Pro­mi­seo — Zača­lo to malým blo­gom a dnes je fir­ma kľú­čo­vým par­tne­rom Goog­le na Slo­ven­sku

Peter Lastovecký / 1. januára 2016 / Business

Rela­tív­ne mla­dá košic­ká reklam­ná a mar­ke­tin­go­vá agen­tú­ra, kto­rá sa ten­to rok umiest­ni­la v reb­ríč­koch 50 naj­rých­lej­šie ras­tú­cich firiem stred­nej Euró­py a 500 naj­rých­lej­šie ras­tú­ci­mi fir­ma­mi Euró­py, Blíz­ke­ho výcho­du a Afri­ky zosta­ve­nom pora­den­skou spo­loč­nos­ťou Delo­it­te. Tým sa zara­di­li medzi päť slo­ven­ských firiem, kto­rým sa to ten­to rok poda­ri­lo. Roz­hod­li sme sa ich nav­ští­viť a vyspo­ve­dať CEO Pet­ra Šol­té­sa.

Peťo z úvo­du by som ti teda rád zag­ra­tu­lo­val k úspe­chu. Povedz nám pár slov o tej­to a prí­pad­ne o ďal­ších uda­los­tiach, kto­ré stret­li v posled­nej dobe vašu fir­mu.

Toto oce­ne­nie vní­mam ako uzna­nie za prá­cu, kto­rú vyko­ná­va­me naj­lep­šie ako len vie­me. Tím, kto­rí tu vzni­kol na to naozaj má. Tie­to reb­ríč­ky nás urči­te aj moti­vu­jú, aby sme sa tam našli aj budú­ci rok. Kto vie, mož­no aj na lep­šej prieč­ke. V novem­bri sme sa dozve­de­li, že sa stá­va­me kľú­čo­vým par­tne­rom Goog­le na Slo­ven­sku. To je naj­vyš­ší sta­tus, kto­rý je na Slo­ven­sku mož­né zís­kať pri spo­lu­prá­ci s Goog­le. Spus­ti­li sme tiež množ­stvo ďal­ších spo­lu­prác s iný­mi slo­ven­ský­mi aj zahra­nič­ný­mi fir­ma­mi naprí­klad v oblas­ti mobil­né­ho trac­kin­gu ale­bo sme sa zara­di­li do zozna­mu Mail­Chimp experts.

12003423_10153183777852852_7333671853805536438_n

V posled­nej dobe sme zača­li robiť ško­le­nia pre verej­nosť. Obá­va­li sme sa ako úspeš­né to bude v lokál­nych pome­roch, nakoľ­ko mar­ke­ting na východ­nom Slo­ven­sku nie je sil­no zastú­pe­ný. Prvé tri ter­mí­ny týka­jú­ce sa Face­bo­oku, či copy­wri­tin­gu sme vypre­da­li extrém­ne rých­lo. Čo nám spra­vi­lo ešte väč­šiu radosť, bolo, keď sme vide­li všet­ky tie pozi­tív­ne feed­bac­ky. Už teraz je temer vypre­da­ný aj ďal­ší janu­áro­vý ter­mín a pri­pra­vu­je­me nové ško­le­nia zame­ra­né čis­to na Goog­le Ana­ly­tics a aj semi­nár k Mail­chim­pu. Vidí­me, že ško­le­nia pomá­ha­jú. Boli sme sved­ka­mi aj toho, že nám na ško­le­nie priš­li mar­ke­tin­go­vý špe­cia­lis­ti, no o onli­ne netu­ši­li ani zákla­dy. Onli­ne a mobi­le je pri­tom dnes už úpl­ná nut­nosť. Ďalej sme rea­li­zo­va­li via­ce­ro ško­le­ní na Tech­nic­kej Uni­ver­zi­te, tie boli, samoz­rej­me, pro bono.

Pri­blíž nám pro­sím, čo pred­sta­vu­je pre fir­my Top par­tner­stvo Goog­le a ako pomô­žeš zákaz­ní­kom v rám­ci Mail­Chim­pu.

Ako je iste via­ce­rým zná­me, Goog­le posky­tu­je mož­nosť zapo­jiť sa do jeho reklam­né­ho prog­ra­mu. V novem­bri v ňom bolo 479 agen­túr. Ak sa tomu člo­vek venu­je stá­va sa z neho Goog­le Par­tner, kto­rých je 52. Tým Goog­le posky­tu­je rôz­ne mož­nos­ti, pod­po­ru a pomá­ha im s roz­vo­jom. Odtiaľ sa dá posu­núť už len o jeden krok, kde sú kri­té­ria pod­stat­ne tvr­d­šie. A tým je sta­tus Kľú­čo­vé­ho Par­ne­ra. Čo sa týka Mail­Chim­pu, je to len jed­na z našich slu­žieb. Tie­to služ­by naši kli­en­ti urči­te potre­bu­jú a využí­va­jú. Par­tners­tiev však máme ove­ľa viac, aj s iný­mi reklam­ný­mi, vývo­jar­sky­mi či trac­kin­go­vý­mi nástroj­mi a spo­loč­nos­ťa­mi.

11178339_995606293790381_4627679920949124808_n

Poroz­prá­vaj nám nie­čo o svo­jich začiat­koch a o ces­te, kto­rú si za rela­tív­ne krát­ku dobu sti­hol prejsť.

Nuž prvý­krát som sa s mar­ke­tin­gom stre­tol, keď som si ako veľa tri­násť roč­ných cha­la­nov roz­ho­dol napí­sať svoj prvý Web. Samoz­rej­me, že to bola len oby­čaj­ná sta­tic­ká strán­ka, kde mi tu však jeden zná­my navrhol, či na ňu neumiest­nim jeho ban­ner, za kto­ré­ho vide­nia by sa mi vedel odme­niť. Samoz­rej­me, že moja sna­ha sme­ro­va­la ku zvy­šo­va­niu počtu tých­to vide­ní. Zis­ťo­val som ako, to je mož­né uro­biť a dostal som sa k SEO. Keď sa mi v ňom dari­lo, zača­li sa mi ozý­vať aj iní, či nepo­mô­žem aj im. Začal som písať blog a mal som o “bri­gá­du” posta­ra­né. :-)

To boli teda sko­ré začiat­ky, kedy to zača­lo nabe­rať na obrát­kach ?

Keď som dovŕ­šil 18 rokov, dal som tomu práv­nu for­mu, prá­ce bolo cel­kom dosť tak sa ku mne pri­po­jil prvý člo­vek. Vte­dy sme sa ešte vola­li Soltes.eu a v prie­be­hu asi šty­roch rokov sme pri­ja­li ešte ďal­ších dvoch ľudí. Cítil som, že už to nie je len o mne a ak sa z one man show chce­me posu­núť ďalej, tak to nemô­že byť pod rov­na­kým menom. V roku 2013 mi pomo­hol vymys­lieť nové, lep­šie meno a iden­ti­tu fir­my Big Name The­ory. To bol asi moment, keď sme ozaj pohli ľady a za ďal­šie dva roky sme nabra­li tri­násť ľudí a dosta­li sa medzi tie rých­lo ras­tú­ce spo­loč­nos­ti.

10945140_993919030625774_4049143560896047229_o

Fakt tref­ný názov pre takú­to fir­mu. V cel­ku rých­ly nárast počtu zamest­nan­cov, nabe­rá­te stá­le?

Áno, pra­cu­jem s týmom super ľudí, odbor­ní­kov v tom, čomu sa venu­jú. Je skve­lý pocit vidieť ľudí, kto­rí vedia ove­ľa viac ako ty a stá­le sa zlep­šu­jú. Šikov­ných ľudí nie je v tíme nikdy dosť, pre­to aj teraz hľa­dá­me ďal­ších, kto­rí by sa k nám pri­da­li. Na našej strán­ke máme vždy vypí­sa­nú neja­kú tu voľ­nú pozí­ciu, momen­tál­ne ich tam máme asi 5 ale­bo 6.

Povedz nám teda, čo všet­ko ponú­ka­te svo­jím zákaz­ní­kom.

Mys­lím si, že môžem s čis­tým sve­do­mím pove­dať, že doká­že­me poskyt­núť kom­plet­né služ­by v oblas­ti onli­ne mar­ke­tin­gu. Naj­viac však služ­by v oblas­ti SEO a webo­vej ana­ly­ti­ky. Urči­te neza­bú­da­me na PPC kam­pa­ne v lokál­nych aj zahra­nič­ných sys­té­moch a prá­cu so Social Media. Nesmie­me zabud­núť ani na emai­lin­go­vé akti­vi­ty. Veľ­mi do pop­re­dia nám ide tá ana­ly­ti­ka. Naj­čas­tej­šie teda A/B tes­ting, kde sa kli­en­tom pred­kla­da­jú dve ale­bo viac rôz­nych ver­zií webu/aplikácie a sle­du­je­me, kto­rá im viac vyho­vu­je a tvo­rí viac “cie­ľov”.

12243027_1110328645651478_1030953796111400101_n

Keď už spo­mí­na­me tvo­jich zákaz­ní­kov, spo­meň nám, kto sú to a koľ­ko ich už bolo.

V tom je krá­sa tej­to prá­ce, nedá sa jed­no­znač­ne defi­no­vať, kto sú moji zákaz­ní­ci. Kaž­dý z nich je iný a ku kaž­dé­mu tre­ba pri­stu­po­vať oso­bit­ne. Môžem ale pove­dať, že už ich bolo cez 150 a boli mini­mál­ne z desia­tich kra­jín. Pra­co­va­li sme pre úpl­ne začí­na­jú­ce start-upy aj pre fir­my dáv­no kóto­va­né na bur­ze. Tým, že máme skú­se­nosť aj so zahra­nič­ný­mi sys­té­ma­mi a máme jazy­ko­vo zdat­ný tím zabez­pe­ču­je­me nie­kto­ré čin­nos­ti naprí­klad pre spo­loč­nosť For­tu­na na šty­roch trhoch, ale­bo košic­kú HR spo­loč­nosť Express Peop­le na pia­tich trhoch.

Pra­cu­je­me pre Lon­dýn­sku kli­ni­ku gene­ti­ky a ume­lé­ho oplod­ne­nia City Fer­ti­li­ty. Vie­me pra­co­vať pre nové start-upy ako Bee­Sa­fe, Safer­Pass ale­bo Pro­fi­fox ale­bo pre veľ­ké zabe­hnu­té bran­dy ako Pro­na­mel, Kotex či FitInn. Naj­nov­šie sme sa naprí­klad dohod­li na onli­ne mar­ke­tin­go­vých akti­vi­tách pre Ame­ric­kú obchod­nú komo­ru ale­bo naprí­klad lokál­ny fit­ness a well­ness club For­ma. Kaž­dé­mu kli­en­to­vi pri­pra­ví­me to, čo v onli­ne potre­bu­je. A väč­ši­na spo­lu­prác je dlho­do­bá, nie­kto­ré fun­gu­jú od úpl­né­ho začiat­ku spo­loč­nos­ti.

Peťov prí­beh zno­vu raz doka­zu­je, že aj v malej kra­ji­ne sa dá vybu­do­vať úspeš­ná fir­ma a čas­to na to netre­ba viac ako koní­ček a odhod­la­nie robiť nie­čo. Inter­net je krás­na vec, ak máš nápad neboj sa ho uká­zať sve­tu. Spra­viť tak môžeš hneď teraz.

Pridať komentár (0)