Pre­staň sa učiť, zame­raj sa na prax

Nikola Tokárová / 5. marca 2016 / Tools a produktivita

Pre­staň hľa­dať to, čo si už dávno našiel.

Čítaš knihy, blogy, štu­du­ješ návody z You­Tube a počú­vaš pod­casty. Robíš to, pre­tože čakáš na pre­lo­movú infor­má­ciu, ktorá ti pomôže zís­kať viac moci a seba­kon­troly.

Neus­tále hľa­dáš nové nápady, vďaka kto­rým sa budeš cítiť viac pro­duk­tívne, šťast­nej­šie a uspo­ko­jene? Prav­dou je, že nič také nepot­re­bu­ješ a všetko, čo ti k šťas­tiu chýba, už dávno máš.

Prečo je jed­no­duch­šie pokra­čo­vať v hľa­daní nových infor­má­cií namiesto toho, aby sme zúžit­ko­vali to, čo už vieme?

bigstock-Young-Man-Doing-Homework-And-S-45525031 (1)

foto: iversity.org

Možno je to kvôli biz­nis rekla­mám, ktoré nám vra­via, že vždy sa môžeme dozve­dieť viac, možno nám to slúži, len ako dobré rozp­tý­le­nie, pri kto­rom máme šancu naučiť sa niečo nové.

Kore­ňom prob­lému, prečo neu­plat­ňu­jeme svoje vedo­mosti v praxi môžu byť aj boles­tivé spo­mienky.

Čo to zna­mená v praxi?

Ak nie­kto pra­cuje na myš­lienke zalo­že­nia star­tupu, potre­buje tomu veno­vať nejaký čas. Začne naprí­klad zis­ťo­va­ním mož­ností rea­li­zá­cie a skú­ma­ním kon­ku­ren­cie a na každý deň si vyhradí tri hodiny, počas kto­rých sa tomu bude veno­vať. Počas týchto hodín stále zis­ťuje nové infor­má­cie a začne si hovo­riť, že jeho pro­jekt mu nikdy nevyjde, takže sa mu venuje stále menej a menej. Potom začne mať výčitky, že sa tomu dosta­točne neve­no­val.

Vina je neprí­jemný pocit, ktorý sa snaží naše pod­ve­do­mie vytes­niť. V tomto prí­pade vždy, keď by dotyčný začal mys­lieť na svoj star­tup, poci­ťo­val by vinu, preto na svoj star­tup myslí stále menej a menej.

Young woman picking her nails

foto: huffingtonpost.co.uk

Kľú­čom k tomu, aby si pre­stal robiť tieto slučky je poro­zu­me­nie dôvo­dom, prečo si sa do tejto situ­ácie vôbec dostal.

Nemô­žeš oča­ká­vať, že popri práci na plný úvä­zok budeš mať ener­giu veno­vať sa ďal­šiemu pro­jektu. Dá sa to, ale musíš rátať s tým, že tvoje telo a myseľ nie je stroj a bude potre­bo­vať aj oddych. Ak pri svo­jom časo­vom manaž­mente vyškrt­neš vše­tok oddych, aby si sa mohol veno­vať len robote, či už tvo­jej ofi­ciál­nej, alebo tej neofi­ciál­nej, ktorú zatiaľ robíš vo svo­jom voľ­nom čase, tvoj plán skôr či neskôr zlyhá. Zvyk je železná košeľa a pokiaľ si raz zvyk­nutý na nejaký časový roz­vrh, bude to trvať dlh­šiu dobu, než si zvyk­neš na jeho zmenu.

library-922998_1280

foto: pixabay.com

Iným prí­kla­dom môže byť aj snaha zme­niť svoje stra­vo­va­cie návyky. Ak sa roz­hod­neš, že prej­deš na delenú stravu, môže sa ti stať, že spo­čiatku neodo­láš naprí­klad čoko­láde. Po tom, ako zješ čoko­ládu, cítiš vinu. Vinu tak veľkú, že sa pre­sved­číš, že nikdy sa nedos­ta­neš do bodu, keď budeš striktne dodr­žia­vať delenú stravu, tak na to pre­sta­neš mys­lieť a postu­pom času sa vrá­tiš k pôvod­ným stra­vo­va­cím návy­kom. Prob­lém je v tom, že od seba nemô­žeš oča­ká­vať, zmenu dlho­roč­ných zvy­kov zo dňa na deň, či dokonca z týždňa na týž­deň.

Prijmi svoju ľud­skosť a zmier sa s tým, že nie si sys­tém, ktorý pre­in­šta­lu­ješ na nový mód a budeš v ňom len tak fun­go­vať.

Takže namiesto toho, aby si pre­mýš­ľal a vyčí­tal si svoje pochy­be­nia, pre­staň hľa­dať dôvody, prečo by si mal naďa­lej byť v zača­ro­va­nom kruhu, pre­staň mať nere­álne oča­ká­va­nia sám od seba a začni pra­co­vať na veciach, na kto­rých chceš práve teraz, bez nabe­ra­nia nových nápa­dov a bez oča­ká­vaní, že ti všetko pôjde hneď tak, ako si naplá­nu­ješ.

time-management-for-salespeople

foto: fastcompany.com

Zdroj: medium.com titulná foto: zastavki.com

Pridať komentár (0)