Príbeh československej značky Zetor: Od lacných traktorov až po kľúčového dodávateľa pre armádu

Mária Ambrozová / 2. februára 2019 / Auto

  • Prí­beh firmy Ze­tor sa za­čal pí­sať už pred viac ako 70 rokmi
  • Vý­roba pre­šla svo­jím vlast­ným vý­vo­jom a od pr­vých jed­no­du­chých stro­jov z konca dru­hej sve­to­vej vojny sa pod­nik do­stal až k zá­so­bo­va­niu ar­mády
  • Ako sa značka po­stu­pom ro­kov do­stá­vala do sveta či ako dnes hos­po­dári, to všetko sa do­zvieš v na­šom dneš­nom článku
zdroj: Zetor.cz
  • Prí­beh firmy Ze­tor sa za­čal pí­sať už pred viac ako 70 rokmi
  • Vý­roba pre­šla svo­jím vlast­ným vý­vo­jom a od pr­vých jed­no­du­chých stro­jov z konca dru­hej sve­to­vej vojny sa pod­nik do­stal až k zá­so­bo­va­niu ar­mády
  • Ako sa značka po­stu­pom ro­kov do­stá­vala do sveta či ako dnes hos­po­dári, to všetko sa do­zvieš v na­šom dneš­nom článku

Dnes značka Ze­tor, kto­rej za­čiatky sa tiahnu až do roku 1945 fun­guje vo viac ako 50 kra­ji­nách sveta. Podľa in­for­má­cií z e15.cz až štyri pä­tiny cel­ko­vej roč­nej pro­duk­cie po­hltí práve za­hra­ni­čie a ok­rem množ­stva iných stro­jov Ze­tor predá pri­bližne 3 000 trak­to­rov za rok.

V roku 2017 na­priek skrom­ným pred­po­kla­dom svoj zisk me­dzi­ročne na­vý­šil na 117 mi­li­ó­nov ko­rún (4,5 mi­li­ó­nov eur) a s po­zi­tív­nymi oča­ká­va­niami vstu­po­val aj do roku 2018. Známu čes­ko­slo­ven­skú značku dnes náj­deš aj na po­liach v Iráne, na No­vom Zé­lande, v Keni či na Fi­li­pí­nach. Aký je jej prí­beh?

His­tó­ria značky Ze­tor sa za­čala pí­sať v roku 1945 na konci dru­hej sve­to­vej vojny, kedy Fran­ti­šek Mu­sil za re­kordne krátky čas vy­tvo­ril trak­tor, ktorý bol lacný, ľahký a zá­ro­veň vhodný pre hro­madnú do­pravu. Meno Ze­tor vzniklo spo­je­ním ozna­če­nia br­nen­skej zbro­járne „zet“ a kon­cov­kou zo slova trak­tor „or“. Už v roku 1947 sa pre­dalo cel­kovo viac ako 3 500 trak­to­rov a mnohé mie­rili aj za hra­nice, do Ír­ska, Dán­ska alebo Bel­gicka.

Do konca de­sať­ro­čia už pro­duk­cia pre­kro­čila 10 000 stro­jov a vý­roba ďal­ších pro­duk­tov, mo­to­rov mo­to­cyk­lov, pí­sa­cích stro­jov či strel­ných zbraní, ju za­čala ob­me­dzo­vať. Pri­budli tak nové are­ály a v 60. ro­koch už trak­tory pu­to­vali na­prí­klad do Ghany, Barmy či Iraku.

Práve na za­čiatku 60. ro­kov značka Ze­tor pri­chá­dza ako prvá s prog­re­sív­nou a je­di­neč­nou kon­cep­ciou vy­uži­tia uni­fi­ko­va­ných prv­kov pri svo­jej vý­robe. Aj vďaka tejto ino­vá­cii v roku 1961 pod­nik osla­vo­val ďalší zo svo­jich re­kor­dov, a teda vý­robu tak­mer 160 ti­síc trak­to­rov typu Z 25, pri­čom po­dob­nou šta­tis­ti­kou sa na svete v tej dobe mo­hol po­chvá­liť len má­lo­kto. Aj ta­káto zdan­livo ne­ná­padná značka z Česko-Slo­ven­ska po­má­hala pri au­to­ma­ti­zá­cii kra­jín v za­hra­ničí.

Až v roku 1976 sa pô­vodne spo­loč­nosť Zá­vod ku­lič­ko­vých lo­ži­sek Brno pre­me­no­vala na Ze­tor Brno a udala tak nový ráz svo­jej vý­robe. Pod­robný vý­voj všet­kých mo­de­lov náj­deš TU. Pred re­vo­lú­ciou stihli naše trak­tory za­pla­viť aj ame­rický trh, časť vý­roby sa pre­su­nula do Mar­tina a do­kopy bolo na svete už množ­stvo sé­rií. S pri­va­ti­zá­ciou v roku 1993 však časť pod­niku pri­padla Kon­so­li­dač­nej banke a časť ma­jetku štát­neho pod­niku spo­loč­nosti Ze­tor, a. s.

V tom is­tom roku však uzrela svetlo sveta aj spo­lu­práca s vý­znam­nou znač­kou John Deer. Ze­tor sa pre­sťa­ho­val zo se­ver­nej Ame­riky a mie­ril na jej južný ko­niec. Vý­roba trak­to­rov bola ale v roku 1998 z dô­vodu ne­dos­tatku ka­pi­tálu na fun­go­va­nie za­sta­vená. Bod zlomu na­stal až v roku 2002, kedy sa vlast­ní­kom spo­loč­nosti stal HTC Hol­ding, za­chrá­nil Ze­tor pred ban­kro­tom a in­ves­to­val do jeho ďal­šieho fun­go­va­nia.

A to nás pri­vá­dza až do sú­čas­nosti. Od trak­to­rov sa vý­roba po­su­nula ďa­lej a na trhu bol len ne­dávno pred­sta­vený pro­to­typ ex­trém­neho vo­jen­ského vo­zidla Ger­lach z dielne Ze­tor En­gi­ne­e­ring Slo­va­kia, sú­časti sku­piny HTC In­ves­tments, pod ktorú patrí aj br­nen­ský Ze­tor. Obr­nené vo­zidlo má je­den z naj­vyš­ších stup­ňov ochrany pred vý­buš­nými za­ria­de­niami (zjed­no­du­šene po­ve­dané).

V roku 2015 svet ohro­mil po­hľad na lu­xusný mo­del trak­tora značky Ze­tor z ta­lian­skej di­zaj­nér­skej dielne Pin­nin­fa­rina, ot­vo­rená bola aj Ze­tor Gal­lery, v kto­rej sa na­chá­dzajú všetky mo­dely z his­tó­rie spo­loč­nosti a z hľa­diska hos­po­dá­re­nia jej ur­čite po­môže aj kon­trakt s Rus­kom, kto­rému Ze­tor do roku 2022 pri­sľú­bil až 6 000 ku­sov trak­to­rov mo­delu For­terra a cel­kovo na tom za­robí pri­bližne pol mi­liardy eur.

Pridať komentár (0)