Pro­jekt ako žiad­ny iný: Vystri­haj sa Slo­ven­sko!

Lenka Haringová / 17. septembra 2016 / Rozhovory

Áno, aj tak­to môže znieť názov pro­jek­tu. Pro­jek­tu, kto­rý vzni­kol zo srd­ca a pomá­ha množ­stvu ľudí. Tak­že Slo­ven­sko, vystri­haj sa!

Vla­sy sú pýchou kaž­dej ženy. Nie kaž­dá si to však vždy uve­do­mu­je. Pri zasia­hnu­tí váž­nou cho­ro­bou, ako je rako­vi­na, čas­to dochá­dza k ich stra­te a spo­lu so stra­tou vla­sov sa stra­tí aj seba­dô­ve­ra a chuť do spo­lo­čen­ské­ho živo­ta. Mir­ka Džu­pi­no­vá za OZ Liga pro­ti rako­vi­ne a vla­so­vé štú­dio Zden­ky Vrbo­vej sa roz­hod­li pomôcť. Pomôcť pro­jek­tom s náz­vom: Vysr­tri­haj sa Slo­ven­sko!. 

unnamed

Ako, pre­čo a koľ­kým ženám sa pomoh­lo?

Do Ligy pro­ti rako­vi­ne nám vola­li diev­ča­tá, kto­ré chce­li daro­vať vlás­ky na paroch­ňu, či by to bolo mož­né. Dovte­dy to nikde na Slo­ven­sku, ani v iných kra­ji­nách Euró­py (aspoň sme sa s tým nestret­li) mož­né nebo­lo. Tak sme zača­li pre­mýš­ľať, ako by to mož­né moh­lo byť. Bolo to nie­ke­dy kon­com júna. Zača­la som obvo­lá­vať vla­so­vé štú­diá, až sme sa stret­li so Zden­kou a zis­ti­li sme, že mys­lí­me rov­na­ko.

Najprv sme si mys­le­li, že od jed­nej dar­ky­ne bude jed­na paroch­ňa, no až keď sme sa stret­li s pani paroch­niar­kou Giz­kou, pocho­pi­li sme, pre­čo to nie je až také jed­no­du­ché. Jed­na paroch­ňa sa kom­bi­nu­je z via­ce­rých vla­sov (nie len z jed­nej hla­vy), lebo pri výro­be vzni­ká veľa odpa­du a nie všet­ky vla­sy sú kva­lit­né a tre­ba kom­bi­no­vať far­bu a kvalitu…A navy­še, aj keď vlás­ky dosta­ne­me dob­ro­voľ­ne, stá­le sa nevyh­ne­me nákla­dom na výro­bu paroch­ne, ako je špe­ciál­ny mate­riál na čiap­ku, che­mic­ké ošet­re­nie vlás­kov a samoz­rej­me prá­ca paroch­niar­ky, kto­rá je naozaj mra­ven­čia.

Pre­to sme vymys­le­li sys­tém. Potre­bo­va­li sme zís­kať vlás­ky od veľa dar­kýň, aby sme moh­li kom­bi­no­vať vla­sy pod­ľa požia­dav­ky pacient­ky a záro­veň, aby sme moh­li zapla­tiť ostat­né nákla­dy.

Vďa­ka tomu, že pro­jekt sa uchy­til a Slo­vá­cí sú úúú­ú­žas­ný národ, môže­me všet­ky VHOD­NÉ vlás­ky pou­žiť do paroch­ne — či už do výro­by ale­bo na zapla­te­nie paroch­ne. Tak­to sa vla­sy sta­li novou natu­rá­li­ou :)

Pomoh­li sme 11-tim ženám, vychá­dza to pri­bliž­ne 1 paroch­ňa na mesiac a vyrá­ba­me prá­ve ďal­šiu, 12-tu paroch­ňu. Aj keď si uve­do­mu­je­me, že to nie je super­rých­la páso­vá výro­ba, žiaľ, spo­lu­pra­cu­je­me len s 1 vlá­sen­kár­kou a tá výro­ba paroch­ne čosi trvá. A stá­le si hovo­rí­me, že čo je lep­šie? Aspoň malá pomoc ale­bo žiad­na? A s pro­jek­tom nemie­ni­me skon­čiť. teraz je to 11, o rok to môže byť dvoj­ná­so­bok, o dva roky…

Mir­ka a Zden­ka! Pove­dz­te nám, ako ste priš­li s myš­lien­kou také­ho­to pro­jek­tu?

Keď dve mla­dé baby plné ide­álov dajú hla­vy doko­py, zra­zu nič nie je nemož­né. Stret­li sme sa so Zden­kou. Najprv sme si sad­li za stôl, o chví­ľu na to sme si sad­li aj ľud­sky. :) Dlhý čas sme sa roz­prá­va­li, ako by sa to dalo. Už na prvom stret­nu­tí sme mali v hla­ve ideu a názov, aby sme vystri­ha­li Slo­ven­sko. Najprv sme si mys­le­li, že vznik­la nená­pad­ná kam­paň, do kto­rej zapo­jí­me tých ľudí, kto­rí nám zavo­la­jú. Až postup­ne sme si na ďal­ších stret­nu­tiach uve­do­mi­li, že z toho môže byť nie­čo ove­ľa väč­šie a výro­bu paroch­ní – tým aj pomoc pacient­kam, môže­me zde­sať­ná­so­biť.

Popíš­te, o čo vlast­ne ide, ako sa dá pomôcť. I keď už snáď kaž­dý pozná ten­to pro­jekt.

Ide o pro­jekt, pri kto­rom chce­me vyrá­bať paroch­ne pre pacient­ky, kto­ré si ju nemô­žu dovo­liť. Na to, aby sme paroch­ne moh­li vyrá­bať, potre­bu­je­me vla­sy. Veľa vla­sov. Všet­ky vhod­né vlás­ky, kto­ré nám prí­du sú využi­té do paroch­ne — či už na výro­bu, ale­bo zapla­te­nie nákla­dov spo­je­ných s výro­bou. Všet­ky vlás­ky odkla­dá­me tak, aby sa nepoš­ko­di­li a čaka­jú u nás na svo­je pou­ži­tie. Hovo­rí­me schvál­ne o vhod­ných vla­soch a stá­le to prí­zvu­ku­je­me, lebo žiaľ, cho­dí nám veľa vlás­kov, kto­ré nevie­me nija­ko využiť. Vždy nás to veľ­mi mrzí, keď nám prí­du nevhod­né vlás­ky (vla­sy krát­ke, roz­štie­pe­né, far­be­né do naozaj rôz­nych odtie­ňov, od ryša­vej až po mod­ré vla­sy, zni­če­né, zle ostri­ha­né, zauz­le­né…), lebo veľ­mi dob­re ako ženy vie­me, že keď nie­kto zme­ní účes, tak pros­te chce pomôcť, a keď pošle naozaj nevhod­né vla­sy, tak jeho sna­ha je zby­toč­ná. Pre­to neus­tá­le prí­zvu­ku­je­me aké vla­sy sú vhod­né, aby ženy rad­šej počka­li ten mesiac, dva tri, keď už sa roz­hod­nú pre takú zme­nu. A nech poriad­ne zagu­mič­ku­jú tie vla­sy a nech s nimi nema­ni­pu­lu­jú zby­toč­ne. Váži­me si kaž­dý vlas, kto­rý nám prí­de! Lebo nie­ke­dy ten dar­ca aj napí­še, že vie, že jeho vla­sy asi nie sú vhod­né, ale pros­te sa chcel zapo­jiť, tak to sa len usme­je­me a povie­me si, že wou, aj tak ďaku­je­me. Ale nie­ke­dy dosta­ne­me o 10cm krat­ší ale krás­ny cop, tak to nás potom mrzí, že rad­šej mohol dar­ca počkať ešte pol roka, keď už si to pes­to­val tri roky naprí­klad.

11144964_708868575923716_7839832118207808790_n

Kto môže poda­ro­vať vla­sy a kto môže o ne požia­dať? 

Daro­vať- ja naprí­klad viem, že mám zni­če­né, far­be­né, ried­ke nekva­lit­né vla­sy a neviem si pred­sta­viť, že by boli pou­ži­té do paroch­ne. Najprv nech si kaž­dý polo­ží otáz­ku — viem si svo­je vla­sy pred­sta­viť v paroch­ni? Ak áno, tak potom pod­mien­ky na daro­va­nie sú min. 40cm, nefar­be­né, ale­bo far­be­né do svet­lej­šie­ho odtie­ňu, kva­lit­né vla­sy. Pre­čo 40cm? Lebo všet­ky ženy chcú dlhé paroch­ne (a my vyrá­ba­me pre­dov­šet­kým pre mla­dé baby). A tie vlás­ky sa pri úpra­ve aj tak ešte musia skra­co­vať kvô­li roz­štie­pe­ným kon­če­kom ale­bo tva­ru úče­su. Záro­veň nie­kto­ré vlás­ky nám pomá­ha­jú finan­co­vať výro­bu paroch­ne a aby sme z nich vede­li zís­kať peniaž­ky, potre­bu­jú mať tiež urči­tú mini­mál­nu dĺž­ku.

Aké boli začiat­ky pro­jek­tu? Pri­hlá­si­lo sa veľa ľudí hneď ale­bo to nabe­ra­lo postup­né grá­dy? 

Ako sme skôr hovo­ri­li, samé sme neve­de­li, čo môže­me čakať. Pri­pra­vo­va­li sme sa na men­ší pro­jekt, no muse­li sme si hneď na začiat­ku pove­dať aj nie­koľ­ko mož­ných sme­rov, kto­rým sa pro­jekt môže ube­rať — buď úpl­ný fail, ale­bo úpl­ný zázrak. A stal sa zázrak. Nebo­li to ani zná­me osob­nos­ti, ani žia­den virál, ani pla­te­ná rekla­ma. Boli to fot­ky oby­čaj­ných ľudí, kto­rí sa dali ostri­hať a zme­ni­li účes a tá zme­na bola na 99,9% k lep­šie­mu! Prá­ve tie sa sta­li hitom inter­ne­tu a tie sa zača­li šíriť.

13600214_857487454395160_4136022788790702436_n

Ako dlho už pro­jekt beží, koľ­ko ľudí daro­va­lo vla­sy a koľ­kým ženám sa už odo­vzda­la nová koru­na krá­sy? 

Pro­jekt má pres­ne rok. Čiže je ešte bábät­ko a stá­le sa učí­me novým a novým veciam a hľa­dá­me spô­so­by, ako pro­jekt roz­ši­ro­vať, aby sme moh­li pomôcť viac ženám. Pomoh­li sme 11-tim ženám. Najm­lad­šie­ho a naj­star­šie­ho dar­cu nevie­me, lebo síce si vedie­me evi­den­ciu dar­cov, ale tie­to veci sa už naozaj neda­jú sle­do­vať — deň má len 24 hodín a aj spať musí­me a aj svo­ju bež­nú robo­tu musí­me robiť — pro­jekt je len našou voľ­no­ča­so­vou akti­vi­tou. Tu však musím ešte sto­krát spo­me­núť Ligu pro­ti rako­vi­ne, kto­rá celý pro­jekt zastre­šu­je. Dala nám pries­to­ry a momen­tál­ne nám pomá­ha v obrov­skej mie­re ľud­ský­mi zdroj­mi. Prá­ve máme v našom tíme jed­nu veľ­kú pomoc — Mar­ti, kto­rá je pro­jek­to­vou mana­žér­kou Ligy pro­ti rako­vi­ne a odvá­dza v pro­jek­te od začiat­ku výbor­nú prá­cu.

Samant­ha Jone­so­vá v seriá­ly Sex v mes­te pove­da­la o boji s rako­vi­nou, keď si hľa­da­la novú paroch­ňu: “Ja nemám rako­vi­nu. ja mám pre­mi­é­ru a budem na nej žia­riť!” Musí to byť skve­lý pocit, pote­šiť dámu novým výzo­rom, i keď to mož­no nie je vždy iden­tic­ké, ako pred tým…

Keď sme zača­li s pro­jek­tom, vede­li sme, že ženám s rako­vi­nou taká oby­čaj­ná vec ako je paroch­ňa asi pomô­že. Ale až keď sme sa stret­li s prvý­mi dáma­mi, až potom sme pocho­pi­li, že to je VEĽ­KÁ vec. Väč­šia, ako sme čaka­li. Odoz­vy, kto­ré dostá­va­me sú nesku­toč­né. S nie­kto­rý­mi diev­ča­ta­mi som dote­raz v kon­tak­te, lebo sme si navzá­jom ovplyv­ni­li veľ­kú časť našich živo­tov. A to nej­de vziať späť.

13754256_868089483334957_3459695439867069424_n

Čo pre vás pro­jekt zna­me­ná? 

My sme sa v pro­jek­te našli ako osob­nos­ti, ako ženy, ako ľudia. Pre dar­cov zna­me­ná ešte viac. A pre ľudí, kto­rým pomo­hol zna­me­ná úpl­ne naj­viac.

Je mno­ho diev­čat a žien, kto­ré by chce­li daro­vať vla­sy, avšak čas­to sa toho boja. Čo by ste im odká­za­li?

#vla­sy­do­ras­tu #poci­tos­tá­va Tak nevá­haj, a ak máš zdra­vé, krás­ne vla­sy, neboj sa ich daro­vať na dob­rú vec. Kar­ma je pred­sa len zdar­ma a ľútosť z ukrá­te­nia vla­sov sa ti urči­te vynu­lu­je skve­lým poci­tom z uro­be­nia správ­nej veci!

Zdroj fotiek: Archív Vystri­haj sa Slo­ven­sko!

Pridať komentár (0)