Pre­šov­ské lie­tadlo má glo­bálne ambí­cie, doka­zuje to aj zisk sve­tovo uzná­va­ného cer­ti­fi­kátu

Linda Cebrová / 26. júna 2016 / Zo Slovenska

Pre­šov­ská firma, kto­rej pôsob­nosť siaha ďaleko za hra­nice Európy, potvr­dzuje silu a výni­moč­nosť slo­ven­ských nápa­dov.

Všetko to začalo len ako nevinný koní­ček Daniela Tomka star­šieho. Od malička sa zau­jí­mal o lie­tadlá a v jeho pät­nás­tich rokoch sa dokonca stal aktív­nym pilo­tom. Na dovo­lenke s pria­teľmi sa obrá­tila debata na tému nespl­nené sny. Vtedy Daniel spo­me­nul, že si vždy túžil posta­viť vlastné lie­tadlo.

p1
Jeho kama­rát mu vtedy dal veľmi hod­notný kon­takt na pilota Ladi­slava Dob­ro­viča a jeho syna. Ten sa zase zaobe­ral samot­nou kon­štruk­ciou lie­ta­diel. Všetci traja dali hlavy dokopy a o rok už bol na svete pro­to­typ ultra­ľah­kého lie­tadla s náz­vom Viper SD4. Z počiatku bola plá­no­vaná výroba len jed­ného lie­tadla. Avšak tvor­com sa to vymklo z pod kon­troly a zro­dila sa diví­zia Tomark Aero.

viper-icon

Rodinná firma Tomark pri­tom začí­nala ako výrobca zvá­ra­cích diel­cov pre zákaz­ní­kov, ako je nemecký Ber­nard Krone. Ten je v Európe jed­ným z najvp­lyv­nej­ších výrob­cov náve­sov pre kami­óny. Táto výrobná čin­nosť sa stala akýmsi odra­zo­vým mos­tí­kom k vytvo­re­niu pod­niku s pri­da­nou hod­no­tou.

l3
Z malého rodin­ného pro­jektu na spl­ne­nie si det­ského sna sa stal seri­ózny biz­nis, ktorý zau­jal ľudí po celom svete.

Firme Tomark s koreňmi v Pre­šove sa nedávno poda­rilo dosia­hnu­tie význam­ného úspe­chu. Ako prvý na Slo­ven­sku zís­kali pre ich lie­tadlo Viper SD4 typový cer­ti­fi­kát. Je veľmi hod­notný a v Európe ho má zatiaľ len nie­koľko lie­ta­diel. Cer­ti­fi­kát ude­ľuje Európ­ska agen­túra pre bez­peč­nosť letec­tva (EASA). Tento typ cer­ti­fi­kátu bol dopo­siaľ pri­de­lený iba pia­tim mode­lom lie­ta­diel.

l2
Na úspešné zvlád­nu­tie skú­šok muselo východ­niar­ske lie­tadlo zvlád­nuť nie­koľko nároč­ných tes­tov. Boli to naprí­klad vývrt­kové skúšky. Takýto test spo­číva v nut­nosti vybrať vývrtku do 3 sekúnd. Výsle­dok takýchto SPIN tes­tov zna­mená potvr­de­nie vyso­kej úrovne bez­peč­nosti lie­tadla. Tento cer­ti­fi­kát nie je len neja­kým kusom papiera, ktorý sa dá zará­mo­vať a zave­siť na stenu. Vďaka nemu je Viper cer­ti­fi­ko­vaný ako kla­sické veľké lie­tadlo. Tak­tiež spo­loč­nosti otvára dvere do celého sveta. Pre­daj tohto lie­tadla je tak možný už prak­ticky po celom svete.

l4

Glo­bálne ambí­cie pred­sta­vuje aj objed­návka ďaleko za hra­nice Európy. Číňa­nia si objed­nali 50 ultra­ľah­kých pre­šov­ských lie­ta­diel typu Viper SD-4. Tento model vie dosiah­nuť rých­losť 200 kilo­met­rov za hodinu. Prie­merný dolet je pri tom 800 až 1 160 kilo­met­rov. Kabína je pris­pô­so­bená pre dve osoby. Kon­štruk­cia váži okolo 300 kilo­gra­mov a ako hlavný kon­štrukčný mate­riál je pou­žitý super­dual.

Firma, kto­rej sa poda­rilo za pár rokov roz­ší­riť počet zamest­nan­cov z 6 na 52, má ďal­šie ambí­cie. Inži­nieri majú v port­fó­liu naprí­klad ultra­ľahké lie­tadlo Sky­per GT9. No v budúc­nosti majú v pláne výrobu aj svo­jej vlast­nej heli­kop­téry.

zdroj: tomarkaero.com, zdroj foto­gra­fií: tomarkaero.com

Pridať komentár (0)