Richard Mrava: Mapi­lary je viac než loka­li­začná služba.

Richard Bednár / 8. október 2014 / Business

Mapi­lary pre­šiel inku­bač­ným prog­ra­mom vo WAYRA. Čo sa u cha­la­nov zme­nilo, čím teraz žijú a aké majú plány sme sa zho­vá­rali s Richar­dom Mra­vom.

Ako sa v Mapi­lari máte?

Prí­jemne. Stre­tá­vame sa so spo­loč­nos­ťami, ktoré roz­mýš­ľajú nad pre­mys­le­ným sys­té­mom pre dis­tri­bú­ciu tovaru na “posled­nej míli”. Men­šie spo­loč­nosti nemajú kapa­citu na vývoj, väč­ším vývoj trvá dlho, alebo sú limi­to­vané inter­nými pra­vid­lami “z hora”. V Mapi­lary sme vyvi­nuli sys­tém, ktorý je v dneš­nej dobe potrebný, žia­daný a na trhu chýba. 

Záro­veň imple­men­tu­jeme potreby z trhu, čím umož­ňu­jeme, aby Mapi­lary bolo pou­ží­vané via­ce­rými doru­čo­va­teľ­ských spo­loč­nos­ťami — či už sa jedná o doru­čo­va­nie zásie­lok, jedla alebo iných komo­dít. Špe­cia­li­zu­jeme sa práve na poslednú míľu doru­če­nia.

Pre­šli ste inku­bač­ným prog­ra­mom Wayry. V čom vám pomohla?

Wayra nám pomohla pre­dov­šet­kým v oblasti mar­ke­tingu, príp­rave pod­ni­ka­teľ­ského plánu, data­bázy kon­tak­tov na zau­jí­ma­vých ľudí a pre­zen­tač­ných zruč­nosti. Navyše spoz­nali sme tam množ­stvo skve­lých star­tu­pis­tov. Denne sme dostá­vali feed­back ako od men­to­rov, tak od kole­gov z ostat­ných star­tu­pov. V našom prí­pade to viedlo k pivotu z b2c na b2b rie­še­nie.

Dôle­ži­tou súčas­ťou bola finančná inves­tí­cia do spo­loč­nosti. To nám umož­nilo pra­co­vať na plný úvä­zok pre Mapi­lary a roz­ší­riť tím o nových, šikov­ných ľudí. Výrazne sme urých­lili vývoj a zlep­šili mar­ke­ting.

Vráťme sa tro­chu ku začiat­kom. Kedy vzni­kol star­tup Mapi­lary? Aký bol motív na jeho zalo­že­nie, koho to bol nápad?

Na začiatku bol prob­lém, ktorý sme chceli vyrie­šiť pre seba. Pri stret­nu­tiach s kamošmi mnoho z nich meš­kalo a museli sme si všetci navzá­jom volať. Naša appka mala zobra­zo­vať to, ako sa ľudia blí­žia k bodu stret­nu­tia. Mali sme dobrý pod­ni­ka­teľ­ský plán. No počas pôso­be­nia vo WAYRA sme sa roz­hodli zme­niť zame­ra­nie a vyrie­šiť náš ďalší prob­lém — večné čaka­nie na kuri­éra, dlhé časové okno, kedy má byť zásielka doru­čená a tele­fo­nické doha­do­va­nie sa o mieste/čase doru­če­nia s kuri­é­rom. Nako­niec sa uká­zalo že doru­čo­va­cie spo­loč­nosti majú via­cero prob­lé­mov pri doru­čo­vaní kon­co­vému zákaz­ní­kovi. Množ­stvo z týchto prob­lé­mov vyrie­šilo Mapi­lary.

Aký spô­sob finan­co­va­nia ste využí­vali na úpl­nom začiatku a aký využí­vate teraz? Hľa­dali ste inves­to­rov? Ako ste sa ich sna­žili zau­jať?

Finan­co­va­nie star­tupu na Slo­ven­sku je zlo­ži­tej­šie ako v západ­ných kra­ji­nách. Do Mapi­lary sme inves­to­vali značné množ­stvo vlast­ných pros­tried­kov a času. Vstup WAYRA-y do spo­loč­nosti sme uví­tali, pre­tože v tom čaše sme boli na začiatku a finančná inves­tí­cia nám umož­nila akce­le­ro­vať. Momen­tálne máme pro­dukt na trhu a sme v štá­diu uva­žo­va­nia o ďal­šom inves­to­rovi. Inves­tí­cia by nám umož­nila expan­ziu na trhu. Určite zauj­meme skú­se­ným tímom, ktorý pra­cuje veľmi agilne, vie vyvi­núť a pre­dať kva­litný pro­dukt, ktorý rieši reálny prob­lém.

V čom ste iný než obdobné loka­li­začné služby?

Mapi­lary je omnoho viac ako loka­li­začná služba. Mapi­lary zni­žuje náklady doru­čo­va­teľ­skej spo­loč­nosti a zvy­šuje kom­fort a spo­koj­nosť kon­co­vého zákaz­níka. Ponúka efek­tívny dis­pe­čing, značne zjed­no­du­šuje a zefek­tív­ňuje prácu kuri­éra. Adre­sá­tovi pri­náša nový záži­tok v doru­čo­vaní pri objed­ná­vaní tovaru z inter­netu ako aj pri donáške jedla. On-line naku­po­va­nie rýchlo naberá na popu­la­rite — kva­litní doru­čo­va­te­lia s novými tech­no­ló­giami budú pre­fe­ro­vaní e-shopmi, kon­cový zákaz­ník tak­tiež upred­nostní e-shop, ktorý mu dá viac ako len pro­dukt, ktorý si práve kúpil. 

Z pohľadu loka­li­zá­cie Mapi­lary umož­ňuje zobra­ziť pozí­ciu adre­sáta a kuri­éra na mape (ak chcú byt vidi­teľní), špe­ci­fi­kuje čas doru­če­nia zásielky v minú­tach, auto­ma­ti­zuje komu­ni­ká­ciu medzi dis­pe­če­rom, kuri­é­rom a adre­sá­tom. Pou­ží­va­ním Mapi­lary narastá počet úspeš­ných doru­čení na prvý krát, z čoho bene­fi­tujú všetci zain­te­re­so­vaní.

Aký je roz­diel medzi Mapi­lary Cou­rier, Mapi­lary Dis­pat­cher a úpl­ným auto­ma­ti­zo­va­ným sys­té­mov?

Mapi­lary sa skladá z via­ce­rých navzá­jom nezá­vis­lých apli­ká­cii, ktoré komu­ni­kujú pro­stred­níc­tvom API. Týmto umož­ňuje, aby si doru­čo­va­teľ­ská spo­loč­nosť vybrala tu časť, o ktorú ma práve záu­jem. Samoz­rejme, celý sys­tém je har­mo­nicky vyla­dený a pri pou­žití ako celok posky­tuje kom­plexný kom­fort.

Mapi­lary Dis­pat­cher je webové rie­še­nie pre ria­de­nie pra­cov­ní­kov v teréne. Umož­ňuje pri­ra­ďo­va­nie úloh do časo­vej osi pra­cov­níka, opti­ma­li­zo­va­nie trasy, zobra­zuje okam­žitú polohu pra­cov­ní­kov a úloh na dyna­mic­kej mape. Auto­ma­ti­zo­vaný sys­tém odpo­rúča naj­hod­nej­ších kuri­é­rov pre danú úlohu, even­tu­álne pri­ra­ďuje zásielky bez potreby zásahu člo­veka. 

Mapi­lary Cou­rier je mobilná apli­ká­cia, ktorá umož­ňuje kuri­é­rom efek­tívne doru­čo­va­nie zásie­lok. Auto­ma­ti­zuje komu­ni­ká­ciu s adre­sátmi, čím zvy­šuje počet úspeš­ných doru­čení na prvý pokus a zvy­šuje bez­peč­nosť práce kuri­éra. Navi­guje a pomáha opti­ma­li­zo­vať trasu.

Mapi­lary Trac­ker je mobilná apli­ká­cia kde adre­sát vidí čas doru­če­nia zásielky v minú­tach. Trac­ker umož­ňuje aj ďal­šie akti­vity, ktoré výrazné zvy­šujú kom­fort zákaz­níka.

Čo vás naj­viac prek­va­pilo vo Vašom dote­raj­šom fun­go­vaní?

Na začiatku nám via­cero spo­loč­ností pove­dalo, že to je skvelý nápad a že niečo také by si naj­rad­šej vyvi­nuli interne. Od vtedy už pre­be­hol viac ako rok a pol a zatiaľ nevi­díme dosta­točné dobré rie­še­nie na trhu. To, že sme to doká­zali skôr ako spo­loč­nosti s množ­stvom deve­lo­pe­rov, ma samoz­rejme prek­va­pilo pozi­tívne. Zain­te­re­so­vaní vedia, že rie­še­nie doru­čo­va­nia na posled­nej míli je kom­plexná zále­ži­tosť a vyža­duje si množ­stvo čašu a skú­se­nosti.

Ako vidíte budúc­nosť Mapi­lary? Aké máte plány na najb­ližší rok?

V najb­liž­šom čaše plá­nu­jeme penet­ra­ciu na trhu v stred­nej Europe, z dlo­ho­do­beho hľa­diska roz­mýš­ľame glo­bálne. Expan­zia na trhu vyža­duje značné finančné inves­tí­cie co budeme v najb­liž­ších mesia­coch rie­šiť.

Mapi­lary je služba novej gene­rá­cie, ktorá nasta­vuje oča­ká­va­nia v doru­čo­vaní vysoko. O nie­koľko rokov si už nebu­deme vedieť pred­sta­viť 4 hodi­nové okno pre dru­ce­nie zásielky. Budeme pova­žo­vať za nor­mále vedieť presný čas prí­chodu kuri­éra — mat mož­nosť lep­šieho plá­no­va­nia vlast­ného čašu. Keďže doru­čo­va­nie bude effek­tiv­nej­sie a pohodl­nej­šie, budeme si objed­ná­vať viac tovaru cez inter­net. To umožní rast doru­čo­va­cím spo­loč­nos­tiam, čoho súčas­ťou budeme aj my, Mapi­lary. 

Ďaku­jem Richar­dovi Mra­vovi za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)