Profesia.sk pri­náša svoj vlastný star­tup

Mirka Čechová / 17. jún 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Profesia.sk už dlh­šiu dobu nepô­sobí len ako por­tál pre spro­stred­ko­va­nie práce. 

Okrem tejto základ­nej fun­kcie zastre­šuje nie­koľko ďal­ších pro­jek­tov týka­jú­cich sa pra­cov­nej oblasti od pla­to­vých pries­ku­mov cez kata­lógy pozí­cií, orga­ni­zo­va­nie odbor­ných kon­fe­ren­cií zame­ra­ných na trh práce až po zalo­že­nie inku­bá­toru We Know How. A práve o ňom sme dnes chceli…

We Know How by Pro­fe­sia, je prog­re­sívny soft­vé­rový inku­bá­tor online nástro­jov pre dobrý online biz­nis. Zaoberá sa spô­so­bom, ako rie­šiť úlohy pruž­nej­šie, uľah­čiť firemnú komu­ni­ká­ciu a ino­vo­vať vnú­torné pro­cesy. Začal vyví­jať pod­porné nástroje pre firmy aj jed­not­liv­cov s cie­ľom pomôcť im pri plá­no­vaní a ana­lý­zach.

V súčas­nosti zastre­šuje dva samos­tatné pro­jekty, určené pre firmy s viac ako 3 zamest­nan­cami: Task­Hit­ter — nástroj na pro­jek­tové ria­de­nie a KPI Watch­dog — repor­tin­govú apli­ká­ciu na moni­to­ro­va­nie výkon­nosti.

Task­Hit­ter

Je online nástroj na správu úloh využí­vaný aj samými zamest­nan­cami Pro­fe­sie. Po pri­hlá­sení uvi­díte presný zoznam vám pri­de­le­ných úloh. Okrem toho máte pre­hľad o všet­kých úlo­hách rie­še­ných vo firme a fáze ich dokon­če­nia. To vám umožní mať pre­hľad o tom, kto na akej úlohe pra­cuje, koľko tomu venuje času a kedy budú úlohy dokon­čené. Medzi jed­not­li­vými úlo­hami je možné vyhľa­dá­vať a fil­tro­vať tak, aby ste mali pre­hľad právo o tom, čo práve potre­bu­jete.

Na základe týchto infor­má­cií budete vedieť napr. komu môžete zadať ďal­šiu úlohu podľa toho, kto bude mať na ňu čas a koľko úloh ho ešte čaká. Sys­tém tiež ponúka pohľad do his­tó­rie úloh. Zazna­me­náva kto na úlohe pra­co­val, koľko času strá­vil jej rie­še­ním a tiež his­tó­riu komen­tá­rov k úlohe.

Sys­tém pra­cuje za pomoci Kan­ban kar­ti­čiek, ktoré zabez­pe­čujú pre­hľad­nosť vďaka vizu­ali­zá­cii. Pod­sta­tou je, že člo­vek vidí jed­ným pohľa­dom, ktoré úlohy sú rozp­ra­co­vané, v akej fáze, kto ich má pri­de­lené a pod.. To umož­ňuje sta­bi­li­zá­ciu a raci­ona­li­zá­ciu pro­ce­sov a zabez­pe­čuje kon­trolu, nad tým čo je hotové a čo treba dopra­co­vať.

KPI Watch­dog

Je inšpi­ro­vaný tren­dom zbie­rať, zís­ka­vať a vyhod­no­co­vať online údaje nezá­visle na zdroji dát. Túto repor­tin­govú apli­ká­ciu na moni­to­ro­va­nie výkon­nosti online biz­nisu môže pou­ží­vať malá firma, ktorá chce vyhod­no­co­vať vývoj počtu fanú­ši­kov na Face­bo­oku či via­ce­rých kon­tách, ale aj veľká spo­loč­nosť, keď chce v jed­nom grafe vidieť trend v počte nových zamest­nan­cov a vývoj zisku firmy.

Je to nástroj schopný pre­pá­jať údaje z rôz­nych zdro­jov v jed­nom grafe. Umožní kon­so­li­do­vať kľú­čové uka­zo­va­tele výkon­nosti vášho biz­nisu z via­ce­rých pro­jek­tov a z rôz­nych zdro­jov dát. Inte­li­gentný sys­tém varo­vaní vás auto­ma­ticky upo­zorní, keď sa výkon­nosť vášho pod­niku pohne nespráv­nym sme­rom.

Okrem týchto pro­jek­tov v Pro­fe­sii už teraz pra­cujú na tom, aby ponúkli ďal­šie uži­točné služby pre uľah­če­nie práce aj iným fir­mám.

zdroj: profesia.sk, kpiwatchdog.com, taskhitter.com

Pridať komentár (0)