Prvý vzdelávací V4 Startup Force Program sa spustí na jeseň v Design Terminal

Viktória Maxinová / 11. septembra 2018 / Tech a inovácie

Po­zí­cia re­gi­ónu V4 na me­dzi­ná­rod­nej úrovni sa evi­den­tne po­sil­ňuje a star­tupy tu majú ďal­šiu skvelú prí­le­ži­tosť. De­sign Ter­mi­nal a par­tneri spúš­ťajú vzde­lá­vací star­tup prog­ram ako prví v Stred­nej Európe.

Po­zí­cia re­gi­ónu V4 na me­dzi­ná­rod­nej úrovni sa evi­den­tne po­sil­ňuje a star­tupy tu majú ďal­šiu skvelú prí­le­ži­tosť. De­sign Ter­mi­nal a par­tneri spúš­ťajú vzde­lá­vací star­tup prog­ram ako prví v Stred­nej Európe.

De­sign Ter­mi­nal ozná­mil, že pred­sta­vuje V4 Star­tup Force, prvý star­tu­pový vzde­lá­vací prog­ram vo Vi­seg­rád­skom re­gi­óne.

Tento ši­ro­ko­s­pek­trálny šti­pen­dijný prog­ram bude im­ple­men­to­vaný túto je­seň za po­moci In­ter­na­ti­onal Vi­seg­rád Fund. Cie­ľom V4 Star­tup Force je pod­pora spo­lu­práce me­dzi star­tupmi a veľ­kými fir­mami v re­gi­óne a tým pá­dom mo­bi­li­zo­vať bu­si­ness vzťahy me­dzi kra­ji­nami. V tejto ini­cia­tíve De­sign Ter­mi­nal spo­lu­pra­cuje s re­gi­onál­nymi par­tnermi ako Poľ­ský MIT En­ter­prise Fo­rum, Český in­ku­bá­tor UP21 a Slo­ven­ský me­dzi­ná­rodný co-wor­king 0100 Cam­pus.

Štyri naj­lep­šie star­tupy (je­den z kaž­dej kra­jiny) sa bude môcť zú­čast­niť 10 den­ného in­ten­zív­neho men­to­rin­go­vého prog­ramu v Bu­da­pešti a ná­sledne 8 den­ným ne­twor­king turné po Vi­seg­rád­skom re­gi­óne.

Viac in­for­má­cii o prog­rame náj­dete na ofi­ciál­nej stránke V4 Star­tup Force.

Od svojho vzdniku v roku 2014, De­sign Ter­mi­nal Men­to­ring Prog­ram asis­to­val viac ako 800 pod­ni­kom pri vstupe na trh. Tento rok sa prog­ramu po­da­rilo po­ko­riť svoj vlastný re­kord s po­čtom 215 pri­hlá­šok z 56 kra­jín z 5 kon­ti­nen­tov a to mnohé z kra­jín s naj­väč­šími star­tu­po­vými eko­sys­té­mami ako Ne­mecko, Es­tón­sko, Veľká Bri­tá­nia a USA až s 10 pri­hlá­se­nými. Roz­vo­jové kon­ti­nenty a kra­jiny ako Af­rika a Bra­zí­lia si ta­kisto vy­brali Ma­ďar­sko na roz­voj svojho pod­ni­ka­nia.

Me­dzi pri­hláš­kami z Ma­ďar­ska boli aj sľubné ta­lenty ako In­no­bie (ma­ďar­ský ví­ťaz toh­to­roč­ného Mic­ro­soft Ima­gine Cup). Zau­jí­ma­vým tren­dom je, že značná časť kan­di­dá­tov po­núka vzde­lá­va­cie a zdra­vot­nícke rie­še­nia. Zá­ro­veň množ­stvo ďal­ších prie­mys­lov je tak­tiež re­pre­zen­to­va­ných me­dzi uchá­dzačmi.

 

Pridať komentár (0)