Res­co: Slo­ven­ská IT fir­ma, kto­rú Mic­ro­soft ozna­čil za jed­né­ho z naj­lep­ších sve­to­vých deve­lo­pe­rov

Jakub Jablonický / 13. septembra 2016 / Business

Fir­ma, kto­rú pred 17 rok­mi zalo­ži­li tra­ja kama­rá­ti je dnes sve­to­vým líd­rom v oblas­ti CRM sys­té­mov.

Rado­mír Vozár, Edu­ard Kirch­ner a Mar­cel Šaf­fa sú tra­ja pria­te­lia, kto­rí spo­lu už 17 rokov vedú spo­loč­nosť Res­co. Od roku 1999 sa im z nej poda­ri­lo vybu­do­vať sve­to­vé­ho hrá­ča v oblas­ti soft­vé­ro­vých rie­še­ní.

Keď sme zalo­ži­li fir­mu v roku 1999, tak mobil­né tele­fó­ny ešte nebo­li smart­fón­mi, ale boli to per­so­nál­ni, digi­tál­ni asis­ten­ti. My sme sa vte­dy viac-menej poze­ra­li iba na slo­ven­ský trh, ešte sme si neuve­do­mi­li mož­nos­ti celo­sve­to­vé­ho pôso­be­nia.”, hovo­rí teraj­ší gene­rál­ny ria­di­teľ Res­co Rado­mír Vozár.

12923234_1034264943318930_4223865213029466276_n

No na Slo­ven­sku v tom čase nebol po inter­ne­to­vom soft­vé­ri dosta­toč­ný dopyt a tak bola spo­loč­nosť núte­ná zame­rať sa na zahra­nič­né trhy. Trh vte­dy ešte nebol tak pre­sý­te­ný ako dnes a v zahra­ni­čí sa fir­me cel­kom dari­lo.

V roku 2003 vytvo­ri­li pro­dukt, kto­rý umož­nil fir­mám ľah­šie prog­ra­mo­va­nie vlast­ných apli­ká­cií. Poží­va­li ho naprí­klad IBM, Coca-Cola, Ame­ri­can Air­li­nes ale­bo CERN.

Neskôr sa Res­co roz­hod­lo pus­tiť do CRM soft­vé­rov. Toto roz­hod­nu­tie sa uká­za­lo ako osu­do­vé. Vo sve­te vte­dy okrem nich exis­to­va­li dve spo­loč­nos­ti s podob­ným zame­ra­ním. Jed­na kon­ku­renč­ná fir­ma po čase zanik­la a dru­hú Res­co pre­bra­lo.

13512187_1084400924971998_5414345546527312600_n

Dva roky sme pra­co­va­li na tech­no­ló­gii a oni zase budo­va­li biz­nis. Tech­no­ló­gi­ou tak troš­ku zaos­ta­li a my sme využi­li šan­cu,“ tvr­dí Vozár.

Slo­ven­ská fir­ma troch kama­rá­tov sa tak sta­la sa tak sve­to­vou jed­not­kou na svo­jom trhu. Dnes má desiat­ky zamest­nan­cov a jej obrat v minu­lom roku bol 4,6 mili­ó­na eur. Jej vlaj­ko­vý pro­dukt využí­va 1000 firiem a kor­po­rá­cii vrá­ta­ne Hei­ne­ken, KPMG Swit­zer­land, Bay­er, Dano­ne ale­bo Husqvar­na.

Čo sa týka pro­duk­tov CRM, tak my by sme boli radi, neb­rá­nili sme sa slo­ven­ským zákaz­ní­kom. Prob­lém je, že nebol nikdy dopyt. Slo­ven­sko je malý trh a v oblas­ti CRM rie­šení je ešte men­ší. Na dru­hej stra­ne uzná­vam, že sme moh­li spra­viť na Slo­ven­sku viac a to je náš cieľ v najb­liž­šom obdo­bí.”

12916702_1034264563318968_5096869239499813269_o

To, že Res­co ponú­ka sve­to­vú kva­li­tu doka­zu­jú aj mno­hé oce­ne­nia, kto­ré spo­loč­nosť v prie­be­hu rokov zís­ka­la. V roku 2014 jej bol ude­le­ný titul IT fir­ma roka a naj­nov­šie bola oce­ne­ná aj Mic­ro­sof­tom, kto­rý ju zara­dil medzi naj­lep­ších sve­to­vých deve­lo­pe­rov.

Res­co je skve­lým prí­kla­dom fir­my schop­nej pri­ná­šať špič­ko­vé rie­še­nia,“ uvied­la o slo­ven­skej spo­loč­nos­ti vicep­re­zi­dent­ka Mic­ro­soft Worl­dwi­de Par­tner Group Gav­riel­la Schus­te­ro­vá.

13620815_1090943957651028_2874315032240077431_n

Pre­čí­taj si roz­ho­vor s jed­ným zo zakla­da­te­ľov Res­co TU.

zdroj foto­gra­fií: FB/RescoMobileCRM

Pridať komentár (0)