Pre­te­ky na Mars: Boeing vs. Spa­ceX

Martina Ditrichová / 8. októbra 2016 / Tech a inovácie

V posled­nej dobe sa všet­ci chys­ta­jú na Mars. Kto tam ale bude ako prvý?

Neube­hol ani týž­deň, čo zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti Spa­ceX, Elon Musk, pred­sta­vil svo­ju detail­nú víziu, ako dosta­ne v blíz­kej budúc­nos­ti ľudí na Mars. Kon­ku­renč­ná letec­ká spo­loč­nosť Boeing už naz­na­či­la, že plá­nu­je Mus­ka pred­be­hnúť.

spacexvsboeing_1024

foto: sciencealert.com

Den­nis Muilen­burg, CEO spo­loč­nos­ti Boeing, ned­ba­lo vypus­til poznám­ku počas kon­fe­ren­cie The Atlantic’s “What’s next?”.

Som pre­sved­če­ný, že prvý člo­vek, kto­rý vystú­pi na Mar­se, dora­zí na rake­te Boein­gu,nechal sa počuť Muilen­burg počas nahrá­va­nia.

Spo­loč­nosť má pred­po­kla­dy, aby to bolo reál­ne, vrá­ta­ne mesač­né­ho pra­chu na svo­jom stro­ji. To Boeing pomo­hol posta­viť ultra­sil­nú rake­tu Saturn V, kto­rá vystre­li­la v Apol­lo ére astro­nau­tov na Mesiac a späť. NASA tiež uzav­re­la s Boein­gom kon­trakt na výstav­bu podob­ne veľ­kej nos­nej rake­ty Spa­ce Lauch Sys­tem (SLS), kto­rá by mala byť schop­ná poslať až oko­lo 20 met­ric­kých ton, čo je zhru­ba 5 dospe­lých naje­de­ných slo­nov :) na Mars, už v roku 2018.

pho-10sep15-252175

foto: washingtonpost.com

Medzi­tým Spa­ceX plá­nu­je debut svo­jej naj­sil­nej­šej rake­ty — Fal­con Hea­vy začiat­kom roku 2017, a to aj napriek nedáv­ne­mu výbu­chu prí­ruč­né­ho pane­lu a stá­le pre­bie­ha­jú­ce­ho vyšet­ro­va­nia. Rake­ta by mala byť schop­ná na Mars odviezť 13 met­ric­kých ton.

V prí­pa­de, že sa vízia, kto­rú Musk pred­sta­vil vo svo­jom pre­ja­ve na 67. roč­ní­ku kon­gre­su IAC (Inter­na­ti­onal Astro­nau­ti­cal Con­gress) napl­ní, pri­sta­ne so svo­jou Dra­gon kap­su­lou už v rokoch 2018, 2020 a ľudí by chcel na “čer­ve­nú pla­né­tu” vyviesť v roku 2022. Je mu cel­kom jed­no, či ho Boeing so svo­jim SLS pred­beh­ne. „Nemám osob­ne inú moti­vá­ciu, ako byť schop­ný pris­pieť k tomu, aby bol náš život mul­tip­la­ne­tár­ny,” komen­to­val Musk. Na ďal­šiu otáz­ku o tom, či bude prvou oso­bou, kto­rá dosta­ne ľudí na Mars, odpo­ve­dal: „Je dob­ré, že exis­tu­je viac prí­stu­pov k ces­te na Mars… je to ako mať viac želie­zok v ohni. Mys­lím, že je to ove­ľa lep­šie pre svet, keď je via­ce­ro spo­loč­nos­tí, kto­ré budu­jú medzi­pla­ne­tár­ne ves­mír­ne lode. Čím viac, tým lep­šie.” 26405462060_81f8289687_k

foto: universetoday.com

Či už sa Boeing ale­bo Spa­ceX ale­bo obi­dve spo­loč­nos­ti dosta­nú až na Mars je vo hviez­dach. Kaž­do­pád­ne, NASA je asi naj­lep­šie pri­pra­ve­ná uspieť s via­ce­ro poten­ciál­ny­mi mož­nos­ťa­mi ako sa dostať na “čer­ve­nú pla­né­tu”.

NASA rea­go­va­la: „Víta­me všet­kých, kto­rí chcú uro­biť ďal­ší veľ­ký krok a urých­liť ces­tu na Mars. Sme veľ­mi pote­še­ní, že glo­bál­na komu­ni­ta sa sna­ží čeliť výzvam udr­ža­teľ­nej ľud­skej prí­tom­nos­ti na Mar­se. Táto ces­ta bude vyža­do­vať tie naj­lep­šie a naj­väč­šie moz­gy vo vlá­de aj prie­mys­le, a fakt, že Mars je hlav­nou témou dis­ku­sií je veľ­mi povzbu­di­vé.

V NASA sme posled­né roky ťaž­ko pra­co­va­li na roz­vo­ji udr­ža­teľ­né­ho plá­nu k pre­bá­da­niu Mar­su a vybu­do­va­li sme koalí­ciu medzi­ná­rod­ných a súkrom­ných sek­to­rov, kto­ré sú ochot­né pod­po­ro­vať túto víziu. Uro­bi­li sme výni­moč­ný pokrok v imple­men­tá­cii toh­to plá­nu, prá­cou s mno­hý­mi par­tner­mi.

zdroj: sciencealert.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: telegraph.co.uk

Pridať komentár (0)