Prvé elek­tric­ké lie­tad­lo s maxi­mál­kou 220 km/h

Šandi / 10. mája 2014 / Tech a inovácie

Elek­tro­mo­bi­ly sa na ces­tách usíd­ľu­jú čím ďalej viac, vzo­stup stro­jov na baté­rie pokra­ču­je aj sme­rom nahor. Kon­cern EADS vyví­ja nie­len lie­tad­lá čis­to na elek­tric­ký pohon, ale aj hyb­ri­dy.

Prvým elek­tro­mo­de­lom bolo malé akro­ba­tic­ké lie­ta­diel­ko Cri-Cri, kto­ré prvý­krát vzliet­lo pred štyr­mi rok­mi z paríž­ske­ho letis­ka. Jeho let trval sedem minút a pilot Didier Este­y­ne ho opí­sal ako “veľ­mi ply­nu­lý a naj­mä mimo­riad­ne tichý.” Lie­tad­lo pohá­ňa­né štyr­mi elek­tro­mo­tor­mi však bolo len prvým vykro­če­ním do sve­ta lie­ta­diel na baté­rie.

V spo­lu­prá­ci s fir­mou Aero Com­po­si­tes Sain­ton­ge sa EADS pus­til do pro­jek­to­va­nia E — Fan , cvič­né­ho stro­ja pre dvoch čle­nov posád­ky. Ten už je väč­ší a pohá­ňa­jú ho hneď tri elek­tro­mo­to­ry . Dva hlav­né (kaž­dý s výko­nom 30 kW) sú umiest­ne­né tro­chu nezvyk­le po stra­nách tru­pu zhru­ba v polo­vi­ci jeho dĺž­ky, zatiaľ čo pomoc­ný (s výko­nom len 6 kW) pohá­ňa zadné kole­so lie­tad­la a je využí­va­ný pri poma­lom posú­va­ní na zemi a tiež pri štar­te. Vzle­to­vá rých­losť je 110 km/h, maxi­mál­ka je dvoj­ná­sob­ná . Lie­tad­lo je vďa­ka pou­ži­tiu kom­po­zit­ných mate­riá­lov veľ­mi ľah­ké — maxi­mál­na vzle­to­vá hmot­nosť činí len 550kg , z toho 130 kg zabe­ra­jú dve baté­rie. S nimi je lie­tad­lo schop­né lie­tať nece­lú hodi­nu, res­pek­tí­ve 30 minút pri dob­rej akro­ba­cii. Nabí­ja­nie trvá asi hodi­nu, rých­lej­ší je však vyme­niť baté­rie za čerstvé.

Hyb­rid­ný stroj zostro­ji­li inži­nie­ri z mode­lu Dia­mond Airc­raft DA36. Dvoj­miest­ny dol­nop­loš­ník dostal ľah­ší a kom­pakt­nej­ší elek­tro­mo­tor od Sie­men­su, kto­ré­ho napá­ja­nie zais­ťu­je malý spa­ľo­va­cí motor, urče­ný výhrad­ne na ten­to účel. Upra­ve­né hyb­rid­né lie­tad­lo tak váži o viac ako sto kilo­gra­mov menej, než jeho pred­chod­ca.

Ani v tom­to bode vývoj neus­tal: ďal­ším kro­kom, na kto­rom sa prá­ve pra­cu­je, je sys­tém nazva­ný Dis­tri­bu­ted Elect­ri­cal Aeros­pa­ce Pro­pul­si­on. Lie­tad­lo ním vyba­ve­né, bude mať šesť vrtu­lí, roz­tá­ča­ných elek­tro­mo­to­rom, zdro­jom jeho ener­gie by mal byť ply­no­vý motor. ” Cie­ľom je zní­žiť emi­sie a opti­ma­li­zo­vať jed­not­li­vé čas­ti poho­nu tak, aby pre­vádz­ka lie­tad­la bol čo naje­fek­tív­nej­ší, ” vysvet­ľu­je Sébas­tien Remy, vedú­ci vývo­jo­vé­ho tímu.

Zdroj: word­less­tech, wired, cnet

Pridať komentár (0)