Rekonštrukcia 100 ročnej vily ich stála viac ako 1 milión eur. Dnes je miestom pre exkluzívne svadby i eventy

  • Wiegerova vila má viac ako 100 ročnú históriu
  • Jej majitelia prišli s konceptom svadieb, ktoré sa uskutočňujú v exteriéri ako prví na Slovensku
  • Do rekonštrukcie chátrajúcej vily investovali viac ako 1 milión eur
titulka_wv
Matej Kmeť
  • Wiegerova vila má viac ako 100 ročnú históriu
  • Jej majitelia prišli s konceptom svadieb, ktoré sa uskutočňujú v exteriéri ako prví na Slovensku
  • Do rekonštrukcie chátrajúcej vily investovali viac ako 1 milión eur

Ako ste sa dostali k rekonštrukcii skoro 100 ročnej vily?

Už od detstva som vnímala Wiegerovu vilu ako magické miesto, keď sme sem chodili na prechádzky počas prázdnin u starých rodičov vo Svätom Jure. Tento areál po privatizácii kúpila firma, kde bol môj otec spolumajiteľom. Pôvodný zámer bol využiť ju ako rekreačné stredisko s ubytovaním.

Táto myš­lienka sa ale ne­ujala, pre­tože to bolo pre re­kre­áciu prí­liš blízko Bra­ti­slavy. Vila však naďalej chátrala. Okolo roku 2006 sme areál odkúpili do našej rodinnej firmy, vtedy ešte iba s úmyslom ustajniť naše kone a žiť v prírode.

zdroj: Matej Kmeť

Takže ste to najprv chceli mať na súkromné účely a na trávanie voľného času v prírode?

Áno, no vila aj tak na­ďa­lej pu­stla a my sme za­čali roz­mýš­ľať, čo s ňou bude. Do­konca sa javilo ekonomicky najvýhodnejšie vilu úplne zbúrať a postaviť tu niečo iné. To nám však prišlo ľúto, vzhľadom na bohatú históriu, architektúru, navyše som vnímala, že vila mala vždy svoju je­di­nečnú at­mo­sféru a svojho du­cha. Bola by škoda ne­pok­ra­čo­vať v tých zá­žit­koch, ktoré tu boli za­žité.

Rozhodli ste sa teda, že vilu nezbúrate. Bola myšlienka robiť tu svadby hneď tá prvá, ktorá Vám napadla?

Skôr sme hľadali pre vilu účel, ktorý by generoval príjmy aspoň na pokrytie údržby celého areálu. Myšlienka organizovať tu svadby prišla počas obdobia keď som si zobrala z práce neplatené voľno. Pra­co­vala som vtedy ako in­ves­tičná ban­kárka a chcela som mať čas na pre­mýš­ľa­nie o tom, čo bu­dem ro­biť ďa­lej v mo­jom ži­vote. Napadlo mi, že vila je miesto ako stvorené pre konanie špeciálnych podujatí. Že to budú primárne svadby rozhodla náhoda, keď kamarátke Nine iba zopár týždňov pred svadbou zrušili možnosť mať svadbu v Botanickej záhrade a bola dostatočne odvážna uskutočniť svadbu u nás.

To, že sa celá svadba konala v exteriéri, v záhrade vily, bola skôr “z núdze cnosť. Vila bola totiž v dezolátnom stave, bez elektriky, toaliet. Svadbu sme zorganizovali za naozaj krkolomných podmienok. Výhodou bolo, že nevesta bola vtedy manažerkou Sharkam VIP Cateringu a vedela si zabezpečiť generátor na elektriku, catering so stanmi a TOI-TOIky. Naša spoločná kamarátka Hana Holdener zapožičala vlastný vintage mobiliár a dekorácie a spravila krásnu výzdobu. Prvá svadba ko­nala presne pred šies­timi rokmi a mala obrovský úspech u všetkých hostí. A tak sme sa vilu definitívne rozhodli zrekonštruovať a čiastočne sprístupniť verejnosti pre tieto výnimočné udalosti a zároveň si ponechať areál pre súkromné účely.

zdroj: archív wiegerova vila

Tak ste teda začali so svadbami vo veľkom. Pred tým však bola nevyhnutná rekonštrukcia. Ako vyzerala celá rekonštrukcia?

Po­čas zimy 2012 sa  pripravil pro­jekt a v roku 2013 sme za­čali s re­kon­štruk­ciou. Na je­seň v roku 2013 sme tu zor­ga­ni­zo­vali štyri svadby a  v zime sme mali čas na to, aby sme tieto svadby vy­hod­no­tili a zistili, čo všetko treba spra­viť inak. Všetky vy­lep­še­nia sme za­čali v roku 2014 ap­li­ko­vať na svad­bách a od­vtedy máme od našich hostí a klientov pozitívny feedback a po­stupne iba pri­dá­vame služby a zlep­šu­jeme ich.

Koľko Vás stála rekonkštrukcia celej vily?

Ak od­hliad­neme od in­ves­tí­cie do po­zem­kov a bu­dovy samotnej, tak nás čisto re­kon­štruk­cia vily a okolia vy­šla na viac ako 1 mi­lión eur. Okrem budovy bolo ne­vy­hnutné zre­kon­štru­ovať aj oko­lie, komunikácie, parkovacie plochy a skultivovať tráv­niky a ze­leň. Celý areal má spolu cca. 2,2 hektára a je to v podstate nikdy nekončiaca práca.

zdroj: Matej Kmeť

Stihli ste rekonštrukciu dokončiť tak, aby bolo všetko prichystané na prvú svadbu v novozrekonštruovanom priestore?

V ap­ríli 2013 sme za­čali s re­kon­štruk­ciou a už v sep­tem­bri bola na­plá­no­vaná prvá svadba. Mu­sím po­ve­dať, že to bolo celé na­ozaj na knap, pre­tože týž­deň pred svad­bou tu ešte chý­bali dvere a svetlá. V deň pr­vej svadby nám do­konca za­to­pilo tan­čia­reň, pretože izolácia terasy bola zle vyspádovaná. V miestnosti bolo vody po členky, lebo zrovna v ten deň padol rekord v úhrne zrážok za posledných 50 rokov. Mu­seli sme rýchlo im­pro­vi­zo­vať a vy­ha­dzo­vať vodu von, kú­pili sme su­šiče, za­pá­lili v kr­boch. Všetko našťastie dobre dopadlo, ne­vesta prišla do pries­to­rov, kde ani nez­ba­dala, že sa ta­kéto niečo stalo.

Vrátila sa Vám už prvotná investícia, ktorú ste vložili do rekonštrukcie vily?

Náš biznis koncept nebol postavený primárne na návratnosti investície. Išlo o to, zveladiť spustnutú nehnuteľnosť, zvýšiť jej hodnotu a z príjmov zo svadieb a eventov prefinancovať chod takéhoto veľkého a finančne náročného areálu. Navyše každý rok in­ves­tu­jeme istú časť pe­ňazí do vylepšenia služieb a na opravy.
Na­prí­klad mi­nulý rok sme spra­vili úplne novú prí­jaz­dovú as­fa­lovú cestu, pre­tože sa hos­tia, ale aj naši do­dá­va­te­lia sťa­žo­vali na zlý prí­stup do vily. Ko­niec kon­cov, tá pre­došlá cesta ne­bola vô­bec dôs­tojná vzhľa­dom na to, aký vy­soký štan­dard sme si zvo­lili pre naše služby. Pôvodný biznis plán však vyšiel, pretože cel­kový cashf­low je po­zi­tívny.

zdroj: Matej Kmeť

Ako vnímate konkurenciu?

My sa už od za­čiatku sna­žíme byť trend­se­termi, ale pri­znám sa, že my sa skôr ob­ze­ráme po kon­ku­ren­cii v za­hra­ničí. Ne­po­ze­rám na to, čo sa robí tu na Slo­ven­sku a ne­rie­šime to, čo robí kon­ku­ren­cia. Sle­du­jeme, čo je nové vo svete a sna­žíme sa in­špi­ro­vať vy­chy­te­nými mies­tami v Ame­rike a v An­glicku, tým, aké služby po­sky­tujú a akou for­mou to ro­bia. Mys­lím si, že pred na­šou Wie­ge­ro­vou vi­lou ne­bol na Slo­ven­sku ta­kýto kon­cept sva­dieb.

Je organizovanie svadieb a iných akcií jediným zdrojom Vášho prijímu?

Wie­ge­rova vila ni­kdy ne­bola považovaná za pri­márny zdroj pri­jímu, ale skôr ako vášeň či túžba robiť niečo zmysluplné, čo pretrvá aj pre nasledujúce generácie. Keďže som však ekonóm, hľadala som spôsob ako by táto aktivita dávala aj ekonomický zmysel. Pred materskou dovolenkou som mala okrem vily dva fulltime joby, ve­no­vala som sa jed­nému star­tupu, v kto­rom som pra­co­vala ako fi­nančná ria­di­teľka a tak­tiež som učila me­dzi­ná­rodnú eko­nó­miu na vy­so­kej škole.

Na roz­diel od tých kla­sic­kých, bež­ných pro­fe­sií je táto práca je­di­nečná. Viem, že som tu za­ne­chala istú stopu a keby som sa rekonštrukcie vily neujala ja a moja rodina, bola by tu už len ruina. Baví ma to, že som ľu­ďom sprí­jem­nila ži­vot a uro­bila pre nich niečo, na čo do­konca ži­vota ne­za­budnú. Treba však povedať aj to, že ma táto práca dosť zamestnáva, avšak kompenzuje mi to dobrý pocit, že robím niečo pekné, čo tu zostane aj pre ďalšie generácie.

zdroj: Matej Kmeť

Podporovala Vás pri “ zrodení“ Wiegerovej vily vaša rodina a známi?

Áno, sa­moz­rejme. Môj otec ma pod­po­ro­val fi­nančne a os­tatní, hlavne ma­mina psy­chicky, pre­tože sa­motná re­kon­štruk­cia bola veľmi ná­ročná. Od začiatku fungujeme ako rodinná firma, a do prác okolo svadieb sú zapojení skoro všetci členovia rodiny, hlavne môj brat a bratranec. Mo­men­tálne, keď som s dvoma deťmi na ma­ter­skej do­vo­lenke, je pre mňa naj­vač­šou opo­rou môj man­žel, ktorý ma vie pl­no­hod­notne za­stú­piť vo všet­kých si­tu­áciách ohľa­dom sva­dieb u nás. V pod­ni­kaní sa skvelo do­pĺňame, keďže je na roz­diel odo mňa veľký prag­ma­tik a tech­nický typ. Or­ga­ni­zá­ciu even­tov u nás vo vile po­z­dvi­hol na vyš­šiu úro­veň, keď sa na veci po­zrel z prak­tic­kého hľa­diska a za­vie­dol mnoho zlep­šení.

Ako je to s cateringom? Vedia si klient vybrať vlastnú cateringovú službu alebo s niekym spolupracujete?

Mo­men­tálne sme už v tom štá­diu, že sme par­tneri s ca­te­rin­go­vou služ­bou Shar­kam VIP Catering, ktorý je top cateringovou spoločnosťou na Slovensku. Tvo­ríme per­fektný tím ľudí a spolu vieme na­šim kli­en­tom po­skyt­núť  naozaj nadštandardnú kva­litu. Vieme sa na seba spo­ľa­hnúť a keďže personál ca­teringu dokonale po­zná pries­tory, v kto­rých pra­cuje, tak vie pred­ví­dať si­tu­ácie bez toho, aby ne­vesta spo­zo­ro­vala, že tam ne­jaký prob­lém vô­bec bol.

Aké veľké svadby robíte?

Pred­ne­dáv­nom sme tu mali svadbu so 150 hos­ťami a na­koľko máme k dis­po­zi­í­cii aj nové vnú­torné pries­tory, tak tu vieme pre veľkú svadbu poskytnúť miesto nie len pre hos­tinu, ale aj pre sa­motný ob­rad,  zá­bavu a tan­co­va­nie. Čo sa týka mi­nima, tak teoreticky vieme spra­viť svadbu aj pre dvoch ľudí, av­šak mi­ni­málne z hľa­diska nákladov na ca­te­ring je pod­mien­kou 40 hostí.

zdroj: Matej Kmeť

Koľko mesiacov dopredu si musia klienti rezervovať termín svadby, aby im ostali ešte tie najvychytanejšie termíny?

Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať. Na Slo­ven­sku je ta­kým zvy­kom re­zer­vo­vať si ter­míny mi­ni­málne rok do­predu, avšak už viackrát sa stalo, že nás ženích s nevestou “objavili” iba mesiac, dva pred svadbou.

Na jednej strane máme teda už dopyty aj na rok 2020 či 2021, no zároveň máme ešte voľné ter­míny aj na se­zónu 2019, do­konca aj zopár tých najatraktívnejšich v jú­li, au­gus­te a sep­tem­bri. Okolo na­šej vily však vznikla ne­jaká fáma o tom, že sme úplne vy­bo­oko­vaný, čo nie je vô­bec pravda. Zá­u­jem­co­via nás preto môžu kľudne kon­tak­to­vať a pý­tať sa. Voľné ter­míny na leto 2019 ešte sú.

Akú pridanú hodnotu môžu novomanželia očakávať od svadby vo Wiegerovej vile?

Na­šim kli­en­tom vieme po­ra­diť a vieme ich na­sme­ro­vať k tým do­dá­va­ta­te­ľom, ktorí ve­dia ich po­žia­davky spl­niť naj­lep­šie. Pri­da­nou hod­no­tou je práve to, že sa ne­mu­sia sami orien­to­vať na tak ob­rov­skom trhu sva­dob­ných do­dá­va­te­ľov, pre­tože my im vieme po­ra­diť a po­núk­nuť im kon­takty na od­po­rú­ča­ných do­dá­va­te­ľov, čo im v ko­neč­nom dô­sledku ušetrí čas aj pe­niaze.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech