Reme­sel­né pivo­va­ry sú v kur­ze. Pre­čo sa im tak darí?

Marianna Mikešová / 27. októbra 2016 / Zo Slovenska

Sme národ, kto­rý milu­je pivo. No kla­sic­ká komerč­ná “desin­ka” je už tro­chu nuda a lokál­ny trh si pýta nie­čo viac. Reme­sel­né bre­we­ries sú pre­to čoraz obľú­be­nej­šie a pri­bú­da ich ako húb po daž­di. Napriek tomu, že slo­vo remes­lo zna­čí tra­dič­né postu­py, ino­vá­cie a ori­gi­na­li­ta tu plnia svo­ju dôle­ži­tú úlo­hu.

Odhliad­nuc od kla­sic­kých piv­ných štam­gas­tov, kto­rí na kaž­do­den­ný ležiak neda­jú dopus­tiť, vyhľa­dá­va­jú Slo­vá­ci stá­le ori­gi­nál­nej­šie chu­ťo­vé zážit­ky. Malé pivo­va­ry udá­va­jú trend, podob­ne ako kaviar­ne s výbe­ro­vou kávou, bio znač­ky či stre­et food bis­trá. Dokon­ca by sme ich moh­li pri­rov­nať k star­tu­pom. Idú totiž do biz­ni­su s ver­vou, čas­to začí­na­jú ako ama­té­ri v pro­vi­zór­nych pod­mien­kach a s vypo­ži­ča­nou tech­ni­kou ako kočov­né pivo­va­ry. Neus­tá­le expe­ri­men­tu­jú, ino­vu­jú, občas zly­há­va­jú, no majú poten­ciál a púta­jú pozor­nosť piv­nej komu­ni­ty. Čo robia sku­toč­ne dob­re?

12375335_805979339512939_7312156352866135250_oFoto: facebook.com/Piešťanský pivo­var Žiwell

Piv­né štý­ly spo­za hra­níc

Pred pár rok­mi u nás nebo­lo o “ipách” či “apách” ani počuť, dnes sú na kaž­dom kro­ku. Piv­né štý­ly typic­ké sil­ným chme­le­ním a inten­zív­nou hor­kas­tou chu­ťou k nám priš­li ako inak, než zo zahra­ni­čia. Kon­krét­ne IPA ale­bo Indian Pale Ale a APA ale­bo Ame­ri­can Pale Ale majú napriek náz­vom svo­je dáv­ne kore­ne v Anglic­ku. Bež­ne sa varia aj z nie­koľ­kých rôz­nych dru­hov chme­ľu a v jed­nom pive ich môžeš čas­to nájsť pokoj­ne aj päť. Slo­ven­ské a čes­ké chme­le sú síce kva­lit­né, no pou­ži­tie exce­lent­ných ame­ric­kých, anglic­kých či novo­zé­land­ských, môže dostať pivo do úpl­ne inej dimen­zie. Obľú­be­né sú aj pše­nič­né pivá typu weizen pochá­dza­jú­ce z Nemec­ka, typic­ké ľah­kou chu­ťou, ale tiež tma­vý stout z pra­že­né­ho sla­du a jemu prí­buz­ný tma­vý por­ter.

img_2255Foto: Marian­na Mike­šo­vá

Zau­jí­ma­vé špe­cia­li­ty robí naprí­klad kočov­ný pivo­var Hells­tork, v kto­ré­ho port­fó­liu náj­deš aj sil­né pivo 15° IPA s náz­vom Ancik­rist či sin­gle hop APA 12°. S ori­gi­nál­ny­mi piva­mi pra­vi­del­ne pri­chá­dza rov­na­ko kočov­ný pivo­var Beer­va­na s pod­ti­tu­lom Pivo inak, u kto­ré­ho si dáš naprí­klad pše­nič­ný wei­zen chme­le­ný sláv­nym žatec­kým chme­ľom ale­bo tma­vé v štý­le Cas­ca­dian Dark Ale s príz­nač­ným náz­vom Chmeľ in Black s tón­mi kávy. Skve­lú “ipu” má aj pivo­var Jama z Chor­vás­tke­ho Gro­bu, a to Splat­ter 14° s cit­ru­so­vou vôňou či Bro­ken Van 15° s chu­ťou man­ga a hro­zie­nok. Piv­ných zna­čiek, kto­ré sto­ja za vyskú­ša­nie, je na slo­ven­skom trhu extrém­ne veľa, sta­čí sa len odvia­zať. A ak si dote­raz pil len kla­sic­ké ležia­ky, budeš prek­va­pe­ný nový­mi chu­ťo­vý­mi dimen­zia­mi.

img_2263Foto: Marian­na Mike­šo­vá

Ori­gi­nál­ne chu­te

Dalo by sa pove­dať, že poten­ciál piva je neko­neč­ný a vždy exis­tu­je nová ces­ta, kto­rou sa môže slá­dek vydať. Vzni­ka­jú pre­to zau­jí­ma­vé piv­né špe­ciá­ly s chu­ťa­mi od výmys­lu sve­ta. Neču­duj sa, keď obja­víš pivo so šťa­vou z kiwi a man­da­rí­nok, s vanil­kou či per­ní­ko­vým kore­ním. Slo­vá­ci z Beer­va­ny už vytvo­ri­li naprí­klad aj tma­vý stout, kto­rý sa lúho­val spo­lu s kávou, kaka­ový­mi bôb­mi, mali­na­mi či limet­ka­mi. Bun­ta­var sa zas môže pochvá­liť nepas­te­ri­zo­va­ným kara­me­lo­vým svia­toč­ným pivom či bel­gic­kým pše­nič­ným s vylú­ho­va­nou poma­ran­čo­vou kôrou a korian­drom. Pri prí­le­ži­tos­ti Hal­lo­we­e­nu a jese­ne môžeš vyskú­šať aj tek­vi­co­vé Pump­kin Ale od pivo­va­ru Jama. Expe­ri­men­tál­ne pivo­va­ry tvr­dia, že do piva môžeš dať tak­mer čokoľ­vek — ovo­cie, kore­nie, čoko­lá­du, v pra­xi fun­gu­je dokon­ca aj chil­li.

11064675_1462163567446858_4543925464659520552_n

Foto: facebook.com/Beervana

Ori­gi­na­li­te sa medze nekla­dú ani v náz­voch a nápa­di­tých dizaj­no­vých oba­loch. Pivo už nemu­sí vyze­rať ako pozos­ta­tok dedič­stva socia­liz­mu, aj keď nie­kto­ré komerč­né znač­ky sa k nemu rady vra­ca­jú a nemá­me im to za zlé. Fan­dí­me naprí­klad dizaj­nu pivo­va­ru Jama a jeho fre­es­ty­le náz­vom ako Tere­za, No dis­co tonight či pivu pome­no­va­né­mu po fín­skom hoke­jis­to­vi Jark­ko­vi Ruutu. Objed­ná­vať si jed­nu veľ­kú dva­nás­t­ku totiž nie je žiad­na zába­va. Zato zakri­čať na výčap­ní­ka náz­vy ako ESen­Bak (Wywar), Scre­a­ming Bitch (Wywar) Jele­ňo­vi pivo nelej (Pad­re Craft Bre­ws), Komé­ta (Beer­va­na), Van­dal (Žiwell), Suzu­ki (Kal­te­nec­ker), Chop­per (Kal­te­nec­ker) či Kra­ken (Hells­tork), môže byť cel­kom zába­va.

10689826_1063786326974186_7866133339866554418_n

Foto: facebook.com/JamaCraftBrewery

Sta­ré postu­py v novom šate

Metó­dy vare­nia piva sú u nás sto­ro­čia sta­ré, no hádam naj­viac sa s nimi expe­ri­men­to­va­lo v obdo­bí, keď bolo pitie vody tak­mer smr­teľ­ným nebez­pe­čen­stvom. Dnes ten­to prob­lém nemá­me, no milu­je­me zme­ny a ino­vá­cie, pre­to tra­dič­ným recep­tom dáva­me novú moder­nú podo­bu. Môže­me tvr­diť, že pivo uva­ríš aj v hrn­ci, no nie­ke­dy je to sku­toč­ná veda. Skú­se­ní slád­ko­via majú svo­je vlast­né ori­gi­nál­ne postu­py a know-how, kto­ré si dôsled­ne strá­žia. Inšpi­ru­jú sa tra­dí­cia­mi, no nepri­dŕ­ža­jú sa ich prí­liš. Zna­me­ná to, že v ležia­ku môžu pokoj­ne spo­jiť čes­ký chmeľ s tým ame­ric­kým, ale­bo môžu skú­šať rôz­ne dru­hy kvas­níc a sla­dov, spod­ným či vrch­ným kva­se­ním, s metó­dou Dry Hop­ping, teda suchým dochme­ľo­va­ním a ďal­ší­mi. Ak máš dosť odva­hy, uva­riť si pivo môžeš pokoj­ne vyskú­šať aj ty, no neča­kaj úspech na prvý pokus.

14205963_957017627742442_7570377394313729041_oFoto: facebook.com/Piešťanský pivo­var Žiwell

Dnes už pivo nemu­sí­me skla­do­vať v dre­ve­ných sudoch (aj keď nie­kto­rí fajnš­mek­ri si na ne stá­le potr­pia), máme CK tan­ky a nové tech­no­ló­gie vare­nia, kva­se­nia aj skla­do­va­nia, doká­že­me sle­do­vať ph, tep­lo­tu, obsah alko­ho­lu. Mno­hí si reme­sel­ne vyrá­ba­jú aj svo­je vlast­né prí­slu­šen­stvo, naprí­klad sys­tém umož­ňu­jú­ci infú­ziu kore­nín do piva pred samot­ným čapo­va­ním. Malý pivo­var zna­me­ná tiež kva­lit­né prí­rod­né suro­vi­ny bez pri­da­ných ume­lých látok, väč­ši­na pív je navy­še nepas­te­ri­zo­va­ných a nefil­tro­va­ných. O svo­je pro­duk­ty sa čas­to sta­ra­jú ako o kle­no­ty, prvo­ra­dé nie je množ­stvo, ale naj­lep­šia chuť a kva­li­ta, aj za cenu men­šie­ho zis­ku. Naroz­diel od veľ­kých komerč­ných pivo­va­rov nie je dôle­ži­té, aby pivo stá­le chu­ti­lo rov­na­ko, prá­ve naopak, ide­ál­ne je popus­tiť uzdu fan­tá­zii a pri­chá­dzať s nový­mi recep­tú­ra­mi.

14068568_940148506096021_8691998300256072333_oFoto: facebook.com/Piešťanská pivo­var Žiwell

Poten­ciál 

Reme­sel­ný pivo­var nemu­sí nevy­hnut­ne zostať malým. No s dvo­ma gigan­ta­mi ovlá­da­jú­ci­mi trh piva na Slo­ven­sku, bojo­vať nemô­že a ani to nie je jeho cie­ľom. Zame­ria­va sa na tro­chu odliš­nú cie­ľo­vú sku­pi­nu, na tých, kto­rí chcú viac, hľa­da­jú kva­li­tu, ori­gi­na­li­tu, špe­ci­fic­ké chu­te, a záro­veň sú ochot­ní si za to tro­chu pri­pla­tiť. Men­šie pivo­va­ry totiž čas­to nie sú schop­né zra­ziť cenu natoľ­ko, ako tie komerč­né. Jed­nou z výni­miek je naprí­klad Urpi­ner, kto­rý síce sto­jí na čele nezá­vis­lých slo­ven­ských pivo­va­rov, no malým a reme­sel­ným by sme ho asi nenaz­va­li. Reme­sel­ný pivo­var už pod­ľa náz­vu ozna­ču­je pivo­var s vyso­kou mie­rou poc­ti­vej ruč­nej prá­ce, a absen­ci­ou ale­bo len malou mie­rou auto­ma­ti­zá­cie. Stá­le však má poten­ciál ras­tu a ak je efek­tív­ny, doká­zal by pokoj­ne pokryť potre­bu celé­ho regi­ó­nu.

Prí­kla­dom úspeš­né­ho slo­ven­ské­ho piv­né­ho pro­jek­tu je naprí­klad Beer­va­na zo Žili­ny, kto­rý sa začal ako sen ama­tér­skych pivo­var­ní­kov Jan­či­ho a Sta­na, kto­rý dovte­dy vari­li pivo fre­es­taj­lo­vo v domá­cich pod­mien­kach. Okrem toho, že vlast­nia kočov­ný pivo­var, teda vyrá­ba­jú vlast­né ori­gi­nál­ne pivo, pre­vádz­ku­jú pod­nik s jedi­neč­ným kon­cep­tom. Čapu­jú vždy 12 dru­hov reme­sel­ných pív, kto­ré pra­vi­del­ne kolu­jú a menia sa. Nud­né ležia­ky neča­kaj, namies­to toho náj­deš stou­ty, lam­bi­cy či wei­ze­ny z celé­ho sve­ta, kto­ré ťa pri­ve­dú doslo­va do piv­nej nir­vá­ny. Na ich strán­ke vždy náj­deš aktu­ál­nu ponu­ku na výča­poch a tiež reb­ríč­ky obľú­be­ných piv­ných kle­no­tov.

img_2292Foto: Marian­na Mike­šo­vá

Craft bre­we­ries sú dnes sku­toč­ne v kur­ze a dáva­jú mož­nosť piv­ným nad­šen­com robiť to, čo ich baví a posú­vať hra­ni­ce toh­to remes­la stá­le ďalej. Tre­ba však roz­li­šo­vať medzi tými, kto­rí robia svo­ju prá­cu sku­toč­ne poc­ti­vo a s váš­ňou, a tými, kto­rí sa chcú na tom­to tren­de naj­mä obo­ha­tiť. Malé pivo­va­ry však majú aj ďal­šiu pred­nosť — vytvá­ra­jú inšpi­ra­tív­ne a kon­ku­renč­né pro­stre­die a dokon­ca sa s nimi sna­žia držať krok aj veľ­kí hrá­či, kto­rí tiež pri­chá­dza­jú s ori­gi­nál­nej­ší­mi druh­mi piva.

Zdroj titul­nej fot­ky: Marian­na Mikešová/facebook.com/Kaltenecker

Pridať komentár (0)