Pri­bližne polo­vica všet­kého jedla na svete končí v sme­tiaku!

Martin Bohunický / 19. januára 2016 / Zaujímavosti

Prak­ticky polo­vica všet­kého vypro­du­ko­va­ného jedla na svete končí v koši.

Keby sme sa mali pozrieť na dôvody tejto stra­ši­del­nej šta­tis­tiky, začať by sme mali od zlého skla­do­va­nia a pre­pravy, no nemôžme zabú­dať ani na nezod­po­ved­ných pre­da­jov a sprá­va­nie kon­zu­men­tov.

Svet ročne vypro­du­kuje pri­bližne 4 miliardy ton jedla, z toho 1.2 – 2 miliardy ton potra­vín nez­jeme,” tvrdí štú­dia lon­dýn­skeho Ins­ti­tu­tion of Mecha­ni­cal Engi­ne­ers.

food-waste-feature-2

Takáto úro­veň plýt­va­nia je tra­gé­diou, ktorá nemôže pokra­čo­vať, ak raz máme mať na svete udr­ža­teľné stra­vo­va­nie,” píše sa v štú­dií.

Vo vyspe­lých západ­ných kra­ji­nách je čoraz menší prob­lém so skla­do­va­ním a pre­vo­zom potra­vín, pes­to­va­te­lia často spĺňajú prí­sne normy. Väčší prob­lém sú pre­daj­co­via, ktorí ročne vypro­du­kujú obrov­ské množ­stvo odpadu, pre­tože dodané ovo­cie a zele­nina nespĺňajú “este­tické kri­té­ria.” Hovorí sa, že až 30 per­cent vypes­to­va­ných plo­dín sa nikdy nedos­tane na pulty.

Z jedla, ktorá sa do obcho­dov predsa len dostane, až 30 – 50 per­cent vyho­dia samotní zákaz­níci. Jed­ným z dôvo­dov môžu byť aj zle vysvet­lené pojmy “spot­re­bujte do” a “best before”.

food-waste1

Spot­re­bujte do” alebo “mini­málna trvan­li­vosť” zna­me­najú, že po tomto dátume nie je auto­ma­ticky jedlo nespô­so­bilé na kon­zu­má­ciu, no výrobca už nemôže zaru­čiť, že sa kon­zu­má­cia zaobíde bez zdra­vot­ných ťaž­kostí.

Značka “best before” sa v našej eko­no­mike prí­liš nepou­žíva. Zna­mená, že po tomto dátume už potra­vina nie je tak kva­litná, vôbec to však nezna­mená, že by jedlo nebolo dobré – len možno stra­tilo 5% z chuti, alebo už nemá tak doko­nalú tex­túru. Napriek tomu si mnohí kon­zu­menti tento roz­diel neuve­do­mujú a jedlo po tomto dátume vo veľ­kom vyha­dzujú.

Štú­dia tiež tvrdí, že za tieto čísla môžu aj akcie. Ľudia si zlav­nené potra­viny často kúpia v omnoho väč­šom množ­stve, než v sku­toč­nosti potre­bujú.

Trip to compost binpripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)