Pre­meň svoju vášeň na svoju pro­fe­siu týmito 5 krokmi

Henrieta Balázsová / 27. november 2016 / Tools a produktivita

Si v nie­čom, čo ťa naozaj baví sku­točne dobrý a rád by si túto čin­nosť pre­me­nil na svoj dream job? Dobrá správa pre teba — túto prí­le­ži­tosť máš na dosah ruky. Nechaj sa inšpi­ro­vať týmito pia­timi krokmi. 

Naj­dô­le­ži­tej­šie je začať

O tom, ako rád by si skon­čil so súčas­nou prá­cou a kon­čene robil niečo, čo ťa baví a napĺňa len neroz­prá­vaj — sprav preto niečo. U mno­hých totiž toto sní­va­nie ostane navždy ostane len v rovine nespl­ne­ného sna. Ty však máš prí­le­ži­tosť niečo zme­niť už dnes.

Mož­ností máš via­cero. Zisti si naprí­klad, kto­rých 10 kníh je v danej oblasti TOP a zaob­sta­raj si ich. Rov­nako môžeš vyhľa­dať a oslo­viť aspoň 5 ľudí, ktorí v danej oblasti už pra­cujú. Chceš písať blog? Kúp si doménu už teraz. Chceš napí­sať knihu? Sprav si poznámky, čo by mala obsa­ho­vať. Jed­no­du­cho, ak chceš zmenu, musíš sa tou zme­nou stať sám. Ide­álne, ak začneš už dnes.

Polož si tieto otázky

Či máš v pláne ponú­kať nejaký pro­dukt, alebo nejakú službu, mal by si si polo­žiť nasle­dovné otázky:

Potre­buje svet to, čo mu idem ponúk­nuť? Odpo­vedz si na otázku, čím je to, čo vytvá­raš výni­močné. Potre­bujú to ľudia? Odli­šu­ješ sa od kon­ku­ren­cie? Ak nie, pop­re­mýš­ľaj nad tým, ako by si to vedel zme­niť.

Som v tom dobrý? Pri­ro­dzene, naučiť sa dá všetko. Inšpi­rá­ciu môžeš hľa­dať aj u iných a si schopný naučiť sa akú­koľ­vek teóriu. Prav­dou však je, že sku­točne a dlho­dobo dobrý budeš len v nie­čom, na čo más pri­ro­dzený talent.

Môžem si to dovo­liť? Aj keď peniaze hrajú v tejto otázke jednu z naj­dô­le­ži­tej­ších úloh, netýka sa to len nich. Pop­re­mýš­ľaj aj nad tým, aké sú tvoje časové a pries­to­rové mož­nosti. Dôle­žité je tiež to, či máš aktu­álne dosta­tok ener­gie nato, aby si začal niečo nové.

Zdroj: lifehack.com

Iden­ti­fi­kuj svoju cie­ľovú sku­pinu

Komu kon­krétne ideš svoj pro­dukt či svoju službu ponúk­nuť? Kto sú to? Kde sa nachá­dzajú v naj­väč­šej miere? Akým výzvam musia čeliť? Ako im môže tvoj nápad pomôcť žiť lep­šie?

O svo­jich budú­cich kli­en­toch musíš mať jasnú pred­stavu. Práca, ktorú robíš, totiž musí byť presne cie­lená. Čím pres­nej­šie „zamie­riš“, s o to väč­ším úspe­chom sa stret­neš. Svo­jich zákaz­ní­kov si nepres­tá­vaj vážiť a sociálne siete využí­vaj aj nato, aby si s nimi ostal v kon­takte.

Vytvor si check­list s presne sta­no­ve­nými ter­mínmi

Možno si už počul, že cieľ, ktorý nie je na papieri, nie je cie­ľom. Preto si spíš všetky svoje ciele a roz­deľ si ich na tie naj­men­šie, čias­tkové kroky. Následne ku kaž­dému z nich pri­raď dead­line, do kto­rého ho musíš sti­hnúť dokon­čiť.

Výbor­ným nástro­jom na zlep­še­nie seba­dis­cip­líny je v tomto prí­pade odme­ňo­va­nie. Odmeň sa neja­kou drob­nos­ťou (vôbec nemusí byť mate­riál­neho cha­rak­teru) za každú načas spl­nenú úlohu. Naopak, za každý zmeš­kaný dead­line si urči nejaký trest.

Rátaj s úspe­chom, no nene­chaj sa odra­diť ani neús­pe­chom

Pri­ro­dzene, nikto nejde do nie­čoho „na vlastnú päsť“ preto, aby zly­hal. Všetky začiatky sú však ťažké a bez ohľadu nato, aké finančné zdroje budeš mať a ako dobre budeš pri­pra­vený, rátaj aj s neús­pe­chom. Musíš byť odolný, vytrvalý a cie­ľa­ve­domý. Čo ťa dnes zrazí na kolená, zaj­tra ti pomôže byť ešte sil­nej­ším. Neús­pech ber ako prí­le­ži­tosť na ďal­šie vzde­lá­va­nie, rast a zlep­še­nie svojho pozi­tív­neho mys­le­nia.

Viera v seba samého je pre plné využite poten­ciálu, ktorý v sebe máš fak­to­rom úspeš­nosti č. 1. Buď sám sebou, dôve­ruj si a buď hrdý na svoju tvrdú prácu. Žiť život, v kto­rom sa stane tvoja vášeň tvo­jou pro­fe­siou, sa žiť naozaj oplatí.

Zdroj: success.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)