Prvý smart­fón so Snapd­ra­go­nom 821, Asus Zen­fo­ne 3 Delu­xe, vstu­pu­je do pre­da­ja. Cena je naozaj vyso­ká

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 9. septembra 2016 / Tech a inovácie

Tai­wan­ský Asus pat­rí medzi sve­to­vú špič­ku na trhu s pre­nos­ný­mi počí­tač­mi. Výrob­ca však pred pár rok­mi vstú­pil aj do vôd smart­fó­no­vé­ho trhu, kde sa mu tak­tiež pomer­ne dob­re darí. Asu­su sa ten­to rok dokon­ca poda­ri­lo zís­kať jed­no význam­né prven­stvo.

Hovo­rí­me o pred­sta­ve­ní sve­to­vo prvé­ho smart­fó­nu s naj­nov­ším čip­se­tom ame­ric­ké­ho Qual­com­mu, Snapd­ra­go­nom 821. Prá­ve vlaj­ko­vá loď Asus Zen­fo­ne 3 Delu­xe zís­ka­la „titul“ prvý smart­fón na sve­te so zatiaľ naj­vý­kon­nej­ším mobil­ným pro­ce­so­rom. Zen­fo­ne 3 Delu­xe je tak v súčas­nos­ti jeden z naj­vý­kon­nej­ších smart­fó­nov pla­né­ty, ak nie ten naj­vý­kon­nej­ší.

Po pred­sta­ve­ní, kto­ré sa kona­lo ešte v prvej polo­vi­ci júla, sa po novin­ke ako­by zľah­la zem. Asus zrej­me čakal na prvé dodáv­ky naj­nov­šie­ho mobil­né­ho pro­ce­so­ru a prá­ve to moh­lo spô­so­biť one­sko­re­nie pre­da­ja toh­to mon­štra medzi smart­fón­mi. Zdá sa, že Asus má už nachys­ta­né neja­ké skla­do­vé záso­by, keď­že na svo­jich tai­wan­ských strán­kach spus­til ofi­ciál­ny pred­pre­daj nové­ho Zen­fo­ne 3 Delu­xe. Ako mož­no tuší­te, jeho nadu­pa­ný hard­vér bude stáť nema­lé penia­ze.

asus-zenfone-3-deluxe-1

24 990 tai­wan­ských dolá­rov ale­bo nece­lých 710 €. To je ofi­ciál­na tai­wan­ská cena nadu­pa­né­ho Asus Zen­fo­ne 3 Delu­xe v naj­vyš­šej ver­zii. Za túto pomer­ne vyso­kú sumu však dosta­ne­te smart­fón s výba­vou na nie­koľ­ko rokov dopre­du. Spo­mí­na­ný Qual­comm Snapd­ra­gon 821 pri­chá­dza s výkon­nej­ší­mi jad­ra­mi a gra­fic­kým akce­le­rá­to­rom, pri­čom v kom­bi­ná­cii s obrov­skou 6 GB RAM pamä­ťou dosa­hu­je hru­bý výkon na úrov­ni 158 000 bodov v zná­mom AnTu­Tu Bench­mar­ku. Ozna­če­nie „Delu­xe“ zna­me­ná aj gigan­tic­kú 256 GB vnú­tor­nú pamäť, kto­rú poskyt­ne rých­ly pamä­ťo­vý čip UFS 2.0.

asus-zenfone-3-deluxe-5

Asus Zen­fo­ne 3 Delu­xe nevy­ni­ká len masív­nym výko­nom, ale aj luxus­nou celo­ko­vo­vou kon­štruk­ci­ou, kto­rej pré­mi­ový dizajn nie je pre­ru­šo­va­ný nevkus­ný­mi pre­de­la­mi antén. Pýchou pred­nej stra­ny zaria­de­nia je výbor­ný Super AMO­LED panel s roz­lí­še­ním 1920 x 1080 pixe­lov a uhlop­rieč­kou 5,7″. Medzi ostat­né pré­mi­ové špe­ci­fi­ká­cie pat­rí aj 23 MPx zadný Sony IMX318 sní­mač s clo­nou f/2.0 a lase­ro­vým zaos­tro­va­ním, pred­ná 8 MPx sel­fie kame­ra, špič­ko­vé audio vďa­ka Sonic­Mas­ter 3.0 audio čipu, USB Type-C 3.0 konek­tor, 3000 mAh baté­ria s rých­lym nabí­ja­ním Quick Char­ge 3.0 či rých­ly sní­mač odtlač­kov prs­tov na zadnej stra­ne. Na trhu je k dis­po­zí­cii aj slab­šia ver­zia Asus Zen­fo­ne 3 Delu­xe so 6 GB RAM a 64 GB vnú­tor­nou pamä­ťou, kto­rá vstú­pi­la do pred­pre­da­ja za cenu 509 €.

asus-zenfone-3-deluxe-2fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: asus, andro­id­cen­tral

Pridať komentár (0)