Pre­teky na Mars: Boeing vs. Spa­ceX

Martina Ditrichová / 8. októbra 2016 / Tech a inovácie

V posled­nej dobe sa všetci chys­tajú na Mars. Kto tam ale bude ako prvý?

Neube­hol ani týž­deň, čo zakla­da­teľ spo­loč­nosti Spa­ceX, Elon Musk, pred­sta­vil svoju detailnú víziu, ako dostane v blíz­kej budúc­nosti ľudí na Mars. Kon­ku­renčná letecká spo­loč­nosť Boeing už naz­na­čila, že plá­nuje Muska pred­be­hnúť.

spacexvsboeing_1024

foto: sciencealert.com

Den­nis Muilen­burg, CEO spo­loč­nosti Boeing, ned­balo vypus­til poznámku počas kon­fe­ren­cie The Atlantic’s “What’s next?”.

Som pre­sved­čený, že prvý člo­vek, ktorý vystúpi na Marse, dorazí na rakete Boeingu,nechal sa počuť Muilen­burg počas nahrá­va­nia.

Spo­loč­nosť má pred­po­klady, aby to bolo reálne, vrá­tane mesač­ného pra­chu na svo­jom stroji. To Boeing pomo­hol posta­viť ultra­silnú raketu Saturn V, ktorá vystre­lila v Apollo ére astro­nau­tov na Mesiac a späť. NASA tiež uzav­rela s Boein­gom kon­trakt na výstavbu podobne veľ­kej nos­nej rakety Space Lauch Sys­tem (SLS), ktorá by mala byť schopná poslať až okolo 20 met­ric­kých ton, čo je zhruba 5 dospe­lých naje­de­ných slo­nov :) na Mars, už v roku 2018.

pho-10sep15-252175

foto: washingtonpost.com

Medzi­tým Spa­ceX plá­nuje debut svo­jej naj­sil­nej­šej rakety — Fal­con Heavy začiat­kom roku 2017, a to aj napriek nedáv­nemu výbu­chu prí­ruč­ného panelu a stále pre­bie­ha­jú­ceho vyšet­ro­va­nia. Raketa by mala byť schopná na Mars odviezť 13 met­ric­kých ton.

V prí­pade, že sa vízia, ktorú Musk pred­sta­vil vo svo­jom pre­jave na 67. roč­níku kon­gresu IAC (Inter­na­ti­onal Astro­nau­ti­cal Con­gress) naplní, pri­stane so svo­jou Dra­gon kap­su­lou už v rokoch 2018, 2020 a ľudí by chcel na “čer­venú pla­nétu” vyviesť v roku 2022. Je mu cel­kom jedno, či ho Boeing so svo­jim SLS pred­behne. „Nemám osobne inú moti­vá­ciu, ako byť schopný pris­pieť k tomu, aby bol náš život mul­tip­la­ne­tárny,” komen­to­val Musk. Na ďal­šiu otázku o tom, či bude prvou oso­bou, ktorá dostane ľudí na Mars, odpo­ve­dal: „Je dobré, že exis­tuje viac prí­stu­pov k ceste na Mars… je to ako mať viac želie­zok v ohni. Mys­lím, že je to oveľa lep­šie pre svet, keď je via­cero spo­loč­ností, ktoré budujú medzi­pla­ne­tárne ves­mírne lode. Čím viac, tým lep­šie.” 26405462060_81f8289687_k

foto: universetoday.com

Či už sa Boeing alebo Spa­ceX alebo obi­dve spo­loč­nosti dostanú až na Mars je vo hviez­dach. Kaž­do­pádne, NASA je asi naj­lep­šie pri­pra­vená uspieť s via­cero poten­ciál­nymi mož­nos­ťami ako sa dostať na “čer­venú pla­nétu”.

NASA rea­go­vala: „Vítame všet­kých, ktorí chcú uro­biť ďalší veľký krok a urých­liť cestu na Mars. Sme veľmi pote­šení, že glo­bálna komu­nita sa snaží čeliť výzvam udr­ža­teľ­nej ľud­skej prí­tom­nosti na Marse. Táto cesta bude vyža­do­vať tie naj­lep­šie a naj­väč­šie mozgy vo vláde aj prie­mysle, a fakt, že Mars je hlav­nou témou dis­ku­sií je veľmi povzbu­divé.

V NASA sme posledné roky ťažko pra­co­vali na roz­voji udr­ža­teľ­ného plánu k pre­bá­da­niu Marsu a vybu­do­vali sme koalí­ciu medzi­ná­rod­ných a súkrom­ných sek­to­rov, ktoré sú ochotné pod­po­ro­vať túto víziu. Uro­bili sme výni­močný pokrok v imple­men­tá­cii tohto plánu, prá­cou s mno­hými par­tnermi.

zdroj: sciencealert.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: telegraph.co.uk

Pridať komentár (0)