Prí­stre­šok Para­SITE udrží bez­do­mov­cov v teple aj počas zimy

Rudolf Nečas / 28. októbra 2015 / Tools a produktivita

Naj­jed­no­duch­šie nápady sú nie­kedy tými naj­lep­šími. Tento prí­stre­šok čerpá z pre­by­toč­ného vzdu­chu ven­ti­lač­ných sys­té­mov v budo­vách teplo, ktoré by inak vyšlo naz­mar.

Kruté zimy bývajú pre bez­do­mov­cov naj­hor­šie. Zotr­vá­va­nie vonku ich vysta­vuje riziku smrti kvôli pod­c­hla­de­niu, ale veľa z nich nechce ísť do útul­kov, pre­tože sa boja cho­rôb alebo nási­lia. Dlhé mra­zivé noci by však pre bez­do­mov­cov mohli byť vďaka prí­strešku Para­SITE o niečo zne­si­teľ­nej­šie.

Ume­lec Michael Rako­witz navrhol šikovný úkryt, ktorý využíva pre­by­točné teplo z ven­ti­lač­ných sys­té­mov budov. Tvorca sa inšpi­ro­val stanmi Bedu­ínov, pre­tože tie dobre odo­lá­vajú sil­ným vet­rom v púšti. Prí­strešky Para­SITE sú jed­no­du­ché, účinné a stoja menej ako 5 dolá­rov. Za posled­ných 17 rokov Rako­witz vybu­do­val viac než 60 takýchto „prí­byt­kov“ v rôz­nych mes­tách a plá­nuje svoj pro­jekt viac roz­vi­núť.

Už počas štú­dia na MIT, Michael Rako­witz roz­mýš­ľal ako využiť teplý vzduch z ven­ti­lá­cie na nafúk­nu­tie a vyhrie­va­nie dočas­ného prí­strešku pre bez­do­mov­cov. Navrhol a vyro­bil prvú Para­SITE štruk­túru pre muža menom Bill Stone z Cam­bridge, Mas­sa­chu­setts. Odvtedy svoj návrh značne vylep­šil. Zo začiatku pou­ží­val čierne vre­cia na odpadky, ale ako sa dozve­del od jed­ného zo svo­jich „zákaz­ní­kov“, hlav­ným prob­lé­mom tohto rie­še­nia bola bez­peč­nosť. Ľudia žijúci na ulici potre­bujú vidieť okolo seba aby mohli spo­zo­ro­vať nie­koho, kto by ich chcel napad­núť. Tvorca tak začal pou­ží­vať prie­hľadné Zip­loc vre­cia.

Rako­witz tiež dokáže upra­viť prí­stre­šok podľa nápa­dov jed­not­li­vých bez­do­mov­cov, naprí­klad ako Para­SITE pre muža menom Artie, ktorý obsa­ho­val pri­po­jenú ďal­šiu izbu pre jeho par­tnerku.

Vyna­lie­za­vosť vznikla tiež z využí­va­nia „šedých zón“ v poli­tike. Naprí­klad jeden muž Rako­witza požia­dal aby mu posta­vil 18 pal­cov vysoký vyhrie­vaný spa­cák, aby nedošlo k poru­še­niu obme­dze­nia výšky pou­lič­ných štruk­túr v New Yorku. Keď bol pou­ží­va­teľ Para­SITE neprá­vom poku­to­vaný, sudca tento prí­pad zmie­tol zo stola. “Nie je zákon, ktorý hovorí, čo môžete robiť s recyk­lo­va­ným vzdu­chom,” pove­dal Rako­witz.

Dnes Rako­witz učí na Nort­hwes­tern Uni­ver­sity v Chi­cagu, okrem toho začal spoz­ná­vať nie­kto­rých ľudí žijú­cich na uli­ciach a túto zimu plá­nuje vydať viac Para­SITE úkry­tov. Minulý rok dal sku­pine #OpSa­fe­Win­ter do-it-your­self plány na jeho prí­stre­šok, ktoré boli pub­li­ko­vané v rôz­nych bez­do­mo­vec­kých novi­nách.

Zdroj: fastcoexist.com
Pridať komentár (0)