Promiseo – Začalo to malým blogom a dnes je firma kľúčovým partnerom Google na Slovensku

Peter Lastovecký / 1. januára 2016 / Biznis

Re­la­tívne mladá ko­šická re­klamná a mar­ke­tin­gová agen­túra, ktorá sa tento rok umiest­nila v reb­ríč­koch 50 naj­rých­lej­šie ras­tú­cich fi­riem stred­nej Európy a 500 naj­rých­lej­šie ras­tú­cimi fir­mami Európy, Blíz­keho vý­chodu a Af­riky zo­sta­ve­nom po­ra­den­skou spo­loč­nos­ťou De­lo­itte. Tým sa za­ra­dili me­dzi päť slo­ven­ských fi­riem, kto­rým sa to tento rok po­da­rilo. Roz­hodli sme sa ich nav­ští­viť a vy­spo­ve­dať CEO Petra Šol­tésa.

Re­la­tívne mladá ko­šická re­klamná a mar­ke­tin­gová agen­túra, ktorá sa tento rok umiest­nila v reb­ríč­koch 50 naj­rých­lej­šie ras­tú­cich fi­riem stred­nej Európy a 500 naj­rých­lej­šie ras­tú­cimi fir­mami Európy, Blíz­keho vý­chodu a Af­riky zo­sta­ve­nom po­ra­den­skou spo­loč­nos­ťou De­lo­itte. Tým sa za­ra­dili me­dzi päť slo­ven­ských fi­riem, kto­rým sa to tento rok po­da­rilo. Roz­hodli sme sa ich nav­ští­viť a vy­spo­ve­dať CEO Petra Šol­tésa.

Peťo z úvodu by som ti teda rád zag­ra­tu­lo­val k úspe­chu. Po­vedz nám pár slov o tejto a prí­padne o ďal­ších uda­los­tiach, ktoré stretli v po­sled­nej dobe vašu firmu.

Toto oce­ne­nie vní­mam ako uzna­nie za prácu, ktorú vy­ko­ná­vame naj­lep­šie ako len vieme. Tím, ktorí tu vzni­kol na to na­ozaj má. Tieto reb­ríčky nás ur­čite aj mo­ti­vujú, aby sme sa tam na­šli aj bu­dúci rok. Kto vie, možno aj na lep­šej priečke. V no­vem­bri sme sa do­zve­deli, že sa stá­vame kľú­čo­vým par­tne­rom Go­ogle na Slo­ven­sku. To je naj­vyšší sta­tus, ktorý je na Slo­ven­sku možné zís­kať pri spo­lu­práci s Go­ogle. Spus­tili sme tiež množ­stvo ďal­ších spo­lu­prác s inými slo­ven­skými aj za­hra­nič­nými fir­mami na­prí­klad v ob­lasti mo­bil­ného trac­kingu alebo sme sa za­ra­dili do zo­znamu Mail­Chimp experts.

12003423_10153183777852852_7333671853805536438_n

 

V po­sled­nej dobe sme za­čali ro­biť ško­le­nia pre ve­rej­nosť. Obá­vali sme sa ako úspešné to bude v lo­kál­nych po­me­roch, na­koľko mar­ke­ting na vý­chod­nom Slo­ven­sku nie je silno za­stú­pený. Prvé tri ter­míny tý­ka­júce sa Fa­ce­bo­oku, či co­py­wri­tingu sme vy­pre­dali ex­trémne rýchlo. Čo nám spra­vilo ešte väč­šiu ra­dosť, bolo, keď sme vi­deli všetky tie po­zi­tívne fe­ed­backy. Už te­raz je te­mer vy­pre­daný aj ďalší ja­nu­árový ter­mín a pri­pra­vu­jeme nové ško­le­nia za­me­rané čisto na Go­ogle Ana­ly­tics a aj se­mi­nár k Mail­chimpu. Vi­díme, že ško­le­nia po­má­hajú. Boli sme sved­kami aj toho, že nám na ško­le­nie prišli mar­ke­tin­gový špe­cia­listi, no o on­line ne­tu­šili ani zá­klady. On­line a mo­bile je pri­tom dnes už úplná nut­nosť. Ďa­lej sme re­a­li­zo­vali via­cero ško­lení na Tech­nic­kej Uni­ver­zite, tie boli, sa­moz­rejme, pro bono.

 

Pri­blíž nám pro­sím, čo pred­sta­vuje pre firmy Top par­tner­stvo Go­ogle a ako po­mô­žeš zá­kaz­ní­kom v rámci Mail­Chimpu.

Ako je iste via­ce­rým známe, Go­ogle po­sky­tuje mož­nosť za­po­jiť sa do jeho re­klam­ného prog­ramu. V no­vem­bri v ňom bolo 479 agen­túr. Ak sa tomu člo­vek ve­nuje stáva sa z neho Go­ogle Par­tner, kto­rých je 52. Tým Go­ogle po­sky­tuje rôzne mož­nosti, pod­poru a po­máha im s roz­vo­jom. Od­tiaľ sa dá po­su­núť už len o je­den krok, kde sú kri­té­ria pod­statne tvr­d­šie. A tým je sta­tus Kľú­čo­vého Par­nera. Čo sa týka Mail­Chimpu, je to len jedna z na­šich slu­žieb. Tieto služby naši kli­enti ur­čite po­tre­bujú a vy­uží­vajú. Par­tners­tiev však máme oveľa viac, aj s inými re­klam­nými, vý­vo­jar­skymi či trac­kin­go­vými ná­strojmi a spo­loč­nos­ťami.

11178339_995606293790381_4627679920949124808_n

 

Po­roz­prá­vaj nám niečo o svo­jich za­čiat­koch a o ceste, ktorú si za re­la­tívne krátku dobu sti­hol prejsť.

Nuž pr­vý­krát som sa s mar­ke­tin­gom stre­tol, keď som si ako veľa tri­násť roč­ných cha­la­nov roz­ho­dol na­pí­sať svoj prvý Web. Sa­moz­rejme, že to bola len oby­čajná sta­tická stránka, kde mi tu však je­den známy na­vrhol, či na ňu ne­umiest­nim jeho ban­ner, za kto­rého vi­de­nia by sa mi ve­del od­me­niť. Sa­moz­rejme, že moja snaha sme­ro­vala ku zvy­šo­va­niu po­čtu týchto vi­dení. Zis­ťo­val som ako, to je možné uro­biť a do­stal som sa k SEO. Keď sa mi v ňom da­rilo, za­čali sa mi ozý­vať aj iní, či ne­po­mô­žem aj im. Za­čal som pí­sať blog a mal som o “bri­gádu” po­sta­rané. :-)

 

To boli teda skoré za­čiatky, kedy to za­čalo na­be­rať na ob­rát­kach ?

Keď som do­vŕ­šil 18 ro­kov, dal som tomu právnu formu, práce bolo cel­kom dosť tak sa ku mne pri­po­jil prvý člo­vek. Vtedy sme sa ešte vo­lali Sol­tes.eu a v prie­behu asi šty­roch ro­kov sme pri­jali ešte ďal­ších dvoch ľudí. Cí­til som, že už to nie je len o mne a ak sa z one man show chceme po­su­núť ďa­lej, tak to ne­môže byť pod rov­na­kým me­nom. V roku 2013 mi po­mo­hol vy­mys­lieť nové, lep­šie meno a iden­titu firmy Big Name The­ory. To bol asi mo­ment, keď sme ozaj po­hli ľady a za ďal­šie dva roky sme na­brali tri­násť ľudí a do­stali sa me­dzi tie rýchlo ras­túce spo­loč­nosti.

10945140_993919030625774_4049143560896047229_o

 

Fakt trefný ná­zov pre ta­kúto firmu. V celku rýchly ná­rast po­čtu za­mest­nan­cov, na­be­ráte stále?

Áno, pra­cu­jem s tý­mom su­per ľudí, od­bor­ní­kov v tom, čomu sa ve­nujú. Je skvelý po­cit vi­dieť ľudí, ktorí ve­dia oveľa viac ako ty a stále sa zlep­šujú. Ši­kov­ných ľudí nie je v tíme ni­kdy dosť, preto aj te­raz hľa­dáme ďal­ších, ktorí by sa k nám pri­dali. Na na­šej stránke máme vždy vy­pí­sanú ne­jakú tu voľnú po­zí­ciu, mo­men­tálne ich tam máme asi 5 alebo 6.

 

Po­vedz nám teda, čo všetko po­nú­kate svo­jím zá­kaz­ní­kom.

Mys­lím si, že mô­žem s čis­tým sve­do­mím po­ve­dať, že do­ká­žeme po­skyt­núť kom­pletné služby v ob­lasti on­line mar­ke­tingu. Naj­viac však služby v ob­lasti SEO a we­bo­vej ana­ly­tiky. Ur­čite ne­za­bú­dame na PPC kam­pane v lo­kál­nych aj za­hra­nič­ných sys­té­moch a prácu so So­cial Me­dia. Ne­smieme za­bud­núť ani na emai­lin­gové ak­ti­vity. Veľmi do pop­re­dia nám ide tá ana­ly­tika. Naj­čas­tej­šie teda A/B tes­ting, kde sa kli­en­tom pred­kla­dajú dve alebo viac rôz­nych ver­zií webu/ap­li­ká­cie a sle­du­jeme, ktorá im viac vy­ho­vuje a tvorí viac “cie­ľov”.

12243027_1110328645651478_1030953796111400101_n

 

Keď už spo­mí­name tvo­jich zá­kaz­ní­kov, spo­meň nám, kto sú to a koľko ich už bolo.

V tom je krása tejto práce, nedá sa jed­no­značne de­fi­no­vať, kto sú moji zá­kaz­níci. Každý z nich je iný a ku kaž­dému treba pri­stu­po­vať oso­bitne. Mô­žem ale po­ve­dať, že už ich bolo cez 150 a boli mi­ni­málne z de­sia­tich kra­jín. Pra­co­vali sme pre úplne za­čí­na­júce start-upy aj pre firmy dávno kó­to­vané na burze. Tým, že máme skú­se­nosť aj so za­hra­nič­nými sys­té­mami a máme ja­zy­kovo zdatný tím za­bez­pe­ču­jeme nie­ktoré čin­nosti na­prí­klad pre spo­loč­nosť For­tuna na šty­roch tr­hoch, alebo ko­šickú HR spo­loč­nosť Ex­press Pe­ople na pia­tich tr­hoch.

Pra­cu­jeme pre Lon­dýn­sku kli­niku ge­ne­tiky a ume­lého oplod­ne­nia City Fer­ti­lity. Vieme pra­co­vať pre nové start-upy ako Be­e­Safe, Sa­fer­Pass alebo Pro­fi­fox alebo pre veľké za­be­hnuté brandy ako Pro­na­mel, Ko­tex či Fi­tInn. Naj­nov­šie sme sa na­prí­klad do­hodli na on­line mar­ke­tin­go­vých ak­ti­vi­tách pre Ame­rickú ob­chodnú ko­moru alebo na­prí­klad lo­kálny fit­ness a well­ness club Forma. Kaž­dému kli­en­tovi pri­pra­víme to, čo v on­line po­tre­buje. A väč­šina spo­lu­prác je dl­ho­dobá, nie­ktoré fun­gujú od úpl­ného za­čiatku spo­loč­nosti.

 

Pe­ťov prí­beh znovu raz do­ka­zuje, že aj v ma­lej kra­jine sa dá vy­bu­do­vať úspešná firma a často na to ne­treba viac ako ko­ní­ček a od­hod­la­nie ro­biť niečo. In­ter­net je krásna vec, ak máš ná­pad ne­boj sa ho uká­zať svetu. Spra­viť tak mô­žeš hneď te­raz.

Pridať komentár (0)