Prešovské lietadlo má globálne ambície, dokazuje to aj zisk svetovo uznávaného certifikátu

Linda Cebrová / 26. júna 2016 / Zo Slovenska

Pre­šov­ská firma, kto­rej pô­sob­nosť siaha ďa­leko za hra­nice Európy, po­tvr­dzuje silu a vý­ni­moč­nosť slo­ven­ských ná­pa­dov.

Všetko to za­čalo len ako ne­vinný ko­ní­ček Da­niela Tomka star­šieho. Od ma­lička sa zau­jí­mal o lie­tadlá a v jeho pät­nás­tich ro­koch sa do­konca stal ak­tív­nym pi­lo­tom. Na do­vo­lenke s pria­teľmi sa ob­rá­tila de­bata na tému ne­spl­nené sny. Vtedy Da­niel spo­me­nul, že si vždy tú­žil po­sta­viť vlastné lie­tadlo.

p1
Jeho ka­ma­rát mu vtedy dal veľmi hod­notný kon­takt na pi­lota La­di­slava Dob­ro­viča a jeho syna. Ten sa zase za­obe­ral sa­mot­nou kon­štruk­ciou lie­ta­diel. Všetci traja dali hlavy do­kopy a o rok už bol na svete pro­to­typ ul­tra­ľah­kého lie­tadla s náz­vom Vi­per SD4. Z po­čiatku bola plá­no­vaná vý­roba len jed­ného lie­tadla. Av­šak tvor­com sa to vy­mklo z pod kon­troly a zro­dila sa di­ví­zia To­mark Aero.

viper-icon

Ro­dinná firma To­mark pri­tom za­čí­nala ako vý­robca zvá­ra­cích diel­cov pre zá­kaz­ní­kov, ako je ne­mecký Ber­nard Krone. Ten je v Európe jed­ným z najvp­lyv­nej­ších vý­rob­cov ná­ve­sov pre ka­mi­óny. Táto vý­robná čin­nosť sa stala akýmsi od­ra­zo­vým mos­tí­kom k vy­tvo­re­niu pod­niku s pri­da­nou hod­no­tou.

l3
Z ma­lého ro­din­ného pro­jektu na spl­ne­nie si det­ského sna sa stal se­ri­ózny biz­nis, ktorý zau­jal ľudí po ce­lom svete.

Firme To­mark s ko­reňmi v Pre­šove sa ne­dávno po­da­rilo do­sia­hnu­tie vý­znam­ného úspe­chu. Ako prvý na Slo­ven­sku zís­kali pre ich lie­tadlo Vi­per SD4 ty­pový cer­ti­fi­kát. Je veľmi hod­notný a v Európe ho má za­tiaľ len nie­koľko lie­ta­diel. Cer­ti­fi­kát ude­ľuje Európ­ska agen­túra pre bez­peč­nosť le­tec­tva (EASA). Tento typ cer­ti­fi­kátu bol do­po­siaľ pri­de­lený iba pia­tim mo­de­lom lie­ta­diel.

l2
Na úspešné zvlád­nu­tie skú­šok mu­selo vý­chod­niar­ske lie­tadlo zvlád­nuť nie­koľko ná­roč­ných tes­tov. Boli to na­prí­klad vý­vrt­kové skúšky. Ta­kýto test spo­číva v nut­nosti vy­brať vý­vrtku do 3 se­kúnd. Vý­sle­dok ta­kýchto SPIN tes­tov zna­mená po­tvr­de­nie vy­so­kej úrovne bez­peč­nosti lie­tadla. Tento cer­ti­fi­kát nie je len ne­ja­kým ku­som pa­piera, ktorý sa dá za­rá­mo­vať a za­ve­siť na stenu. Vďaka nemu je Vi­per cer­ti­fi­ko­vaný ako kla­sické veľké lie­tadlo. Tak­tiež spo­loč­nosti ot­vára dvere do ce­lého sveta. Pre­daj tohto lie­tadla je tak možný už prak­ticky po ce­lom svete.

l4

Glo­bálne am­bí­cie pred­sta­vuje aj ob­jed­návka ďa­leko za hra­nice Európy. Čí­ňa­nia si ob­jed­nali 50 ul­tra­ľah­kých pre­šov­ských lie­ta­diel typu Vi­per SD-4. Tento mo­del vie do­siah­nuť rých­losť 200 ki­lo­met­rov za ho­dinu. Prie­merný do­let je pri tom 800 až 1 160 ki­lo­met­rov. Ka­bína je pris­pô­so­bená pre dve osoby. Kon­štruk­cia váži okolo 300 ki­lo­gra­mov a ako hlavný kon­štrukčný ma­te­riál je po­u­žitý su­per­dual.

Firma, kto­rej sa po­da­rilo za pár ro­kov roz­ší­riť po­čet za­mest­nan­cov z 6 na 52, má ďal­šie am­bí­cie. In­ži­nieri majú v port­fó­liu na­prí­klad ul­tra­ľahké lie­tadlo Sky­per GT9. No v bu­dúc­nosti majú v pláne vý­robu aj svo­jej vlast­nej he­li­kop­téry.

zdroj: to­mar­ka­ero.com, zdroj fo­to­gra­fií: to­mar­ka­ero.com

Pridať komentár (0)