Prvé video dro­nu od GoP­ro

Rudolf Nečas / 1. novembra 2015 / Tech a inovácie

Začiat­kom toh­to roka sme sa dozve­de­li, že GoP­ro plá­nu­je vlast­nú kvad­ro­kop­té­ru, ale od tej doby vyšlo o tom­to pro­jek­te na svet­lo sve­ta len málo pod­rob­nos­tí. Dnes sa to ale zme­ni­lo, pre­to­že spo­loč­nosť nahra­la prvé zábe­ry z dro­nu na ich You­Tu­be kanál.

GoP­ro upo­zor­ňu­je, že zábe­ry boli sní­ma­né vývo­jo­vým pro­to­ty­pom GoP­ro kvad­ro­kop­té­ry a sta­bi­li­zač­né­ho sys­té­mu,” ale bez ohľa­du na to vyze­ra­jú naozaj skve­lo. Sú pozo­ru­hod­ne ply­nu­lé a v popi­se k videu tiež tvr­dia, že záznam nebol soft­vé­ro­vo sta­bi­li­zo­va­ný po nasní­ma­ní, ale to môže byť aj výsled­kom sta­rost­li­vé­ho natá­ča­nia (napo­kon GoP­ro má vyhra­de­né mediál­ne tímy, kto­ré fil­mu­jú všet­ky pro­pa­gač­né zábe­ry spo­loč­nos­ti).

Nez­dá sa, že video má rov­na­ký dyna­mic­ký roz­sah, ako pove­dz­me, DJI Ins­pi­re One, sú to však len skú­šob­né zábe­ry. GoP­ro robí veľa vecí dob­re, a kva­li­ta obra­zu je asi tou, kto­rú vedia naj­lep­šie. Maxi­mál­ne roz­lí­še­nie vo videu je 1440p, tak­že zatiaľ nemá­me žiad­ny dôkaz o schop­nos­ti natá­ča­nia do 4K. Vzhľa­dom k tomu, koľ­ko ďal­ších výrob­cov dro­nov tla­čí limi­ty svo­jich kamier, je prav­de­po­dob­né, že GoP­ro bude nako­niec tiež nahrá­vať v roz­lí­še­ní UHD.

Cenov­ka sa má pohy­bo­vať medzi 500 až 1000 dolár­mi, čo naozaj nie je pre­hna­né dra­hé. Ďal­šie pod­rob­nos­ti sa urči­te obja­via čosko­ro.

Zau­jí­ma ma aký vplyv to bude mať na trh. Dro­ny nie sú nie­čo, čo si kúpi kaž­dý — ale môže to GoP­ro zme­niť? Koniec kon­cov ich pre­nos­né kame­ry uro­bi­li „die­ru do sve­ta“. V posled­nom čase však akcie GoP­ro kle­sa­jú a mož­no prá­ve ten­to dron by mohol byť pro­duk­tom, kto­rý pomô­že spo­loč­nos­ti zno­va rásť.

Pridať komentár (0)