RECam: GoPro vznikla kon­ku­ren­cia od HTC

Techpedia: Harry Gavendová / 25. september 2014 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť HTC sa neve­nuje výhradne len výrobe smart­fó­nov, videli sme od nej rôzne typy Blu­e­tooh či NFC prí­slu­šen­stva. Teraz však chystá niečo cel­kom nové. Roz­hodla sa, že vstúpi do oblasti akč­ných odol­ných kamier. Máme sa teda tešiť na HTC „action cam“ s náz­vom RECam.

Spo­loč­nosť HTC chystá odolnú akčnú kameru v štýle GoPro. No roz­hodne si nepo­ži­čia jej dizajn! Má ísť o zaria­de­nie v tvare tru­bice, res­pek­tíve malého val­čeka s roz­lí­še­ním 16 mega­pi­xe­lov. Nebude chý­bať poriadne širo­ko­uhlý objek­tív a kamera sa bude pri­pá­jať priamo k vášmu smart­fónu, odkiaľ je možné ju ovlá­dať. Pod­po­ro­vať bude obe plat­formy Android aj iOS a spá­ro­va­nie pre­behne za pomoci Blu­e­to­oth či WiFi.

Podľa videa sa dá usú­diť, že kamera je ľahko pre­nosná, pri­pev­ni­teľná a doč­káme sa aj prí­jem­ného slow-motion videa. Odo­lať by mala aj vode a zau­jí­ma­vos­ťou je jej tvar. Pri­po­mína malý peri­skop. HTC ju pred­staví 8. októbra 2014 v New Yorku na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii. Nevieme sa doč­kať. :)

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)