Prvé elek­trické lie­tadlo s maxi­mál­kou 220 km/h

Šandi / 10. mája 2014 / Tech a inovácie

Elek­tro­mo­bily sa na ces­tách usíd­ľujú čím ďalej viac, vzo­stup stro­jov na baté­rie pokra­čuje aj sme­rom nahor. Kon­cern EADS vyvíja nie­len lie­tadlá čisto na elek­trický pohon, ale aj hyb­ridy.

Prvým elek­tro­mo­de­lom bolo malé akro­ba­tické lie­ta­dielko Cri-Cri, ktoré prvý­krát vzlietlo pred štyrmi rokmi z paríž­skeho letiska. Jeho let trval sedem minút a pilot Didier Este­yne ho opí­sal ako “veľmi ply­nulý a najmä mimo­riadne tichý.” Lie­tadlo pohá­ňané štyrmi elek­tro­mo­tormi však bolo len prvým vykro­če­ním do sveta lie­ta­diel na baté­rie.

V spo­lu­práci s fir­mou Aero Com­po­si­tes Sain­tonge sa EADS pus­til do pro­jek­to­va­nia E — Fan , cvič­ného stroja pre dvoch čle­nov posádky. Ten už je väčší a pohá­ňajú ho hneď tri elek­tro­mo­tory . Dva hlavné (každý s výko­nom 30 kW) sú umiest­nené tro­chu nezvykle po stra­nách trupu zhruba v polo­vici jeho dĺžky, zatiaľ čo pomocný (s výko­nom len 6 kW) poháňa zadné koleso lie­tadla a je využí­vaný pri poma­lom posú­vaní na zemi a tiež pri štarte. Vzle­tová rých­losť je 110 km/h, maxi­málka je dvoj­ná­sobná . Lie­tadlo je vďaka pou­ži­tiu kom­po­zit­ných mate­riá­lov veľmi ľahké — maxi­málna vzle­tová hmot­nosť činí len 550kg , z toho 130 kg zabe­rajú dve baté­rie. S nimi je lie­tadlo schopné lie­tať necelú hodinu, res­pek­tíve 30 minút pri dob­rej akro­ba­cii. Nabí­ja­nie trvá asi hodinu, rých­lejší je však vyme­niť baté­rie za čerstvé.

Hyb­ridný stroj zostro­jili inži­nieri z modelu Dia­mond Airc­raft DA36. Dvoj­miestny dol­nop­loš­ník dostal ľahší a kom­pakt­nejší elek­tro­mo­tor od Sie­mensu, kto­rého napá­ja­nie zais­ťuje malý spa­ľo­vací motor, určený výhradne na tento účel. Upra­vené hyb­ridné lie­tadlo tak váži o viac ako sto kilo­gra­mov menej, než jeho pred­chodca.

Ani v tomto bode vývoj neus­tal: ďal­ším kro­kom, na kto­rom sa práve pra­cuje, je sys­tém nazvaný Dis­tri­bu­ted Elect­ri­cal Aeros­pace Pro­pul­sion. Lie­tadlo ním vyba­vené, bude mať šesť vrtulí, roz­tá­ča­ných elek­tro­mo­to­rom, zdro­jom jeho ener­gie by mal byť ply­nový motor. ” Cie­ľom je zní­žiť emi­sie a opti­ma­li­zo­vať jed­not­livé časti pohonu tak, aby pre­vádzka lie­tadla bol čo naje­fek­tív­nejší, ” vysvet­ľuje Sébas­tien Remy, vedúci vývo­jo­vého tímu.

Zdroj: word­less­tech, wired, cnet

Pridať komentár (0)