Pri­bliž­ne polo­vi­ca všet­ké­ho jed­la na sve­te kon­čí v sme­tia­ku!

Martin Bohunický / 19. januára 2016 / Zaujímavosti

Prak­tic­ky polo­vi­ca všet­ké­ho vypro­du­ko­va­né­ho jed­la na sve­te kon­čí v koši.

Keby sme sa mali pozrieť na dôvo­dy tej­to stra­ši­del­nej šta­tis­ti­ky, začať by sme mali od zlé­ho skla­do­va­nia a pre­pra­vy, no nemôž­me zabú­dať ani na nezod­po­ved­ných pre­da­jov a sprá­va­nie kon­zu­men­tov.

Svet roč­ne vypro­du­ku­je pri­bliž­ne 4 miliar­dy ton jed­la, z toho 1.2 – 2 miliar­dy ton potra­vín nez­je­me,” tvr­dí štú­dia lon­dýn­ske­ho Ins­ti­tu­ti­on of Mecha­ni­cal Engi­ne­ers.

food-waste-feature-2

Taká­to úro­veň plýt­va­nia je tra­gé­di­ou, kto­rá nemô­že pokra­čo­vať, ak raz máme mať na sve­te udr­ža­teľ­né stra­vo­va­nie,” píše sa v štú­dií.

Vo vyspe­lých západ­ných kra­ji­nách je čoraz men­ší prob­lém so skla­do­va­ním a pre­vo­zom potra­vín, pes­to­va­te­lia čas­to spĺňa­jú prí­sne nor­my. Väč­ší prob­lém sú pre­daj­co­via, kto­rí roč­ne vypro­du­ku­jú obrov­ské množ­stvo odpa­du, pre­to­že doda­né ovo­cie a zele­ni­na nespĺňa­jú “este­tic­ké kri­té­ria.” Hovo­rí sa, že až 30 per­cent vypes­to­va­ných plo­dín sa nikdy nedos­ta­ne na pul­ty.

Z jed­la, kto­rá sa do obcho­dov pred­sa len dosta­ne, až 30 – 50 per­cent vyho­dia samot­ní zákaz­ní­ci. Jed­ným z dôvo­dov môžu byť aj zle vysvet­le­né poj­my “spot­re­buj­te do” a “best befo­re”.

food-waste1

Spot­re­buj­te do” ale­bo “mini­mál­na trvan­li­vosť” zna­me­na­jú, že po tom­to dátu­me nie je auto­ma­tic­ky jed­lo nespô­so­bi­lé na kon­zu­má­ciu, no výrob­ca už nemô­že zaru­čiť, že sa kon­zu­má­cia zaobí­de bez zdra­vot­ných ťaž­kos­tí.

Znač­ka “best befo­re” sa v našej eko­no­mi­ke prí­liš nepou­ží­va. Zna­me­ná, že po tom­to dátu­me už potra­vi­na nie je tak kva­lit­ná, vôbec to však nezna­me­ná, že by jed­lo nebo­lo dob­ré – len mož­no stra­ti­lo 5% z chu­ti, ale­bo už nemá tak doko­na­lú tex­tú­ru. Napriek tomu si mno­hí kon­zu­men­ti ten­to roz­diel neuve­do­mu­jú a jed­lo po tom­to dátu­me vo veľ­kom vyha­dzu­jú.

Štú­dia tiež tvr­dí, že za tie­to čís­la môžu aj akcie. Ľudia si zlav­ne­né potra­vi­ny čas­to kúpia v omno­ho väč­šom množ­stve, než v sku­toč­nos­ti potre­bu­jú.

Trip to compost binpripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)