RESCO – Slo­váci, ktorí pred­behli Apple!

Sebastian Bach / 13. apríla 2016 / Rozhovory

Rado­mír Vozár zalo­žil v roku 1999 so spo­lu­žiakmi firmu Resco. Ich prvým pro­duk­tom bola vir­tu­álna klá­ves­nica, zalo­žená na rov­na­kom prin­cípe ako tá, s kto­rou prišla (neskôr) značka Apple. Dnes Resco pre­dáva svoje mobilné tech­no­ló­gie po celom svete. Od „kra­bi­co­vého“ soft­véru sa posu­nuli medzi sve­tovú špičku v oblasti mobil­ných CRM rie­šení pre firmy. Ich zákaz­níci sú z USA, Ruska, Bra­zí­lie, Veľ­kej Bri­tá­nie až po Aus­trá­liu. Para­doxne, na Slo­ven­sku nie je táto glo­bálne úspešná firma zatiaľ veľmi známa. No oce­ne­nia a sve­tové značky ako Coca Cola, Mic­ro­soft, IBM, Hei­ne­ken, Danone, Brid­ges­tone, či Husqu­arna pra­cu­júce s tech­no­ló­giou Resco sú dôka­zom, že na týchto Slo­vá­kov môžeme byť prá­vom hrdí. 

Viete si pred­sta­viť život bez mobilu?

Často­krát si spo­me­niem, keď sa mám s nie­kým stret­núť v meste, ako to fun­go­valo, keď sme nemali mobily, a vždy sme sa stretli. Pamä­tam si iba jednu situ­áciu, keď som sa nestre­tol s kama­rátmi, s kto­rými som bol dohod­nutý. Vtedy som ľuto­val, že nemáme tele­fóny. Ale určite si viem pred­sta­viť život bez tele­fónu, veď som ho zažil.

Boli ste už v mla­dom veku “IT-čkár”? Aký bol váš prvý počí­tač?

Nebol som IT-čkár. Cho­dil som na gym­ná­zium v Dol­nom Kubíne a nemali sme infor­ma­tiku. Kon­čil som v roku 1989 a vtedy iba začí­nala éra osob­ných počí­ta­čov, s kto­rým som dovtedy nepri­šiel do styku. Otec nám neskôr kúpil legen­dárny počí­tač Atari a na ňom sme sa hrá­vali hry. Nikdy som však nebol veľký fanú­šik hier. IT-čka­rom som sa stal až na vyso­kej škole.

V jed­nom roz­ho­vore ste spo­me­nuli, že ste spolu so svo­jimi spo­lu­žiakmi, s kto­rými ste Resco zalo­žili, skú­šali všetko — správcu súbo­rov, orga­ni­zér hudby, či vir­tu­álnu klá­ves­nicu. Ako ste sa dostali až k mobil­ným CRM rie­še­niam?

Bol to 15-ročný vývoj. Naj­jed­no­duch­šie je pre­sa­diť sa malými, jed­no­du­chými apli­ká­ciami, aspoň nám sa to tak vtedy javilo. Jed­nak je vývoj kratší, nápady pri­chá­dzajú ľah­šie. Keď sme zalo­žili firmu v roku 1999, tak mobilné tele­fóny ešte neboli smart­fónmi, ale boli to per­so­nálni, digi­tálni asis­tenti. My sme sa vtedy viac-menej poze­rali iba na slo­ven­ský trh, ešte sme si neuve­do­mili mož­nosti celo­sve­to­vého pôso­be­nia. Na začiatku sme mali síce takú ideu robiť niečo ako „mobile CRM“. Lenže sa nám to veľmi ťažko pre­sa­dzo­valo, pre­tože tele­fóny neboli pri­po­jené na inter­net. Ťažko sa roz­prá­valo s fir­mami o tom, aké by bolo sku­točné využi­tie, ťažko sa nám prog­ra­mo­valo, pre­tože firmy na to neboli v tej dobe pri­pra­vené a nemali vo svo­jej stra­té­gii podobné sys­témy. Vtedy nám napadlo uro­biť niečo jed­no­du­ché, čo bude trvať krátko a čo sa nám podarí pre­dať.

RescoMobileCRM

Čo to bolo?

Prvá vec, ktorú sme pre­dá­vali, bola vir­tu­álna klá­ves­nica. Keď sme dostali do rúk prvé mobilné počí­tače, vôbec neboli pris­pô­so­bené na slo­ven­ské pro­stre­die, nemali loka­li­zá­ciu, prob­lém bol so vstu­pom dát a natívna klá­ves­nica, v kto­rej sa zadá­vali dáta, bola iba v anglič­tine. Spra­vili sme vir­tu­álnu klá­ves­nicu v slo­ven­čine, zis­tili sme však, že jej poten­ciál je na Slo­ven­sku veľmi malý. Počí­ta­čov tu bolo iba pár sto­viek a nie každý si vir­tu­álnu klá­ves­nicu kúpil. Naša klá­ves­nica fun­go­vala úplne rov­nako ako tá, s kto­rou pri­šiel Apple. Okrem zadá­va­nia slo­ven­ských zna­kov sme ju tiež roz­ší­rili o nume­rickú klá­ves­nicu, dopl­nili sme kal­ku­lačku, pri­dali sme mož­nosť zadá­va­nia naj­pou­ží­va­nej­ších fráz, ktoré sa píšu v mai­loch. Tieto roz­ší­re­nia boli pri­ro­dzené pre pre­daj v zahra­ničí.

Ako sa o vás dozve­deli v zahra­ničí?

Zare­gis­tro­vali sme sa do rôz­nych inter­ne­to­vých kata­ló­gov a začali sme robiť vlastný mar­ke­ting. Keďže dodá­va­te­ľov inter­ne­to­vého soft­véru bolo veľmi málo a boli sme jedni z prvých, tak sa nám cel­kom darilo. Dopyt začí­nal vzni­kať, ponuka nebola prí­liš veľká, takže pomerne veľa ľudí sa k nám dostalo a zakú­pilo si náš soft­vér. My sme tento pro­dukt vyvi­nuli ako „kra­bicu“, to zna­mená, že si ho každý vedel z našej stránky stiah­nuť a nain­šta­lo­vať. Spra­vili sme k tomu inter­ne­tový obchod, kde zákaz­ník zadal číslo kre­dit­nej karty, zapla­til nám a my sme mu dodali plnú ver­ziu soft­véru, ktorú si nain­šta­lo­val a začal pou­ží­vať. To bol celý obchodný vzťah.

Ako vní­mate pozí­ciu dneš­ných star­tu­pis­tov v porov­naní s vašimi začiat­kami pod­ni­ka­nia?

Sú tam roz­diely. V prvom rade majú dnešní star­tu­pisti výhodu v dostup­nosti peňazí. Dnes je veľmi veľa rôz­nych kapi­tá­lo­vých firiem, ktoré sú otvo­rené pre inves­to­va­nie do star­tu­pov, vidia v tom poten­ciál. Záro­veň je okolo toho veľké haló, takže sa vedia rýchlo spro­pa­go­vať v rámci star­tu­po­vých kam­paní a akti­vít, ktoré robia rôzne orga­ni­zá­cie a firmy. Mys­lím si, že trh začína byť dosť pre­hus­tený star­tupmi, takže musí to byť veľmi dobrá myš­lienka a musí za ňou stáť člo­vek, ktorý tú ideu dokáže naozaj dotiah­nuť do konca.

Myš­lienka môže byť super, ale je za tým aj veľká námaha a vytrva­losť toho člo­veka, možno aj nie­koľko rokov. Mys­lím si, že väč­šina star­tu­pis­tov chce dnes veľmi rýchlo prísť k svo­jim penia­zom a dosiah­nuť úspech Face­bo­oku a podobne. Keď sa im to nepo­darí do roka, tak sa toho rýchlo vzdá­vajú. Možno to súvisí s tým, že majú omnoho väč­šie mož­nosti zís­kať cudzie peniaze, vtedy to tak nemrzí (smiech). Nás to veľmi mrzelo, my sme nemali žiadne cudzie zdroje a všetko, čo sme inves­to­vali, boli naše vlastné peniaze. Tým pádom sme k tomu mali úplne iný vzťah. Nemohli sme od toho len tak odsko­čiť — dali sme do toho veľa ener­gie, veľa peňazí, svojho času, a preto sme museli vydr­žať, až kým pri­šiel úspech. Boli sme veľmi vytrvalí a stále sme.

team

foto: resco.net

Boli ste nie­kedy zamest­naný?

V súčas­nosti je to tak, že väč­šina star­tu­pis­tov začína už na vyso­kej škole, takže v pod­state nikdy neboli zamest­naní. Ja som nor­málne pra­co­val vo veľ­kej soft­vé­ro­vej firme Asseco, ktorá sa zame­ria­vala na biz­nis rie­še­nia. Keď som skon­čil vysokú školu, hneď som sa zamest­nal a po dvoch rokoch som začal štu­do­vať v anglič­tine eko­no­mickú nad­stavbu na Aca­de­mii Istro­po­li­tana. Práve tu som stre­tol mojich dneš­ných spo­loč­ní­kov. Oni prišli z Košíc, kde štu­do­vali infor­ma­tiku na Elek­tro­tech­nic­kej fakulte, a ja som štu­do­val na Mate­ma­ticko-fyzi­kál­nej fakulte v Bra­ti­slave. Po nie­koľ­kých rokov, keď sme skon­čili štú­dium na Aca­de­mii, sme zalo­žili Resco. Keď sme cho­dili na pivo, roz­mýš­ľali sme nad rôz­nymi témami v rámci tech­no­ló­gií, a práve mobi­lita sa nám naj­viac pozdá­vala. Pove­dali sme si, že to vyskú­šame. Niečo sme si našet­rili a zdalo sa nám, že na nejaké obdo­bie by nám to mohlo sta­čiť s tým, že musíme dať do toho úplne všetko, a zhruba rok nám trvalo, kým sme začali z nášho pod­ni­ka­nia žiť.

Ako ste sa dostali od inter­ne­to­vého pre­daja soft­véru až k viac ako tisícke veľ­kých kor­po­rát­nych kli­en­tov, kto­rých má Resco dnes?

Zhruba v roku 2003 sme sa dostali na medzi­stu­peň v našom port­fó­liu pro­duk­tov. Stále viac a viac sme naze­rali do firem­ného biz­nisu a chceli sme vytvo­riť soft­vér, ktorý by slú­žil na firemné účely, ako CRM. Keď sme to však dali našim prog­ra­má­to­rom naprog­ra­mo­vať, zis­tili, že takéto typy apli­ká­cií, alebo rie­šení sa v prog­ra­má­tor­ských nástro­joch prog­ra­mujú pomerne kom­pli­ko­vane. To zna­mená, že prog­ra­má­tor strávi veľmi veľa času, kým naprog­ra­muje obra­zovku, do kto­rej sa budú zadá­vať naprí­klad údaje o zákaz­ní­kovi, alebo sa tam budú zadá­vať infor­má­cie o objed­návke. Tak sme si pove­dali, že toto môže byť cel­kom zau­jí­mavá výzva a skú­sime spra­viť nástroj, ktorý prog­ra­má­to­rom uľahčí prácu. Keď sme to zre­a­li­zo­vali, zis­tili sme, že to je dobrá plat­forma na biz­nis, že my ju vlastne môžeme pre­dá­vať ostat­ným prog­ra­má­to­rom.

V roku 2003 sme vytvo­rili pro­dukt, ktorý bol určený pre firmy, ktoré prog­ra­mo­vali vlastné mobilné apli­ká­cie. Začali ho kupo­vať nie­len typické IT firmy ako Accen­ture, IBM a podobne, ale si to kúpili aj firmy ako je Coca Cola, Ame­ri­can Air­li­nes, či CERN. Skrátka orga­ni­zá­cie, ktoré majú vlastné IT odde­le­nia a potre­bujú mobilné sys­témy na interné účely. V zásade sme si uve­do­mili, že je veľmi veľa firiem, ktoré potre­bujú mobi­litu a už si aj začali uve­do­mo­vať jej potrebu. A tá doba už umož­ňo­vala pou­ží­vať mobilné zaria­de­nia na biz­nis účely.

Firmy si to od nás kupo­vali, pre­tože im to uľah­čilo vývoj, mohli jed­no­duch­šie vyvi­núť apli­ká­ciu, ktorú potre­bo­vali. Pre­bie­halo to stále cez inter­ne­tový obchod. Aku­rát, že cena už nebola 10 dolá­rov, ale 1000 dolá­rov. Samoz­rejme, už nebolo také ano­nymné, pre­tože tech­nickú pod­poru sme rie­šili priamo s ľuďmi z kon­krét­nej orga­ni­zá­cie. Naprí­klad Coca Cola mala mys­lím v Bul­har­sku vývo­jové cen­trum, my sme im pro­stred­níc­tvom inter­netu dávali tech­nickú pod­poru. Už tam bol ale potrebný užší kon­takt, museli sme sa s nimi veľa­krát vopred poroz­prá­vať, že na čo to je, ako im to pomôže, čo je v cene zahr­nuté. Kupo­vali si aktu­ali­zá­cie a vyví­jali svoj soft­vér. A my sme im pri tom dávali pod­poru.

Resco_RadomirVozar_MicrosoftConvergenceAtlanta2014

Ako to pokra­čo­valo?

CRM je už úplne iný biz­nis, kde sme v úzkom vzťahu so zákaz­níkmi a par­tnermi. Zis­tili sme, že takýto typ pro­duktu je veľmi ťažké pre­dá­vať priamo z kan­ce­lá­rie, ale potre­bu­jeme na to integ­rač­ných par­tne­rov. To zna­mená, že pred pia­timi – šies­timi rokmi, keď sme začali ponú­kať CRM sys­témy, sme sa ihneď pus­tili do budo­va­nia par­tner­skej siete. Naši integ­rační par­tneri, ako naprí­klad Accen­ture, našu tech­no­ló­giu pris­pô­so­bujú pre potreby zákaz­níka. Čiže my sme typický posky­to­va­teľ sofis­ti­ko­va­nej­šej tech­no­ló­gie, ktorá sa nedá v tom „kra­bi­co­vom“ poňatí len tak nain­šta­lo­vať zákaz­ní­kovi, pre­tože firemný zákaz­ník má veľmi špe­ci­fické a roz­siahle požia­davky.

Od začiatku sme si uve­do­mo­vali, že ak chceme byť úspešní v Bel­gicku, v USA, v Argen­tíne, v Aus­trá­lii, či v Japon­sku, tak buď budeme musieť pri­jať nie­koľko sto­viek ľudí a vyslať ich za zákaz­níkmi, pre­tože firem­ným zákaz­ní­kom môžete pre­dať, len vtedy, keď s nimi máte vybu­do­vané vzťahy. Alebo to môže byť tak, že my vytvo­ríme plat­formu, tech­no­ló­giu, ktorá sa bude dať pris­pô­so­bo­vať, náj­deme si par­tne­rov priamo v týchto kra­ji­nách. Mobile CRM je totiž ďal­šia plat­forma pre ich služby, čo je prin­cíp ich biz­nisu.

Par­tneri sú taká prvá vetva našej pre­daj­nej siete. Potom máme samoz­rejme pod­pornú vetvu, keď idú integ­rační par­tneri za zákaz­níkmi, tak sa pora­dia s nami, aby sme spolu vytvo­rili dobré demo, presne šité na požia­davky zákaz­níka. Pomá­hame im dobre odpre­zen­to­vať rie­še­nie. A čo je super na tom celom, nie je iba to, že pre­dajú našu licen­ciu, ale vďaka našej tech­no­ló­gii majú prácu. V prvom roku sme mali možno jed­ného par­tnera, v dru­hom roku dvad­sať a dnes 400 par­tne­rov z viac ako 70 kra­jím sveta. Je to pro­ces, ktorý vyža­duje čas, ener­giu, treba sa veľa roz­prá­vať a cho­diť na rôzne kon­fe­ren­cie, kde sa s tými par­tnermi stre­tá­vame, všetko im odpre­zen­tu­jeme a pre­sved­číme ich, že má zmy­sel pra­co­vať na Resco tech­no­ló­gii. A potom samoz­rejme s nimi dlho­dobo udr­žia­vať dobré vzťahy, aby videli, že im vždy pora­díme. Sna­žíme sa im vyjsť v ústrety a uká­zať im, že to má pre nich aj finančný efekt, pre­tože tí zákaz­níci to Resco chcú potre­bujú a nako­niec aj kúpia.

Aká tvrdá kon­ku­ren­cia je v mobil­ných CRM sys­té­moch?

My sme sa dote­raz špe­cia­li­zo­vali na Mic­ro­soft Dyna­mics CRM, v súčas­nosti je nie­koľko posky­to­va­te­ľov CRM rie­šení a Mic­ro­soft patrí medzi top štvorku. Keď sme začí­nali, tak sme boli tri firmy na svete, ktoré sme si kon­ku­ro­vali. Jedna bola kanad­ská, druhá holand­ská. My sme vtedy pomerne inten­zívne začali budo­vať tech­no­ló­gie. Vedeli sme, že máme naj­me­nej par­tne­rov a málo zákaz­ní­kov, ale verili sme tomu. Dva roky sme pra­co­vali na tech­no­ló­gii a oni zase budo­vali biz­nis.

Vtedy oni tech­no­ló­giou trošku zaos­tali a my sme využili šancu a dobehli ich, aj tro­chu pred­behli. Boli sme vytrvalí. Zopár kľú­čo­vých par­tne­rov sa pri­dalo k nám a spo­ločne sa nám poda­rilo zís­kať zau­jí­ma­vých zákaz­ní­kov. Naprí­klad Hei­ne­ken sme zís­kali pred štyrmi rokmi. Bolo to pre nás nakop­nu­tie, začali sme pou­ží­vať zau­jí­mavú značku pre naše obchodné akti­vity a to nám pri­ná­šalo postupne ďal­šie a ďal­šie úspe­chy. Stále sme nepo­ľa­vili vo vývoji tech­no­ló­gii a tech­no­lo­gicky sme týchto kon­ku­ren­tov do šty­roch rokov úplne pred­behli. Kana­ďa­nia odpadli, zatvo­rili firmu. Nedávno sme pre­brali diví­ziu mobil­ného CRM od svojho holand­ského kon­ku­renta, spo­loč­nosti CWR Mobi­lity. Resco tak získa 11 000 nových pou­ží­va­te­ľov CRM rie­šení z celého sveta. Takže v Mic­ro­soft CRM svete už nemáme kon­ku­ren­ciu.

Mic­ro­soft si tiež uve­do­mil silu Resca a v súčas­nosti spúšťa jednu celú vetvu v rámci svojho veľ­kého Dyna­mics CRM rie­še­nia, ktorá je špe­cia­li­zo­vaná pre ser­vis­ných tech­ni­kov v teréne, práve s Resco tech­no­ló­giou. To je pre nás zau­jí­mavá refe­ren­cia a dôkaz toho, že aj Mic­ro­soft dôve­ruje kva­lite Resco tech­no­ló­gie.

Resco-building

Spo­mí­nali ste, že máte v port­fó­lio glo­bál­nych gigan­tov. Využí­vajú od Resca glo­bálne, regi­onálne, alebo lokálne rie­še­nia?

Každá firma má inú stra­té­giu aké tech­no­ló­gie chce pou­ží­vať na interné účely. Máme zákaz­níka, naprí­klad Danone, ktoré pou­žíva Resco rie­še­nie v Rusku. Bayer CropS­cience, veľká diví­zia far­ma­ce­utic­kého kon­cernu, sa roz­hodla, že celú mobilnú CRM stra­té­giu bude mať na Resco tech­no­ló­gii, čiže v kaž­dej kra­jine, v kto­rej pôso­bia a majú svo­jich obchod­ných zástup­cov. Podobne je na tom aj Merial, glo­bálny farm­ce­utický kon­cern pre vete­ri­nárny sek­tor. Pre Hei­ne­ken sme robili pro­jekt pre región Middle East a Afriku. Ale sú aj takí zákaz­níci, ktorí idú iba v rámci men­šieho regi­ónu, alebo jed­nej kra­jiny. Brid­ges­tone pou­žíva Resco v rámci regi­ónu EMEA a v port­fó­liu máme naprí­klad naj­väč­šiu pois­ťovňu v Čile, či v Špa­niel­sku. Ale máme aj nie typic­kých CRM zákaz­ní­kov. V Aus­trá­lii zdra­votné ses­try zazna­me­ná­vajú výsledky zdra­vot­ných kon­tol detí v odlah­lých čas­tiach kra­jiny, kde nie je dostup­nosť inter­netu. Nás teší že Resco Mobile CRM je pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov jeden z hlav­ných pra­cov­ných nástro­jov, ktorý pou­ží­vajú na den­nej báze.

Para­doxne, pozná vás tak­po­ve­diac celý svet, ale na Slo­ven­sku je Resco stále pomerne nezná­mou fir­mou. Done­dávna ste nemali pro­dukty loka­li­zo­vané do slo­ven­činy. Prečo je to tak?

Aj pred­tým si naše pro­dukty, prav­de­po­dobne kúpil nie­kto zo Slo­ven­ska, dokonca aj kom­po­nenty, ktoré sme vytvo­rili pre prog­ra­má­to­rov. Čo sa týka pro­duk­tov CRM, tak my by sme boli radi, neb­rá­nili sme sa slo­ven­ským zákaz­ní­kom. Prob­lém je, že nebol nikdy dopyt. Slo­ven­sko je malý trh a v oblasti CRM rie­šení je ešte menší. Na dru­hej strane uzná­vam, že sme mohli spra­viť na Slo­ven­sku viac a to je náš cieľ v najb­liž­šom období. Chceme sa tro­chu viac pri­či­niť o to, aby sme zvý­šili osvetu mobil­ných infor­mač­ných sys­té­mov na Slo­ven­sku, pre­tože nemusí isť len o úzku špe­cia­li­zá­ciu typu CRM. Máme množ­stvo skú­se­nosti s tým, ako sa dá pou­žiť mobilný infor­mačný sys­tém v biz­nis poňatí, takže v tomto smere chceme byť anga­žo­vaní aj na Slo­ven­sku.

Na čo ste vyslo­vene hrdý?

Je veľa firiem, ktoré sa pre­sa­dili v zahra­ničí, ale málo z nich sa pre­sa­dilo sku­točne po celom svete. Dnes sme s Res­com prak­ticky v akej­koľ­vek kra­jine. Posu­nuli sme sa od „kra­bič­ko­vých“ rie­šení až po kom­plexné mobilné CRM rie­še­nia. Pre­dať „kra­bicu“ spot­re­bi­te­ľovi je rela­tívne jed­no­du­ché. Ale CRM rie­še­nie sa pre­dáva fir­mám, často­krát veľ­kým kor­po­rá­ciám. Je to veľmi zlo­žitý a dlho­trva­júci pro­ces. Roz­hod­nu­tie o imple­men­tá­cii CRM si často žiada pre­pra­co­vať interné pro­cesy danej firmy. Sú to veľmi zlo­žité roz­hod­nu­tia, ktoré veľa­krát trvajú roky a robia sa na rôz­nych úrov­niach danej firmy. Takže mať takúto kli­en­telu po celom svete, mať par­tne­rov, ktorí s rados­ťou pre­zen­tujú Resco ako jednu z výhod oproti kon­ku­ren­cii, keď zís­ka­vajú zákaz­ní­kov, to je fajn. My si hovo­ríme, že dávame prácu ľuďom v zahra­ničí, aj keď ich priamo nepla­tíme.

Resco napriek všet­kému stále pôsobí ešte tak tro­chu ako rodinná slo­ven­ská firma. Ako sa vám darí “neskor­po­rát­nieť”?

Keď nás bolo málo, bolo to jed­no­duch­šie. Teraz keď nás je viac, je to ťaž­šie — vyža­duje si to auto­ma­ticky určité pro­cesy, čo je v pro­ti­klade s rodin­nou fir­mou. Nikto nemá rád pro­cesy. Avšak aj v rodine sú nejaké pra­vidlá — všetci musia poslú­chať, najm­lad­šie deti musia poslú­chať naj­star­šieho. No na nefor­mál­nosti si zakla­dáme.

bkg-video

foto: resco.net

Aké máte vízie do budúc­nosti?

Pocho­pili sme, že mobilné CRM je iba malá časť toho, čo všetko firmy v mobil­nom svete potre­bujú. Firma sku­točne pri­chá­dza do styku s mobi­li­tou na rôz­nych úrov­niach, veľa­krát mobilná apli­ká­cia v tele­fóne môže slú­žiť ako mar­ke­tin­gový kanál. Tieto rie­še­nia sa dajú apli­ko­vať tak­mer na všetky firmy aké­ho­koľ­vek zame­ra­nia. Vďaka mobil­ným apli­ká­ciám viete komu­ni­ko­vať so svo­jimi zákaz­níkmi, dodá­va­teľmi či par­tnermi, alebo inými súčas­ťami vášho celého eko­sys­tému. Našim cie­ľom je roz­ší­riť tech­no­ló­giu tak, aby sme vedeli byť plat­for­mou pre kom­pletnú firemnú mobilnú stra­té­giu. Zdá sa, že máme k tomu dobre našliap­nuté. Naprí­klad máme roz­be­hnutý pro­jekt s Bri­tish Red Cross (Čer­vený kríž Veľ­kej Bri­tá­nie – pozn. red.), ktorý naše rie­še­nie posky­tuje ako apli­ká­ciu svo­jim dob­ro­voľ­ní­kom.

Máme rozp­ra­co­vaný tiež jeden krásny pro­jekt v Bri­tá­nii, kde oby­va­te­lia v rámci okresu budú môcť repor­to­vať prob­lémy – suse­dia sú hlasní, lampa na ulici nesvieti — a zod­po­vední pra­cov­níci okresu sa vďaka inej mobil­nej apli­ká­cii, posta­ve­nej tiež na našej tech­no­ló­gii, môžu k tomu okam­žite dostať a rie­šiť prob­lém. Tento rok chceme prejsť obrov­ský kus cesty, zís­kať vzo­ro­vých zákaz­ní­kov, kto­rými sa budeme môcť odpre­zen­to­vať.

V posled­nej dobe sa veľa hovorí o efek­ti­vite využi­tia peňazí na digi­ta­li­zá­ciu spo­loč­nosti, o štát­nych IT ten­droch, cez ktoré sa pre­to­čilo už viac ako 900 mili­ó­nov eur a mini­málne rov­naké mamu­tia suma je ešte v hre. Ako to vní­mate vy? Využí­vajú sa pros­triedky efek­tívne?

Tieto veci nikde na svete nefun­gujú na sto per­cent, pre­tože infor­mačné sys­témy sa dajú ťažko zme­rať a porov­nať, ako je to pri iných pro­duk­toch. To zna­mená, že je tam veľký pries­tor na neefek­ti­vitu a korup­ciu. Vzhľa­dom na to, že sme nikdy nemali takéto ambí­cie ani skú­se­nosti, tak mi je veľmi ťažko hod­no­tiť, v akej miere sa to deje. Som však pre­sved­čený, že sa to deje všade na svete a nie­len vo verej­nej správe, ale aj vo firem­nej sfére. Ide aj o morálku ľudí, ktorí majú kom­pe­ten­cie roz­ho­do­vať o inves­tí­ciách do infor­mač­ných sys­té­mov. Samoz­rejme, sú kra­jiny ktoré sú v tomto smere ďaleko pred nami. Bohu­žial, infor­mačné sys­témy dávajú obrov­ské mož­nosti na takéto prak­tiky. Takže si nero­bím ilú­zie, že sa to nedeje aj na Slo­ven­sku. Ja som sa však naštas­tie nikdy nestre­tol s podob­ným sprá­va­ním.

Máte pocit, že sa slo­ven­ská spo­loč­nosť pohla dopredu sme­rom k efek­tív­nemu online fun­go­va­niu? Pod­po­ru­jete akti­vitu Slo­ven­sko. Digi­tal?

Veľa vecí sa určite zlep­šilo, ale samoz­rejme v tejto oblasti treba riadne pri­dať. Je to však výzva nie len pre nás, ale pre väč­šinu kra­jín aj vyspe­lého sveta. Ja som naprí­klad zažil neprí­jemnú skú­se­nosť v Ame­rike, keď sme pri­hla­so­vali auto na našu ame­rickú pobočku. Dva lokálne úrady si medzi sebou neve­deli posu­núť elek­tro­nicky jed­no­du­chú infor­má­ciu. Ako som však už pove­dal, v digi­ta­li­zá­cií verej­nej správy treba pri­dať, aby sa život ľudí a firiem zjed­no­du­šil, preto s tou akti­vi­tou súhla­sím.

Pridať komentár (0)