Revo­luč­ný pro­jekt? Koneč­ne exis­tu­je van­kúš, s kto­rým sa pohodl­ne vyspíš v kaž­dom dopra­vom pros­tried­ku

Veronika Horváthová, existuje.sk / 28. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nezná­šam spať v doprav­ným pros­tried­koch! Nikdy si neviem nájsť správ­nu polo­hu, padá mi hla­va a ten pocit, keď sa zobu­dím po krát­kom spán­ku a celé moje telo je stŕp­nu­té. Koneč­ne však nie­kto pri­šiel na nápad, kto­rý tu mal byť už roky! 

Vymys­le­li van­kúš, s kto­rým sa ti bude pri­jem­ne spať asi vša­de. Teraz sa sna­žia vyzbie­rať penia­ze na pro­duk­ciu tej­to vychy­táv­ky na Kicks­tar­te­ri a ja pev­ne verím, že sa im to sko­ro poda­rí!

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)