Pries­kum ESETu: Deti začí­najú so sociál­nymi sie­ťami väč­ši­nou vo veku desia­tich rokov

ESET blog / 15. júna 2016 / Zaujímavosti

Deti pou­ží­vajú tech­no­ló­gie a inter­net od prí­liš níz­keho veku. To je tvr­de­nie, s kto­rým podľa pries­kumu bez­peč­nost­nej spo­loč­nosti ESET súhlasí väč­šina rodi­čov v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých, vo Veľ­kej Bri­tá­nii, v Nemecku a v Rusku. Záro­veň však v pries­kume pri­zná­vajú, že sami dávajú deťom vlastný mobil a mož­nosť sťa­ho­vať doňho aké­koľ­vek apli­ká­cie ešte pred osla­vou desia­tych naro­de­nín. V nie­kto­rých kra­ji­nách tak dávajú deťom prí­stup k nekon­tro­lo­va­nému digi­tál­nemu svetu ešte skôr, než im dajú prí­stup k vlast­nému prí­bytku vo forme kľúča od bytu alebo domu.

Vysoké per­cento opý­ta­ných rodi­čov záro­veň pri­znalo, že ich deti si účet na sociál­nej sieti zalo­žili väč­ši­nou keď mali desať rokov. Podľa pries­kumu sa v tomto bode od seba nelí­šili Brit­ské (prie­mer 10 rokov a 8 mesia­cov), Nemecké (prie­mer 10 rokov a 7 mesia­cov) a Ame­rické deti (prie­mer 10 rokov a 5 mesia­cov). Prek­va­pe­ním však boli ruské deti, ktoré si účet na sociál­nej sieti zakla­dajú v prie­mere vo veku ôsmich rokov a sied­mich mesia­cov. „Je to veľmi zau­jí­mavé číslo. Mnoho popu­lár­nych sociál­nych sietí totiž povo­ľuje pou­ží­va­nie svo­jich slu­žieb až od veku tri­nás­tich rokov, ako je to naprí­klad pri Face­bo­oku, Twit­teri a Snap­chate. Popu­lárna ruská sociálna sieť VKon­takte tvrdí, že ich pou­ží­va­te­lia musia dosiah­nuť vek akcep­to­va­teľný rus­kou legis­la­tí­vou na to, aby mohli súhla­siť s pod­mien­kami pou­ží­va­nia. Čo v pod­state hovorí, že na sieti VKon­takte môžete byť až ako plno­letý,“ vysvet­ľuje Ondrej Kubo­vič, bez­peč­nostný špe­cia­lista spo­loč­nosti ESET.

Ruské deti však podľa pries­kumu dospie­vajú oveľa skôr. Na jed­nej strane tak­mer žia­den opý­taný rodič v Rusku nedáva deťom mobil alebo prí­stup k inter­netu pred pia­tymi naro­de­ni­nami, oproti svo­jim roves­ní­kom v ostat­ných kra­ji­nách však ruské deti dostá­vajú skôr vlastné kľúče od bytu (7 rokov a 11 mesia­cov), môžu sa skôr hrať bez dozoru na ihrisku (7 rokov a 5 mesia­cov) a záro­veň aj dostá­vajú skôr vlastný mobil (7 rokov a 2 mesiace), prí­stup k inter­netu bez dozoru (8 rokov a 5 mesia­cov) a mož­nosť sťa­ho­vať apli­ká­cie (8 rokov a 7 mesia­cov).

Napriek tomu, že rodič je pre dieťa hlav­ným zdro­jom prí­stupu k tech­no­ló­giám, para­doxne až 96,6 per­centa rus­kých res­pon­den­tov súhlasí (26 per­cent) alebo silne súhlasí (70,6 per­centa) s tvr­de­ním, že „deti pou­ží­vajú tech­no­ló­gie a inter­net od prí­liš níz­keho veku“. Podobne rezer­vo­vaní sú voči inter­netu a tech­no­ló­giám rodi­čia aj v ostat­ných kra­ji­nách. Naj­viac naklo­není sú nemeckí rodi­čia, hoci aj v tejto kra­jine dve tre­tiny opý­ta­ných súhla­silo (31,8 per­centa) alebo silne súhla­silo (33,5 per­centa) s tvr­de­ním o prí­liš sko­rom prí­stupu detí k tech­no­ló­giám.

Brit­skí rodi­čia sú v porov­naní s rodičmi z iných kra­jín sku­pi­nou, ktorá naj­viac pou­žíva nástroje na moni­to­ro­va­nie prí­stupu svo­jich detí k inter­netu, akým je naprí­klad ESET Paren­tal Con­trol pre Android. Pou­žíva ich až 70 per­cent opý­ta­ných.

Pri pou­ží­vaní inter­netu odpo­rúča ESET rodi­čom, aby deti zozna­mo­vali s webom a jeho záku­tiami postupne a spolu. Je vhodné vysvet­ľo­vať im, že nie všetko, čo je na inter­nete, musí byť auto­ma­ticky pravda a že nie každý člo­vek na kto­rej­koľ­vek sociál­nej sieti je preňho vhod­ným kama­rá­tom. Zaka­zo­vať sociálne siete deťom nemá zmy­sel. Ak na jed­nej z nich naozaj budú chcieť byť, vytvo­ria si v nej účet tajne bez rodi­čovho vedo­mia. Namiesto zákazu ESET rodi­čom odpo­rúča, aby deťom vysvet­lili, aký je ofi­ciálny vekový limit na pou­ží­va­nie sociál­nych sietí s prí­sľu­bom, že po dosia­hnutí tohto veku im s nasta­ve­ním konta pomôžu. Pri výchove detí by sa tak­tiež rodi­čia mali v škole infor­mo­vať, čo všetko pre zdravé zozna­mo­va­nie detí so sve­tom tech­no­ló­gií robia peda­gó­go­via. Z ich prí­stupu môžu byť prí­jemne prek­va­pení.

* Inter­ne­tové pries­kumy pou­žité na zber týchto úda­jov pre­behli v janu­ári 2016. Kaž­dého národ­ného pries­kumu zame­ra­ného na brit­ských, ame­ric­kých, nemec­kých a rus­kých pou­ží­va­te­ľov sa zúčast­nilo tisíc res­pon­den­tov. Dáta pre Bri­tá­niu, USA a Nemecko boli zís­kané cez Google Con­su­mer Sur­veys, dáta pre Rusko cez Merku.

Zdroj: Eset.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ut.ee

Pridať komentár (0)