Pre­nosný lase­rový pro­jek­tor od Sony, ktorý si zami­lu­ješ

Dárius Polák / 16. augusta 2016 / Tech a inovácie

Japon­ská značka má ďalší zau­jí­mavý pro­dukt na trhu.

Raz za čas prídu záblesky sta­rej Sony, spo­loč­nosti, ktorá nám pri­niesla skvelé pro­dukty ako Walk­man, Disk­man alebo legen­dárnu kon­zolu Pla­y­sta­tion. Medzi tieto zázračné vecičky sa môže zara­diť lase­rový pro­jek­tor s náz­vom MP-LC1.

Kon­krétne ide o pico pro­jek­tor, čo je jedna z tých vecí, ktorá jed­ného dňa naplní svoj poten­ciál. Dnes to však ešte nebude. Uberá sa však dob­rým sme­rom. Pozri sa na vlastné oči.

IMG_0849

Lasery sa bežne nemu­sia využí­vať len na ope­rá­ciu očí či veľ­ko­lepé vedecké výskumy ale aj na pro­jek­to­va­nie obrazu, ktorý je neus­tále zaos­trený.V noci za abso­lút­nej tmy a vypnu­tých svet­lách má obraz kva­litu tak­mer ako bežný LCD tele­ví­zor. Navyše sa dá spá­ro­vať i so smart­fó­nom! Na to ti stačí HDMI kábel a “vualá” — môžeš pre­hrá­vať obraz na hoci­ja­kom pred­mete.

Na trhu ide zatiaľ o jeden z naj­lep­ších pico pro­jek­to­rov a jediný jeho súper pred­sta­vuje PicoPro, ktorý využíva tak­mer rov­nakú tech­no­ló­giu. Za cenu $350 dolá­rov dosta­neš malú pre­nosnú mašinku, ktorá sa ti zmestí do vrecka, fun­guje na vlast­nej baterke a pre­hráva obraz na akom­koľ­vek pred­mete. Sony predsa len stále vie, ako na to.

IMG_0840

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gar­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)