Prvý dom vytla­če­ný 3D tla­čiar­ňou za 24 hodín

Miroslav Lukáč / 7. marca 2017 / Architektúra

zdroj: apis-cor.com/apis-cor.com

Fir­ma Apis Cor so síd­lom v San Fran­cis­cu sa špe­cia­li­zu­je na 3D tlač. Z dôvo­du vyso­kých nákla­dov na nové býva­nie sa táto fir­ma roz­hod­la vytvo­riť mobil­nú 3D tla­čia­reň, kto­rá doká­za­la vytla­čiť dom s roz­lo­hou 37 met­rov štvor­co­vých, a to za 24 hodín. A pri­tom nákla­dy na túto stav­bu sú len 10 000 $. Zna­me­ná to, že hypo­té­kam nadob­ro odzvo­ni­lo?

Spo­loč­nosť Apis Cor sa na svo­jej inter­ne­to­vej strán­ke vyjad­ri­la, že je mož­né dneš­né sta­veb­níc­tvo stá­le posú­vať vpred, a prá­ve pre­to budú vyví­jať a zdo­ko­na­ľo­vať toto odvet­vie „až kým si nebu­de môcť kaž­dý člo­vek na sve­te dovo­liť svo­je vlast­né býva­nie.“

zdroj: apis-cor.com

Ich revo­luč­ná mobil­ná 3D tla­čia­reň je dosta­toč­ne malá na to, aby bola pre­pra­ve­ná kam­koľ­vek, čím sa zní­žia mon­táž­ne a pre­prav­né nákla­dy.

zdroj: apis-cor.com

Napriek tomu, že ich mobil­ná tla­čia­reň potre­bu­je na „stav­bu“ domu len jeden deň, pod­ľa ich tvr­de­ní vydr­ží táto stav­ba až 175 rokov. Nie len že je ten­to spô­sob rých­ly, ale tak­tiež je šetr­ný k život­né­mu pro­stre­diu a ceno­vo dostup­ný.

zdroj: apis-cor.com

Dom je pre­d­zves­ťou svet­lej budúc­nos­ti sta­veb­níc­tva. Nachá­dza sa pri­bliž­ne 60 míľ juž­ne od Mos­kvy v tes­to­va­com pries­to­re fir­my. Dom bol vytla­če­ný pre­važ­ne ako celok, nie ako kom­po­nen­ty, kto­ré sa neskôr spo­lu spá­ja­li. Pria­mo na mies­te boli vytla­če­né obvo­do­vé ste­ny, nos­né ste­ny a prieč­ky budo­vy.

zdroj: apis-cor.com

zdroj: apis-cor.com

zdroj: apis-cor.com

zdroj: apis-cor.com

Chlad­né poča­sie nepre­ka­zi­lo plá­ny tej­to mobil­nej tla­čiar­ne. Apis Cor vytla­čil ten­to dom v decem­bri minu­lé­ho roka, čo však nebol žiad­ny prob­lém, nakoľ­ko tla­čia­reň je schop­ná fun­go­vať v tep­lo­tách až -35 °C. Betó­no­vá zmes vyža­du­je tep­lo­tu nad 5 °C. Pre­to bol počas tla­če oko­lo stav­by posta­ve­ný stan na ochra­nu pred chlad­ným poča­sím. Bie­la deko­ra­tív­na omiet­ka umož­ni­la tímu nama­ľo­vať budo­vu na rôz­ne far­by.

zdroj: apis-cor.com

Inte­ri­ér pone­cha­li svet­lý a je vyba­ve­ný moder­ný­mi spot­re­bič­mi od spo­loč­nos­ti Sam­sung. Cel­ko­vo boli nákla­dy na dom 10 134 $, čo je pri­bliž­ne 275 $/m2.

zdroj: apis-cor.com

zdroj: apis-cor.com

zdroj: apis-cor.com

zdroj: apis-cor.com

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)