Prvý smart­fón so Snapd­ra­go­nom 821, Asus Zen­fone 3 Deluxe, vstu­puje do pre­daja. Cena je naozaj vysoká

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 9. septembra 2016 / Tech a inovácie

Tai­wan­ský Asus patrí medzi sve­tovú špičku na trhu s pre­nos­nými počí­tačmi. Výrobca však pred pár rokmi vstú­pil aj do vôd smart­fó­no­vého trhu, kde sa mu tak­tiež pomerne dobre darí. Asusu sa tento rok dokonca poda­rilo zís­kať jedno významné prven­stvo.

Hovo­ríme o pred­sta­vení sve­tovo prvého smart­fónu s naj­nov­ším čip­se­tom ame­ric­kého Qual­commu, Snapd­ra­go­nom 821. Práve vlaj­ková loď Asus Zen­fone 3 Deluxe zís­kala „titul“ prvý smart­fón na svete so zatiaľ naj­vý­kon­nej­ším mobil­ným pro­ce­so­rom. Zen­fone 3 Deluxe je tak v súčas­nosti jeden z naj­vý­kon­nej­ších smart­fó­nov pla­néty, ak nie ten naj­vý­kon­nejší.

Po pred­sta­vení, ktoré sa konalo ešte v prvej polo­vici júla, sa po novinke akoby zľahla zem. Asus zrejme čakal na prvé dodávky naj­nov­šieho mobil­ného pro­ce­soru a práve to mohlo spô­so­biť one­sko­re­nie pre­daja tohto mon­štra medzi smart­fónmi. Zdá sa, že Asus má už nachys­tané nejaké skla­dové zásoby, keďže na svo­jich tai­wan­ských strán­kach spus­til ofi­ciálny pred­pre­daj nového Zen­fone 3 Deluxe. Ako možno tušíte, jeho nadu­paný hard­vér bude stáť nemalé peniaze.

asus-zenfone-3-deluxe-1

24 990 tai­wan­ských dolá­rov alebo nece­lých 710 €. To je ofi­ciálna tai­wan­ská cena nadu­pa­ného Asus Zen­fone 3 Deluxe v naj­vyš­šej ver­zii. Za túto pomerne vysokú sumu však dosta­nete smart­fón s výba­vou na nie­koľko rokov dopredu. Spo­mí­naný Qual­comm Snapd­ra­gon 821 pri­chá­dza s výkon­nej­šími jad­rami a gra­fic­kým akce­le­rá­to­rom, pri­čom v kom­bi­ná­cii s obrov­skou 6 GB RAM pamä­ťou dosa­huje hrubý výkon na úrovni 158 000 bodov v zná­mom AnTuTu Bench­marku. Ozna­če­nie „Deluxe“ zna­mená aj gigan­tickú 256 GB vnú­tornú pamäť, ktorú poskytne rýchly pamä­ťový čip UFS 2.0.

asus-zenfone-3-deluxe-5

Asus Zen­fone 3 Deluxe nevy­niká len masív­nym výko­nom, ale aj luxus­nou celo­ko­vo­vou kon­štruk­ciou, kto­rej pré­mi­ový dizajn nie je pre­ru­šo­vaný nevkus­nými pre­de­lami antén. Pýchou pred­nej strany zaria­de­nia je výborný Super AMO­LED panel s roz­lí­še­ním 1920 x 1080 pixe­lov a uhlop­rieč­kou 5,7″. Medzi ostatné pré­mi­ové špe­ci­fi­ká­cie patrí aj 23 MPx zadný Sony IMX318 sní­mač s clo­nou f/2.0 a lase­ro­vým zaos­tro­va­ním, predná 8 MPx sel­fie kamera, špič­kové audio vďaka Sonic­Mas­ter 3.0 audio čipu, USB Type-C 3.0 konek­tor, 3000 mAh baté­ria s rých­lym nabí­ja­ním Quick Charge 3.0 či rýchly sní­mač odtlač­kov prs­tov na zadnej strane. Na trhu je k dis­po­zí­cii aj slab­šia ver­zia Asus Zen­fone 3 Deluxe so 6 GB RAM a 64 GB vnú­tor­nou pamä­ťou, ktorá vstú­pila do pred­pre­daja za cenu 509 €.

asus-zenfone-3-deluxe-2fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: asus, andro­id­cen­tral

Pridať komentár (0)