Pri­sma – apli­ká­cia, ktorá schová do vačku všetky Ins­ta­gram fil­tre

Dárius Polák / 12. júla 2016 / Tech a inovácie

Boli časy, v kto­rých si ľudia mys­leli, že práca maliara je tak osobná, až ju bolo nemožné napo­dob­niť. Táto apli­ká­cia ti však nain­šta­luje osob­ného Picassa rovno do vačku. 

Pri­sma je tu na to, aby z teba uro­bila mini umelca. Stačí ti vybrať si fotku a začať svoju kari­éru maliara. S pou­ži­tím neuró­no­vej siete v kom­bi­ná­cii s ume­lou inte­li­gen­ciou je pohľad na konečný výsle­dok sku­točne skvostný. Apli­ká­cia nedá na tvoju fotku iba fil­ter, ona sku­točne pra­cuje s dátami a apli­kuje svoj špe­ci­fický štýl zau­jí­ma­vým spô­so­bom.

Pozri sa sám:

1234

Hra­nie sa s rôz­nymi fil­trami a ich apli­ko­va­nie je extrémne nákaz­livé. Navyše je dostupná v App store úplne zdarma! Kon­com júla by mala byť dostupná i na Google Play pre Android. Pri­sma potvr­dila, že čoskoro vydá ver­ziu určenú aj pre videá.

Apli­ká­cia je dostupná tu. Vyzerá cel­kom zau­jí­mavo a je sluš­ným dopl­n­kom k fil­trom, ktoré ponúka Ins­ta­gram a pre ľudí, ktorí nemajú k Pho­tos­hopu blízko. Ukáž nám svoje výtvory v komen­tá­roch!

zdroj: thenextweb.com, zdroj všet­kých fotiek: thenextweb.com

Pridať komentár (0)