Pre­nos­ný lase­ro­vý pro­jek­tor od Sony, kto­rý si zami­lu­ješ

Dárius Polák / 16. augusta 2016 / Tech a inovácie

Japon­ská znač­ka má ďal­ší zau­jí­ma­vý pro­dukt na trhu.

Raz za čas prí­du zábles­ky sta­rej Sony, spo­loč­nos­ti, kto­rá nám pri­nies­la skve­lé pro­duk­ty ako Walk­man, Disk­man ale­bo legen­dár­nu kon­zo­lu Pla­y­sta­ti­on. Medzi tie­to zázrač­né vecič­ky sa môže zara­diť lase­ro­vý pro­jek­tor s náz­vom MP-LC1.

Kon­krét­ne ide o pico pro­jek­tor, čo je jed­na z tých vecí, kto­rá jed­né­ho dňa napl­ní svoj poten­ciál. Dnes to však ešte nebu­de. Ube­rá sa však dob­rým sme­rom. Pozri sa na vlast­né oči.

IMG_0849

Lase­ry sa bež­ne nemu­sia využí­vať len na ope­rá­ciu očí či veľ­ko­le­pé vedec­ké výsku­my ale aj na pro­jek­to­va­nie obra­zu, kto­rý je neus­tá­le zaos­tre­ný.V noci za abso­lút­nej tmy a vypnu­tých svet­lách má obraz kva­li­tu tak­mer ako bež­ný LCD tele­ví­zor. Navy­še sa dá spá­ro­vať i so smart­fó­nom! Na to ti sta­čí HDMI kábel a “vualá” — môžeš pre­hrá­vať obraz na hoci­ja­kom pred­me­te.

Na trhu ide zatiaľ o jeden z naj­lep­ších pico pro­jek­to­rov a jedi­ný jeho súper pred­sta­vu­je PicoP­ro, kto­rý využí­va tak­mer rov­na­kú tech­no­ló­giu. Za cenu $350 dolá­rov dosta­neš malú pre­nos­nú mašin­ku, kto­rá sa ti zmes­tí do vrec­ka, fun­gu­je na vlast­nej bater­ke a pre­hrá­va obraz na akom­koľ­vek pred­me­te. Sony pred­sa len stá­le vie, ako na to.

IMG_0840

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gar­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)