Pri­sma – apli­ká­cia, kto­rá scho­vá do vač­ku všet­ky Ins­ta­gram fil­tre

Dárius Polák / 12. júla 2016 / Tech a inovácie

Boli časy, v kto­rých si ľudia mys­le­li, že prá­ca malia­ra je tak osob­ná, až ju bolo nemož­né napo­dob­niť. Táto apli­ká­cia ti však nain­šta­lu­je osob­né­ho Picas­sa rov­no do vač­ku.

Pri­sma je tu na to, aby z teba uro­bi­la mini umel­ca. Sta­čí ti vybrať si fot­ku a začať svo­ju kari­é­ru malia­ra. S pou­ži­tím neuró­no­vej sie­te v kom­bi­ná­cii s ume­lou inte­li­gen­ci­ou je pohľad na koneč­ný výsle­dok sku­toč­ne skvost­ný. Apli­ká­cia nedá na tvo­ju fot­ku iba fil­ter, ona sku­toč­ne pra­cu­je s dáta­mi a apli­ku­je svoj špe­ci­fic­ký štýl zau­jí­ma­vým spô­so­bom.

Pozri sa sám:

1234

Hra­nie sa s rôz­ny­mi fil­tra­mi a ich apli­ko­va­nie je extrém­ne nákaz­li­vé. Navy­še je dostup­ná v App sto­re úpl­ne zdar­ma! Kon­com júla by mala byť dostup­ná i na Goog­le Play pre Andro­id. Pri­sma potvr­di­la, že čosko­ro vydá ver­ziu urče­nú aj pre videá.

Apli­ká­cia je dostup­ná tu. Vyze­rá cel­kom zau­jí­ma­vo a je sluš­ným dopl­n­kom k fil­trom, kto­ré ponú­ka Ins­ta­gram a pre ľudí, kto­rí nema­jú k Pho­tos­ho­pu blíz­ko. Ukáž nám svo­je výtvo­ry v komen­tá­roch!

zdroj: thenextweb.com, zdroj všet­kých fotiek: thenextweb.com

Pridať komentár (0)