Revo­lučný pro­jekt? Konečne exis­tuje van­kúš, s kto­rým sa pohodlne vyspíš v kaž­dom dopra­vom pros­triedku

Veronika Horváthová, existuje.sk / 28. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nezná­šam spať v doprav­ným pros­tried­koch! Nikdy si neviem nájsť správnu polohu, padá mi hlava a ten pocit, keď sa zobu­dím po krát­kom spánku a celé moje telo je stŕp­nuté. Konečne však nie­kto pri­šiel na nápad, ktorý tu mal byť už roky! 

Vymys­leli van­kúš, s kto­rým sa ti bude pri­jemne spať asi všade. Teraz sa sna­žia vyzbie­rať peniaze na pro­duk­ciu tejto vychy­távky na Kicks­tar­teri a ja pevne verím, že sa im to skoro podarí!

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)