Prog­ra­má­tori, chcete prácu? Pár drob­ných zmien a giganti sa o vás potr­hajú!

Martin Bohunický / 25. november 2015 / Tools a produktivita

Buď k sebe úprimný. Si vhod­ným kan­di­dá­tom na to miesto prog­ra­má­tora, ktoré si práve obja­vil?

V koľ­kých spo­loč­nos­tiach si už bol na poho­vore? Koľko poho­vo­rov sa zme­nilo na pra­covnú ponuku? Skús si vypo­čí­tať tento vzo­rec.

hod­nota = 100* ln(x) * y/x

x — počet poho­vo­rov

y — počet ponúk

Ak ti vyšlo číslo niž­šie ako 90, mal by si čítať ďalej. Ak nad 120, prav­de­po­dobne tento člá­nok nepot­re­bu­ješ, no aj tak čítaj ďalej.

Len asi 10% poho­vo­rov skončí ponu­kou. A menej ako 3% kan­di­dá­tov vyslo­vene nad­chnú. Aby si bol jed­ným z nich, potre­bu­ješ sa na každý poho­vor nále­žite pri­pra­viť. A ak to nevyjde, netráp sa. Neza­bú­daj na to, že ani v HR odvetví to nie je samý expert.

Pri­pra­vil som ti nie­koľko tech­nic­kých a vše­obec­ných tipov, ako na poho­vore zaru­čene zauj­meš.

Nepres­tá­vaj prog­ra­mo­vať

Čím viac prog­ra­mu­ješ, tým lepší si. Keď prog­ra­mu­ješ, zís­ka­vaš skú­se­nosti. Hľa­daj nové výzvy, skú­šaj nové veci, nasta­vuj si vyš­šie ciele. Z času na čas si aktu­ali­zuj svoje port­fó­lio. Jed­no­du­cho makaj.

Vyma­kaj sa aspoň v jed­nom jazyku do doko­na­losti

Byť fakt nama­kaný v jed­nom prog­ra­mo­va­com jazyku, to chce veľa praxe, veľa číta­nia, veľa skú­ša­nia. Dob­rými kan­di­dátmi sú C#, C++, Java, PHP, Pyt­hon a Ruby. Keď sa ťa však opý­tajú na kon­krétny jazyk, ako dobre od 1 do 10 ho ovlá­daš, Boh ťa chráň ak povieš 9 – 10. Vtedy si skon­čil. Aj tí naj­lepší na svete pove­dia maxi­málne 8.

Uve­dom si, prečo tam si

Ak si na poho­vore vo firme, kto­rej neve­ríš, nechá­peš ich pro­duktu, nevieš kto sú, a čo chcú, kašli na to. Ak sa tam máš trá­piť kvôli pár stov­kám, tak to ostatní vycí­tia. Možno by si to ako tak zvlá­dol vo väč­ších kor­po­rá­ciach, no v malých fir­mách takto nemáš šancu.

Nebuď ľahos­tajný

Ak ti je pro­jekt ukrad­nutý, prečo by na ňom malo zále­žať iným. Choď do pro­jek­tov, ktoré ťa lákajú a s kto­rými chceš niečo dosiah­nuť. 

Vyhni sa nedo­ro­zu­me­niam

Pýtaj sa otázky, keď si nie si istý. Nie je vôbec zried­ka­vým javom, že člo­vek zabije celé dni prog­ra­mo­va­ním nie­čoho, čo je nie­len úplne nepot­rebné, ale ešte to aj ostat­ným skom­pli­kuje život. Sta­čilo otvo­riť ústa.

Usmie­vaj sa

Buď pozi­tívny, usmie­vavý. Samoz­rejme že to netreba pre­há­ňať. Ľudia súdia, aj keď sa tvá­ria, že nie. Emó­cie sú nákaz­livé, takže ak prí­deš na poho­vor v zlej nálade, prí­padne s plnou hla­vou iných povin­ností, neča­kaj úspech.

Nie sú to zázračné rady a nič ti vopred neza­ru­čia. No za všet­kými si sto­jím a pre­dov­šet­kým za tou prvou — nepres­tá­vaj prog­ra­mo­vať!

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)