Ranné ritu­ály 10-tich ľudí, ktorí zme­nili svet

Ľudovít Nastišin / 18. máj 2015 / Tools a produktivita

Zatiaľ čo si väč­šina z nás každé ráno posúva budík, o 5, o 10, o 30 minút, mnoho zo sve­tovo úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov si vyvi­nulo rutinu, ako začať svoj pro­duk­tívny deň. Vo vše­obec­nosti sa javí, že úspešní pod­ni­ka­te­lia sú zväčša ranné vtá­čatá, čo potvr­dzuje aj nasle­du­júca aj info­gra­fika.

Okrem toho sa uka­zuje, že si ráno radi zacvi­čia a nemáme na mysli iba 15 minú­tový stre­čing v teple domova. Naprí­klad taký Richard Bran­son si každé ráno zapláva okolo svojho ostrova. Alebo Mark Zuc­ker­berg, ktorý vstáva síce až o 8, ale jeho hlav­ným ran­ným ritu­álom je to, že každý deň nosí to isté tričko ( samoz­rejme vypraté a čisté:) ), aby nemu­sel ráno strá­cať čas roz­mýš­ľa­ním, čo si dnes oble­čie. Ak vás zau­jíma, čo tkvie za úspe­chom týchto úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov, pozrite si info­gra­fiku a hlb­šie nahliad­nite do ich režimu. Možno práve vás nie­ktorá z nasle­du­jú­cich osob­ností inšpi­ruje a zaj­trajší deň už začnete inak, so svo­jím vlast­ným ran­ným ritu­álom. Či už to bude ranné cvi­če­nie, ránne číta­nie či iba zme­níte svoje raňajky, na to aby bol váš deň lepší, netreba robiť veľké zmeny. Často krát sa to pravé nachá­dza iba detai­loch, ktoré však ale dokážu ovplyv­niť oveľa viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať. 

Rokmi skú­se­ností je doká­zané, že spô­sob, akým začnete svoj deň, dokáže ovplyv­niť jeho celý prie­beh. Snažte sa preto aj vy vybu­do­vať svoj ranný rituál, ktorý nakopne váš deň. Niečo na tom predsa musí byť, keď väč­šina z úspeš­ných svoj ranný rituál už našli. Že by práve správny ranný rituál bol tým kľú­čom k úspe­chu?

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)