Pre­nosný kar­tó­nový stôl — chcem. Za tú cenu?? Nech­cem!

Martin Bohunický / 29. októbra 2015 / Tech a inovácie

Fle­xi­bilný, skla­da­teľný, pre­nosný, lacný a recyk­lo­va­teľný — to je nový pra­covný stôl Refold.

Skla­dací stôl kom­pletne zmení spô­sob, akým pra­cu­ješ. Prečo? Pre­tože je celý z kar­tónu!

Tento pro­jekt vzni­kol na Novom Zélande a je doko­na­lým prí­kla­dom, ako sa dajú spo­jiť ino­vá­cie so šet­re­ním život­ného pro­stre­dia. Tento pra­covný stôl doko­nale zapa­suje do život­ného štýlu kaž­dého fre­e­lan­cera. Jed­no­du­cho ho zlo­žíš, pre­ne­sieš si ho kam chceš a pra­cu­ješ ako fra­jer. Pou­ži­teľný je do kan­ce­lá­rií, škôl, štú­dií, na eventy, prak­ticky kde­koľ­vek. Je tvoj a rob si s ním čo chceš.

Možno si kla­dieš otázku, čo nejaký kar­tón dokáže vydr­žať. V sku­toč­nosti oveľa viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Stôl vydrží váhu člo­veka, takže si po ňom môžeš pokojne poská­kať.

Refold váži len 6,5 kg, čo pri­náša úplne nový roz­mer do pojmu fle­xi­bi­lita. Necí­tite sa v zatuc­hnu­tej kan­ce­lá­rií dobre? Pos­kla­dajte stoly a choďte pra­co­vať do parku. Stôl sa po zlo­žení tvári ako pra­covný kufrík..dobre, trošku väčší pra­covný kuf­rík, ale ten tvar to má.

Celý dizajn sa skladá len zo 4 die­lov a zlo­že­nie trvá pri­bližne dve minúty. Nepot­re­bu­ješ žiadnu pásku ani lepidlo. Celé je to neuve­ri­teľne jed­no­du­ché. Čo však nemusí vyho­vo­vať kaž­dému je, že pri sto­líku sa stojí. To však má svoje opod­stat­ne­nie a pop­ravde čoraz viac fre­e­lan­ce­rov pri práci stojí. V takejto polohe máš totiž viac ener­gie, si pro­duk­tív­nejší a je to cel­kovo zdrav­šie. Šancu tomu dať môžeš.

Nie je ale všetko úplne doko­nalé. Štyri kusy kar­tónu, kva­litný stôl za pár šupov, povieš si. No cenov­kou 200 dolá­rov za tro­chu papiera u mňa nádejný pro­jekt hneď aj skon­čil. To rad­šej zosta­nem pri dreve. Sorry. 

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)