Rady, kto­rými som zdo­ko­na­lil pro­duk­ti­vitu vo Face­bo­oku

Justin Rosenstein, Ľudovít Nastišin / 24. novembra 2015 / Tools a produktivita

Som Jus­tin Rosens­tein soft­vé­rový deve­lo­per, dizaj­nér a pod­ni­ka­teľ. Spo­lu­za­lo­žil som pro­jekt Asana — soft­vér zame­raný na pro­duk­ti­vitu, ktorý využíva mnoho veľ­kých spo­loč­ností (Uber, Pit­ne­rest, Drop­box). Keď som bol mana­žé­rom inži­nie­rov vo Face­bo­oku, navrhol som interný nástroj na tímovú pro­duk­ti­vitu, na ktorý sa táto spo­loč­nosť ešte stále spo­lieha.

Stačí keď poviem, že som bol pro­duk­ti­vi­tou posad­nutý už dlho pred­tým. Tu uve­diem rady, na ktoré som pri­šiel a pova­žu­jem ich nevy­hnutné pre môj kre­a­tívny výstup. Každý tip sa vzťa­huje na opti­ma­li­zá­ciu jed­nej z troch oblastí: pro­stre­die, myseľ, pro­ces.

Dus­tin Mos­ko­vitz (spo­lu­za­kla­da­teľ Face­bo­oku) a Jus­tin Rosens­tein

Opti­ma­li­zá­cia vášho pro­stre­dia

Odstráňte všetky zdroje ruše­nia. Ver­dikt je jasný: “mul­ti­tas­king” núti ľudí mys­lieť si, že sú pro­duk­tív­nejší, no výskumy doká­zali, že to má presne opačný efekt. Poku­še­nie kon­tro­lo­vať emaily je silné. No časté pre­ru­še­nia nás otu­pujú a zaberá nám oveľa viac času vrá­tiť sa späť k úlohe. Takže keď je čas sústre­diť sa

• Nastavte si tele­fón na mód “Neru­šiť”. 

• Zavrite všetky okná pre­hlia­dača okrem tých, ktoré priamo nesú­vi­sia s tým, na čom pra­cu­jete. 

• Ak je súčas­ťou vašej práce písa­nie emai­lov, dostaňte sa do stavu, v kto­rom ich doká­žete písať bez toho aby ste kon­tro­lo­vali tie nové. 

• Na počí­tači si vypnite “email push noti­fi­ca­ti­ons”.

• Odhláste sa zo všet­kých cha­tov.

Náj­dite si svoj flow time. Ak je váš deň neus­tále rušený stret­nu­tiami, je veľmi ťažké dostať sa do stavu flow, v kto­rom vám všetko ide fan­tas­ticky kvôli abso­lút­nej sústre­de­nosti na úlohu.

• Do svojho kalen­dára si zaznačte 3 hodi­nové stret­nu­tia, na kto­rých budete ako jediní zúčast­není. Spo­lu­pra­cov­níci sa nača­sujú podľa toho. 

• Ak je to možné, zaveďte v spo­loč­nosti jeden deň v týždni, v kto­rom by sa nemali konať žiadne stret­nu­tia. V Asane máme No-Mee­ting-Wed­nes­days.

• Odsle­dujte si, v kto­rej časti dňa vám idú kon­krétne úlohy naj­lep­šie. Naj­ťaž­šiu prácu robte počas svojho “Super­man time”. Tu je pro­ces, ktorý som na zis­te­nie pou­žil ja na náj­de­nie svojho super času

Ovlád­nite svoje nástroje. Ak celý deň pou­ží­vate počí­tač, vždy keď sa idete načiah­nuť po myši vás to spo­malí (aj keď len trošku) a stra­títe aj máličko zo svojho flow-u. So svo­jím počí­ta­čom chcete pra­co­vať v takej rých­losti, akou mys­líte. 

• Vyža­duje si to uče­nie sa klá­ve­so­vých skra­tiek pre vami naj­pou­ží­va­nej­šie soft­véri. 

• Vždy keď sa pri­stih­nete, že pou­ží­vate myš, zamys­lite sa či na to nie je aj nejaká skrakta.

• Využí­vajte SizeUp na rýchle reor­ga­ni­zo­va­nie okien bez pou­ži­tia myši. 

Opti­ma­li­zujte svoju myseľ

Jedna z mojich najob­ľú­be­nej­ších kníh na túto tému je od Tonyho Sch­wartza: The power of full enga­ge­ment: mana­ging energy, not time, is the key to high per­for­mance and per­so­nal rene­wal.

Dávajte si pra­vi­delné pauzy.  Zdravý rozum nám hovorí, že čím viac času strá­vime prá­cou tým viac jej aj spra­víme. Ale to jed­no­du­cho nie je pravda. Ľudia nie sú roboti. Naša myseľ potre­buje čas aby dobila baterky. Výskumy uka­zujú, že 15 minú­tová pre­stávka kaž­dých 90 minút je cel­kom dobrá rutina. 

Porazte prok­ras­ti­ná­ciu tým, že budete čeliť nepo­hod­liu. Neprok­ras­ti­nu­jem lebo som lenivý, prok­ras­ti­nu­jem lebo moja naj­dô­le­ži­tej­šia úloha je mi trošku nepo­hodlná. Keď sa toto stane:

• Buďte k sebe úprimní ohľa­dom toho, čo je vám na tom neprí­jemné. Jed­no­značne a exaktne popíšte zdroj tohto nepo­hod­lia. 

• Iden­ti­fi­kujte jeden ľahší najb­ližší krok. 

• Ak nemáte ener­giu čeliť tomu práve teraz, tak aspoň urobte niečo, čo máte ako druhú naj­dô­le­ži­tej­šiu pri­oritu na svo­jom zozname. Je to lep­šie ako pre­pnúť na Face­book. 

Opti­ma­li­zujte svoj pro­ces

Majte jasný plán. Veľa ne-pro­duk­ti­vity pochá­dza z nedos­tatku tvorby pri­orít. Je jed­no­du­cho nejasné, čo by ste v danej chvíli mali robiť aby ste dosiahli svoj cieľ. 

• Nerobte žiadnu ďal­šiu prácu pokiaľ nemáte na 100% jasné, čo budú ďal­šie kroky a celý tím s tým nesú­hlasí. 

• Začnite od zákla­dov. Čo je váš cieľ? Prečo to chceme dosiah­nuť? Aké sú všetky potrebné kroky na jeho dosia­hnu­tie? Kto je zod­po­vedný za každý z tých kro­kov? V akom poradí ich musíme spra­viť? 

• Tu náj­dete viac o tom ako si vytvo­riť jasný plán.

Spojte sa. Nie­ktorí ľudia radi pra­cujú sami, no v prí­pade kom­plex­ných úloh je to väč­ši­nou naozaj kom­pli­ko­vané. 

Náj­dite si kolegu, ktorý by s vami rád spo­lu­pra­co­val. Nie­kedy mi úloha zabrala 2 dni, pri­čom so správ­nym par­tne­rom by som to zvlá­dol za 2 hodiny. “Pair prog­ram­ming” je bežné v soft­vé­ro­vom inži­nier­stve, no fun­guje to aj pri iných akti­vi­tách. 

Verejne sa zaviažte k ter­mínu.  Ak nemá dôle­žitá úloha sta­no­vený jed­no­značný dead­line, hovo­rím ľuďom, že im to pošlem naprí­klad naj­ne­skôr do piatka. Nech­cem sa pred nimi zosmieš­niť a tak si dám zále­žať na tom, aby to dovtedy jed­no­du­cho bolo. 

Pou­ží­vajte soft­vér na trac­ko­va­nie vašej práce. Nie je prek­va­pe­ním, že Asanu pova­žu­jem za naj­lepší nástroj na túto úlohu. Sku­točne to pomáha vedieť, čo, ako a kedy robíte. 

Nechajte si čas na zhod­no­te­nie.  Obe­tujte aspoň nie­koľko minút každý deň aby ste zhod­no­tili, čo vám šlo dobre a čo nie. Sú nejaká vylep­še­nia, ktoré by ste mohli spra­viť nabu­dúce? Ak zlep­šíte svoju efek­ti­vitu každý deň len o 1%, tak budete o jeden rok 15x pro­duk­tív­nejší. 

Zdroj: huffingtonpost.com, quora.com, 

Pridať komentár (0)