Prob­lém začí­na­jú­cich slo­ven­ských star­tu­pov: Komu a aký podiel?

Martin Bohunický / 24. mája 2016 / Startupy

Hovorí sa, že pod­ni­kať by sa malo v nepár­nom počte a traja sú veľa. 

Hoci to znie pekne na papieri, v rea­lite je to často nemožné. Do slo­ven­ských star­tu­pov vstu­pujú inves­tori, ktorí si ukra­jujú svoj podiel, svoje pod­ni­ka­nie a svoje nápady roz­bie­hame často s ľuďmi, ktorí sú nám blízki, resp. kto­rým veríme. Roz­de­le­nie podielu rov­no­mer­ným die­lom však nie je vždy naj­fé­ro­vej­ším rie­še­ním, keďže často robí jeden oveľa viac práce a vkladá do star­tupu oveľa väčší kapi­tál (či finančný alebo časový), ako ten druhý. Aj zod­po­ved­nosť za jed­not­livé súčasti star­tupu môže veľa napo­ve­dať tomu, kto si koľko zaslúži.

Preto aj samotné roz­de­ľo­va­nie často končí hád­kami a spormi, v hor­šom prí­pade ukon­če­ním spo­lu­práce. Kto­vie, koľko skve­lých nápa­dov skon­čilo práve na tomto, no nemys­lím, že ich bolo málo.

Aj preto ti chcem pred­sta­viť kal­ku­lačku, ktorú náj­deš na stránke foundrs.com

2

foto: betaboston.com

V kal­ku­lačke odpo­vieš na otázky, ktoré sa týkajú zod­po­ved­nosti a pred­ností jed­not­li­vých par­tne­rov a ona ti vypo­číta, aký podiel si kto v star­tupe zaslúži. Keď som expe­ri­men­tálne kal­ku­lačku vyskú­šal a apli­ko­val na pro­jekt, kde mám podiel, vyšlo mi to na per­cento presne.

Nezna­mená to, že táto kal­ku­lačka je sme­ro­dajná, môže však slú­žiť ako prvotný odraz a prvotný náčrt jed­not­li­vých podie­lov. Pro­jekt je stále len expe­ri­men­tom a neod­ráža mnoho ďal­ších fak­to­rov, ako či sa co-foun­der pri­dal v neskor­šej fáze pro­jektu, či nie­ktorý z foun­de­rov inves­to­val výrazne viac peňazí a aký plat jed­not­liví foun­deri berú. Ajtak však môže pomôcť star­tu­pis­tom a pod­ni­ka­te­ľom. Podiely sa predsa roz­de­ľujú sko­rej, ako by doká­zali nabrať dosta­točné skú­se­nosti na ide­álne roz­de­le­nie.

3

foto: qz.com

zdroj: foundrs.com, titulná foto: for­bes

Pridať komentár (0)