Ranné vstá­va­nie je bolesť, no stojí za to!

Tatiana Blazsekova / 24. august 2015 / Tools a produktivita

Čítam to pomerne často: Veľa úspeš­ných ľudí údajne vstáva veľmi skoro ráno. Áno? A kto?

Vstá­vať skoro ráno vám pri­ne­sie chvíľku pre seba. Budete mať čas ref­lek­to­vať svoj deň, naplá­no­vať ho, pri­pra­viť sa na uda­losti, ktoré na vás čakajú. Súhla­sím, chce to neuve­ri­teľné seba­zap­re­nie a dis­cip­línu na to, aby sa člo­vek dostal z postele v roz­um­nom čase, či dokonca skôr, ako je treba. Ranné vtáča si tým však zabez­pe­čuje výhodu nad ostat­nými vtá­ča­tami. Jedno vtá­čatko už tan­cuje vo víre kaž­do­den­ného cha­osu a druhé len stáča budík. 

Tu je nie­koľko prí­be­hov ultra-úspeš­ných ran­ných vtá­čat:

 • Zakla­da­teľ Vir­gin, Richard Bran­son vstáva každé ráno 5:45, a to aj keď oddy­chuje na svo­jom súkrom­nom ostrove. Krásne rána využíva na cvi­če­nie a pochut­naní si na boha­tých raňaj­kách.

 • Prvá dáma, Michelle Obama, začína svoj deň o 4:30, aby mala čas zacvi­čiť si ešte pred­tým, ako zobudí deti.

 • Tim Cook, gene­rálny ria­di­teľ Apple, posúva hra­nice rána na 3:45. Ako prvé si skon­tro­luje maily, potom si zacvičí a uteká do Star­bucks na kávičku.

 • Gene­rálny Star­bucksu Howard Schultz je trošku kľud­nejší na roz­diel od jeho kolegu a každé ráno vstáva 4:30. Zacvičí si, často­krát spolu s man­žel­kou a potom sko­čia na šálku kávy. Kto­vie čo pijú.

 • Šéf Dis­ney, Bob Iger, vstáva v rov­na­kom čase, 4:30. Ráno si spraví čas na číta­nie novín, cvi­če­nie, počú­va­nie hudby a kon­trolu mai­lov.

 • Krá­ľovná Vogue, Anna Win­tour začína ráno o 5:45, kedy je už nachys­taná v sukienke na kurte.

Ako ste si asi všimli, okrem sko­rého vstá­va­nia, všetci majú v svo­jom ran­nom ritu­áli zakom­po­no­vané cvi­če­nie. O bla­ho­dar­ných účin­koch cvi­če­nia vám roz­prá­vať ani nemu­sím. Člo­vek si vyčistí hlavu, naštar­tuje sa a je viac efek­tív­nejší a pro­duk­tív­nejší. Čo okrem cvi­če­nia zahr­núť do svojho ran­ného ritu­álu?

 • Dajte si pohár vody po pre­bu­dení: naštar­tujte si meta­bo­liz­mus, dopl­níte teku­tiny, ktoré ste stra­tili počas spánku

 • Spite 7 – 8 hodín: telo si potre­buje oddých­nuť a zre­ge­ne­ro­vať sa

 • Usteľte si posteľ: budete mať dojem, že začí­nate svoj deň správne a uspo­ria­dane

 • Doprajte si zdravé raňajky: vločky, ovo­cie, smo­ot­hie vás naštar­tujú do dňa

 • Kávička na ráno neuš­kodí: zaob­sta­rajte si kva­litnú kávu, ktorá vás správne nakopne

 • Naplá­nujte si váš deň: skúste appky, tabuľky, diá­riky na naplá­no­va­nie dôle­ži­tých uda­lostí

Všetky tieto ingre­dien­cie, ak sú správne zamie­šané, majú vplyv na úspešný začia­tok nového dňa. Vyža­duje si to veľa úsi­lia, vstať tak skoro ráno ale ako vidíte, je to možné a dokonca veľmi pro­duk­tívne. Skoro by som zabudla ten naj­dô­le­ži­tejší bod, ktorý je nutné spl­niť, ak chcete vstá­vať skoro ráno: ísť spať skôr, ako ste zvyk­nutí.

Tieto triky by vám mali pomôcť a moti­vo­vať, aby ste vstá­vali skôr. Dúfam, že som vás inšpi­ro­vala a skú­site život ran­ného vtá­čaťa.

Zdroj: www.medium.com

Pridať komentár (0)