Revo­luč­ná foto­bun­ka, kto­rá mení skle­ní­ko­vé ply­ny z atmo­sfé­ry na lac­né pali­vo

Jakub Jablonický / 9. augusta 2016 / Eko

Ame­ric­ký objav by mohol poskyt­núť nový prí­stup ku výro­be pali­va a reduk­cii emi­sií.

Výskum­ní­ci z Uni­ver­si­ty od Illi­no­is at Chi­ca­go (UIC) vytvo­ri­li solár­nu bun­ku, kto­rá iba pomo­cou slneč­né­ho svet­la doká­že pre­me­niť atmo­sfé­ric­ký oxid uhli­či­tý na lac­né a pou­ži­teľ­né uhľo­vo­dí­ko­vé pali­vo.

Táto nová solár­na bun­ka nie je foto­vol­tic­ká – je foto­syn­te­tic­ká,“ hovo­rí jeden z výskum­ní­kov Amin Sale­hi-Kho­jin. „Namies­to pro­du­ko­va­nia ener­gie neu­dr­ža­teľ­ným jed­no­smer­ným spô­so­bom z fosíl­nych palív na skle­ní­ko­vé ply­ny, môže­me teraz ten­to pro­ces zvrá­tiť a pomo­cou slneč­né­ho žia­re­nia zre­cyk­lo­vať oxid uhli­či­tý v atmo­sfé­re.“

extra_large-1469808805-cover-image

foto: iflscience.com

Výsled­ky štú­die sú pub­li­ko­va­né v časo­pi­se Scien­ce a popi­su­jú tech­no­ló­giu, kto­rá by moh­la vyrá­bať pali­vo v cene porov­na­teľ­nej so súčas­ným ben­zí­nom.

Bun­ka pra­cu­je podob­ným spô­so­bom ako list. No namies­to pre­me­ny oxi­du uhli­či­té­ho a svet­la na kys­lík a cuk­ry, táto solár­na bun­ka pro­du­ku­je Syn­gas – syn­te­tic­ký plyn, kto­rý je zme­sou vodí­ka a kys­lič­ní­ka uhoľ­na­té­ho. Ten­to plyn sa potom môže buď pria­mo spá­liť, ale­bo pre­me­niť na die­sel ale­bo iné uhľo­vo­dí­ko­vé pali­vá.

Ten­to tech­no­lo­gic­ký úspech bol mož­ný vďa­ka špe­ciál­ne pri­pra­ve­né­mu volf­rá­mo­vé­mu kata­ly­zá­to­ru, kto­rý spra­vil reak­ciu 1 000-krát rých­lej­šou a 20-krát lac­nej­šou ako bež­né kata­ly­zá­to­ry z ušľach­ti­lých kovov.

Nový kata­ly­zá­tor je aktív­nej­ší, čo zna­me­ná, že doká­že lep­šie roz­bí­jať che­mic­ké väz­by oxi­du uhli­či­té­ho,“ hovo­rí hlav­ný autor štú­die Moham­mad Asa­di. Tím, kto­rý bun­ku vymys­lel, už podal žia­dosť o dočas­ný patent.

car-free_647_122315103144

foto: intoday.in

Vo sve­te je oko­lo 1,2 miliar­dy moto­ro­vých vozi­diel. Toto čís­lo zahŕňa všet­ko od moto­riek až po náklad­né autá. Kli­ma­tic­ké zme­ny sú jas­ným prob­lé­mom nás všet­kých, a pre­to by sme sa mali sna­žiť o budúc­nosť pohá­ňa­nú obno­vi­teľ­ný­mi zdroj­mi.

No musí­me byť rea­lis­tic­ký ohľa­dom postu­pu, ako to dosiah­nuť. Udr­ža­teľ­ná výro­ba palív, v kom­bi­ná­cii s lep­ším manaž­men­tom zdro­jov a vyš­šou ener­ge­tic­kou efek­ti­vi­tou, vyze­rá ako dob­rá stra­té­gia na zmen­še­nie našej závis­los­ti na fosíl­nych pali­vách.

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: iflscience.com/intoday.in

Pridať komentár (0)