Resco: Slo­ven­ská IT firma, ktorú Mic­ro­soft ozna­čil za jed­ného z naj­lep­ších sve­to­vých deve­lo­pe­rov

Jakub Jablonický / 13. septembra 2016 / Business

Firma, ktorú pred 17 rokmi zalo­žili traja kama­ráti je dnes sve­to­vým líd­rom v oblasti CRM sys­té­mov.

Rado­mír Vozár, Edu­ard Kirch­ner a Mar­cel Šaffa sú traja pria­te­lia, ktorí spolu už 17 rokov vedú spo­loč­nosť Resco. Od roku 1999 sa im z nej poda­rilo vybu­do­vať sve­to­vého hráča v oblasti soft­vé­ro­vých rie­šení.

Keď sme zalo­žili firmu v roku 1999, tak mobilné tele­fóny ešte neboli smart­fónmi, ale boli to per­so­nálni, digi­tálni asis­tenti. My sme sa vtedy viac-menej poze­rali iba na slo­ven­ský trh, ešte sme si neuve­do­mili mož­nosti celo­sve­to­vého pôso­be­nia.”, hovorí terajší gene­rálny ria­di­teľ Resco Rado­mír Vozár.

12923234_1034264943318930_4223865213029466276_n

No na Slo­ven­sku v tom čase nebol po inter­ne­to­vom soft­véri dosta­točný dopyt a tak bola spo­loč­nosť nútená zame­rať sa na zahra­ničné trhy. Trh vtedy ešte nebol tak pre­sý­tený ako dnes a v zahra­ničí sa firme cel­kom darilo.

V roku 2003 vytvo­rili pro­dukt, ktorý umož­nil fir­mám ľah­šie prog­ra­mo­va­nie vlast­ných apli­ká­cií. Poží­vali ho naprí­klad IBM, Coca-Cola, Ame­ri­can Air­li­nes alebo CERN.

Neskôr sa Resco roz­hodlo pus­tiť do CRM soft­vé­rov. Toto roz­hod­nu­tie sa uká­zalo ako osu­dové. Vo svete vtedy okrem nich exis­to­vali dve spo­loč­nosti s podob­ným zame­ra­ním. Jedna kon­ku­renčná firma po čase zanikla a druhú Resco pre­bralo.

13512187_1084400924971998_5414345546527312600_n

Dva roky sme pra­co­vali na tech­no­ló­gii a oni zase budo­vali biz­nis. Tech­no­ló­giou tak trošku zaos­tali a my sme využili šancu,“ tvrdí Vozár.

Slo­ven­ská firma troch kama­rá­tov sa tak stala sa tak sve­to­vou jed­not­kou na svo­jom trhu. Dnes má desiatky zamest­nan­cov a jej obrat v minu­lom roku bol 4,6 mili­óna eur. Jej vlaj­kový pro­dukt využíva 1000 firiem a kor­po­rá­cii vrá­tane Hei­ne­ken, KPMG Swit­zer­land, Bayer, Danone alebo Husqvarna.

Čo sa týka pro­duk­tov CRM, tak my by sme boli radi, neb­rá­nili sme sa slo­ven­ským zákaz­ní­kom. Prob­lém je, že nebol nikdy dopyt. Slo­ven­sko je malý trh a v oblasti CRM rie­šení je ešte menší. Na dru­hej strane uzná­vam, že sme mohli spra­viť na Slo­ven­sku viac a to je náš cieľ v najb­liž­šom období.”

12916702_1034264563318968_5096869239499813269_o

To, že Resco ponúka sve­tovú kva­litu doka­zujú aj mnohé oce­ne­nia, ktoré spo­loč­nosť v prie­behu rokov zís­kala. V roku 2014 jej bol ude­lený titul IT firma roka a naj­nov­šie bola oce­nená aj Mic­ro­sof­tom, ktorý ju zara­dil medzi naj­lep­ších sve­to­vých deve­lo­pe­rov.

Resco je skve­lým prí­kla­dom firmy schop­nej pri­ná­šať špič­kové rie­še­nia,“ uviedla o slo­ven­skej spo­loč­nosti vicep­re­zi­dentka Mic­ro­soft Worl­dwide Par­tner Group Gav­riella Schus­te­rová.

13620815_1090943957651028_2874315032240077431_n

Pre­čí­taj si roz­ho­vor s jed­ným zo zakla­da­te­ľov Resco TU.

zdroj foto­gra­fií: FB/RescoMobileCRM

Pridať komentár (0)