Revo­lučná foto­bunka, ktorá mení skle­ní­kové plyny z atmo­sféry na lacné palivo

Jakub Jablonický / 9. augusta 2016 / Eko

Ame­rický objav by mohol poskyt­núť nový prí­stup ku výrobe paliva a reduk­cii emi­sií.

Výskum­níci z Uni­ver­sity od Illi­nois at Chi­cago (UIC) vytvo­rili solárnu bunku, ktorá iba pomo­cou slneč­ného svetla dokáže pre­me­niť atmo­sfé­rický oxid uhli­čitý na lacné a pou­ži­teľné uhľo­vo­dí­kové palivo.

Táto nová solárna bunka nie je foto­vol­tická – je foto­syn­te­tická,“ hovorí jeden z výskum­ní­kov Amin Salehi-Kho­jin. „Namiesto pro­du­ko­va­nia ener­gie neu­dr­ža­teľ­ným jed­no­smer­ným spô­so­bom z fosíl­nych palív na skle­ní­kové plyny, môžeme teraz tento pro­ces zvrá­tiť a pomo­cou slneč­ného žia­re­nia zre­cyk­lo­vať oxid uhli­čitý v atmo­sfére.“

extra_large-1469808805-cover-image

foto: iflscience.com

Výsledky štú­die sú pub­li­ko­vané v časo­pise Science a popi­sujú tech­no­ló­giu, ktorá by mohla vyrá­bať palivo v cene porov­na­teľ­nej so súčas­ným ben­zí­nom.

Bunka pra­cuje podob­ným spô­so­bom ako list. No namiesto pre­meny oxidu uhli­či­tého a svetla na kys­lík a cukry, táto solárna bunka pro­du­kuje Syn­gas – syn­te­tický plyn, ktorý je zme­sou vodíka a kys­lič­níka uhoľ­na­tého. Tento plyn sa potom môže buď priamo spá­liť, alebo pre­me­niť na die­sel alebo iné uhľo­vo­dí­kové palivá.

Tento tech­no­lo­gický úspech bol možný vďaka špe­ciálne pri­pra­ve­nému volf­rá­mo­vému kata­ly­zá­toru, ktorý spra­vil reak­ciu 1 000-krát rých­lej­šou a 20-krát lac­nej­šou ako bežné kata­ly­zá­tory z ušľach­ti­lých kovov.

Nový kata­ly­zá­tor je aktív­nejší, čo zna­mená, že dokáže lep­šie roz­bí­jať che­mické väzby oxidu uhli­či­tého,“ hovorí hlavný autor štú­die Moham­mad Asadi. Tím, ktorý bunku vymys­lel, už podal žia­dosť o dočasný patent.

car-free_647_122315103144

foto: intoday.in

Vo svete je okolo 1,2 miliardy moto­ro­vých vozi­diel. Toto číslo zahŕňa všetko od moto­riek až po nákladné autá. Kli­ma­tické zmeny sú jas­ným prob­lé­mom nás všet­kých, a preto by sme sa mali sna­žiť o budúc­nosť pohá­ňanú obno­vi­teľ­nými zdrojmi.

No musíme byť rea­lis­tický ohľa­dom postupu, ako to dosiah­nuť. Udr­ža­teľná výroba palív, v kom­bi­ná­cii s lep­ším manaž­men­tom zdro­jov a vyš­šou ener­ge­tic­kou efek­ti­vi­tou, vyzerá ako dobrá stra­té­gia na zmen­še­nie našej závis­losti na fosíl­nych pali­vách.

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: iflscience.com/intoday.in

Pridať komentár (0)