Pro­mi­seo — Začalo to malým blo­gom a dnes je firma kľú­čo­vým par­tne­rom Google na Slo­ven­sku

Peter Lastovecký / 1. januára 2016 / Business

Rela­tívne mladá košická reklamná a mar­ke­tin­gová agen­túra, ktorá sa tento rok umiest­nila v reb­ríč­koch 50 naj­rých­lej­šie ras­tú­cich firiem stred­nej Európy a 500 naj­rých­lej­šie ras­tú­cimi fir­mami Európy, Blíz­keho východu a Afriky zosta­ve­nom pora­den­skou spo­loč­nos­ťou Delo­itte. Tým sa zara­dili medzi päť slo­ven­ských firiem, kto­rým sa to tento rok poda­rilo. Roz­hodli sme sa ich nav­ští­viť a vyspo­ve­dať CEO Petra Šol­tésa.

Peťo z úvodu by som ti teda rád zag­ra­tu­lo­val k úspe­chu. Povedz nám pár slov o tejto a prí­padne o ďal­ších uda­los­tiach, ktoré stretli v posled­nej dobe vašu firmu.

Toto oce­ne­nie vní­mam ako uzna­nie za prácu, ktorú vyko­ná­vame naj­lep­šie ako len vieme. Tím, ktorí tu vzni­kol na to naozaj má. Tieto reb­ríčky nás určite aj moti­vujú, aby sme sa tam našli aj budúci rok. Kto vie, možno aj na lep­šej priečke. V novem­bri sme sa dozve­deli, že sa stá­vame kľú­čo­vým par­tne­rom Google na Slo­ven­sku. To je naj­vyšší sta­tus, ktorý je na Slo­ven­sku možné zís­kať pri spo­lu­práci s Google. Spus­tili sme tiež množ­stvo ďal­ších spo­lu­prác s inými slo­ven­skými aj zahra­nič­nými fir­mami naprí­klad v oblasti mobil­ného trac­kingu alebo sme sa zara­dili do zoznamu Mail­Chimp experts.

12003423_10153183777852852_7333671853805536438_n

V posled­nej dobe sme začali robiť ško­le­nia pre verej­nosť. Obá­vali sme sa ako úspešné to bude v lokál­nych pome­roch, nakoľko mar­ke­ting na východ­nom Slo­ven­sku nie je silno zastú­pený. Prvé tri ter­míny týka­júce sa Face­bo­oku, či copy­wri­tingu sme vypre­dali extrémne rýchlo. Čo nám spra­vilo ešte väč­šiu radosť, bolo, keď sme videli všetky tie pozi­tívne feed­backy. Už teraz je temer vypre­daný aj ďalší janu­árový ter­mín a pri­pra­vu­jeme nové ško­le­nia zame­rané čisto na Google Ana­ly­tics a aj semi­nár k Mail­chimpu. Vidíme, že ško­le­nia pomá­hajú. Boli sme sved­kami aj toho, že nám na ško­le­nie prišli mar­ke­tin­gový špe­cia­listi, no o online netu­šili ani základy. Online a mobile je pri­tom dnes už úplná nut­nosť. Ďalej sme rea­li­zo­vali via­cero ško­lení na Tech­nic­kej Uni­ver­zite, tie boli, samoz­rejme, pro bono.

Pri­blíž nám pro­sím, čo pred­sta­vuje pre firmy Top par­tner­stvo Google a ako pomô­žeš zákaz­ní­kom v rámci Mail­Chimpu.

Ako je iste via­ce­rým známe, Google posky­tuje mož­nosť zapo­jiť sa do jeho reklam­ného prog­ramu. V novem­bri v ňom bolo 479 agen­túr. Ak sa tomu člo­vek venuje stáva sa z neho Google Par­tner, kto­rých je 52. Tým Google posky­tuje rôzne mož­nosti, pod­poru a pomáha im s roz­vo­jom. Odtiaľ sa dá posu­núť už len o jeden krok, kde sú kri­té­ria pod­statne tvr­d­šie. A tým je sta­tus Kľú­čo­vého Par­nera. Čo sa týka Mail­Chimpu, je to len jedna z našich slu­žieb. Tieto služby naši kli­enti určite potre­bujú a využí­vajú. Par­tners­tiev však máme oveľa viac, aj s inými reklam­nými, vývo­jar­skymi či trac­kin­go­vými nástrojmi a spo­loč­nos­ťami.

11178339_995606293790381_4627679920949124808_n

Poroz­prá­vaj nám niečo o svo­jich začiat­koch a o ceste, ktorú si za rela­tívne krátku dobu sti­hol prejsť.

Nuž prvý­krát som sa s mar­ke­tin­gom stre­tol, keď som si ako veľa tri­násť roč­ných cha­la­nov roz­ho­dol napí­sať svoj prvý Web. Samoz­rejme, že to bola len oby­čajná sta­tická stránka, kde mi tu však jeden známy navrhol, či na ňu neumiest­nim jeho ban­ner, za kto­rého vide­nia by sa mi vedel odme­niť. Samoz­rejme, že moja snaha sme­ro­vala ku zvy­šo­va­niu počtu týchto videní. Zis­ťo­val som ako, to je možné uro­biť a dostal som sa k SEO. Keď sa mi v ňom darilo, začali sa mi ozý­vať aj iní, či nepo­mô­žem aj im. Začal som písať blog a mal som o “bri­gádu” posta­rané. :-)

To boli teda skoré začiatky, kedy to začalo nabe­rať na obrát­kach ?

Keď som dovŕ­šil 18 rokov, dal som tomu právnu formu, práce bolo cel­kom dosť tak sa ku mne pri­po­jil prvý člo­vek. Vtedy sme sa ešte volali Soltes.eu a v prie­behu asi šty­roch rokov sme pri­jali ešte ďal­ších dvoch ľudí. Cítil som, že už to nie je len o mne a ak sa z one man show chceme posu­núť ďalej, tak to nemôže byť pod rov­na­kým menom. V roku 2013 mi pomo­hol vymys­lieť nové, lep­šie meno a iden­titu firmy Big Name The­ory. To bol asi moment, keď sme ozaj pohli ľady a za ďal­šie dva roky sme nabrali tri­násť ľudí a dostali sa medzi tie rýchlo ras­túce spo­loč­nosti.

10945140_993919030625774_4049143560896047229_o

Fakt trefný názov pre takúto firmu. V celku rýchly nárast počtu zamest­nan­cov, nabe­ráte stále? 

Áno, pra­cu­jem s týmom super ľudí, odbor­ní­kov v tom, čomu sa venujú. Je skvelý pocit vidieť ľudí, ktorí vedia oveľa viac ako ty a stále sa zlep­šujú. Šikov­ných ľudí nie je v tíme nikdy dosť, preto aj teraz hľa­dáme ďal­ších, ktorí by sa k nám pri­dali. Na našej stránke máme vždy vypí­sanú nejakú tu voľnú pozí­ciu, momen­tálne ich tam máme asi 5 alebo 6.

Povedz nám teda, čo všetko ponú­kate svo­jím zákaz­ní­kom.

Mys­lím si, že môžem s čis­tým sve­do­mím pove­dať, že doká­žeme poskyt­núť kom­pletné služby v oblasti online mar­ke­tingu. Naj­viac však služby v oblasti SEO a webo­vej ana­ly­tiky. Určite neza­bú­dame na PPC kam­pane v lokál­nych aj zahra­nič­ných sys­té­moch a prácu so Social Media. Nesmieme zabud­núť ani na emai­lin­gové akti­vity. Veľmi do pop­re­dia nám ide tá ana­ly­tika. Naj­čas­tej­šie teda A/B tes­ting, kde sa kli­en­tom pred­kla­dajú dve alebo viac rôz­nych ver­zií webu/aplikácie a sle­du­jeme, ktorá im viac vyho­vuje a tvorí viac “cie­ľov”.

12243027_1110328645651478_1030953796111400101_n

Keď už spo­mí­name tvo­jich zákaz­ní­kov, spo­meň nám, kto sú to a koľko ich už bolo.

V tom je krása tejto práce, nedá sa jed­no­značne defi­no­vať, kto sú moji zákaz­níci. Každý z nich je iný a ku kaž­dému treba pri­stu­po­vať oso­bitne. Môžem ale pove­dať, že už ich bolo cez 150 a boli mini­málne z desia­tich kra­jín. Pra­co­vali sme pre úplne začí­na­júce start-upy aj pre firmy dávno kóto­vané na burze. Tým, že máme skú­se­nosť aj so zahra­nič­nými sys­té­mami a máme jazy­kovo zdatný tím zabez­pe­ču­jeme nie­ktoré čin­nosti naprí­klad pre spo­loč­nosť For­tuna na šty­roch trhoch, alebo košickú HR spo­loč­nosť Express People na pia­tich trhoch.

Pra­cu­jeme pre Lon­dýn­sku kli­niku gene­tiky a ume­lého oplod­ne­nia City Fer­ti­lity. Vieme pra­co­vať pre nové start-upy ako Bee­Safe, Safer­Pass alebo Pro­fi­fox alebo pre veľké zabe­hnuté brandy ako Pro­na­mel, Kotex či FitInn. Naj­nov­šie sme sa naprí­klad dohodli na online mar­ke­tin­go­vých akti­vi­tách pre Ame­rickú obchodnú komoru alebo naprí­klad lokálny fit­ness a well­ness club Forma. Kaž­dému kli­en­tovi pri­pra­víme to, čo v online potre­buje. A väč­šina spo­lu­prác je dlho­dobá, nie­ktoré fun­gujú od úpl­ného začiatku spo­loč­nosti.

Peťov prí­beh znovu raz doka­zuje, že aj v malej kra­jine sa dá vybu­do­vať úspešná firma a často na to netreba viac ako koní­ček a odhod­la­nie robiť niečo. Inter­net je krásna vec, ak máš nápad neboj sa ho uká­zať svetu. Spra­viť tak môžeš hneď teraz.

Pridať komentár (0)