Ritot: hodinky, ktoré na Indie­gogo zožali obrov­ský úspech

Lukáš Gašparík jr. / 14. decembra 2014 / Tech a inovácie

Už ubehlo pár rokov od vtedy, čo ľud­stvo odčí­ta­valo čas podľa polohy slnka. Od tej doby sme si pre­šli rôz­nymi typmi hodín, ako sú naprí­klad slnečné, vodné, pre­sý­pa­cie, či ďal­šie. Teraz sú tu však hi-tech hodinky, ktoré vám budú presný čas pre­mie­tať na ruku.

Hodinky Ritot sú inšpi­ro­vané tou naj­mo­der­nej­šou tech­no­ló­giou a chcú vám ponúk­nuť úplne iný pohľad na zobra­zo­va­nie času, kdeže čas bude pre­mie­taný na pokožku vašej ruky. V posled­nej dobe sa akoby roz­trhlo vrece s inte­li­gent­nými hodin­kami a Ritot sú toho prí­kla­dom, pre­tože tiež ponú­kajú mož­nosť spo­je­nia s vašim smartp­ho­nom. Takže hodinky vám budú môcť na pokožku pre­mie­tať takisto upo­zor­ne­nia o pri­chá­dza­jú­cich hovo­roch, sprá­vach, počasí či face­bo­oku.

Ritoty“ sa budú vyrá­bať v dvoch ver­ziách, Bra­ce­let a Sport. Ver­zia Bra­ce­let by mali byť zame­rané viac na dizajn a štýl. Nára­mok bude vyro­bený z pra­vej kože a hli­níku a bude sa vyrá­bať v pia­tich fareb­ných pre­ve­de­niach: biela, čierna, úplne čierna, hnedo-zlatá a čierno-zlatá. Ver­zia Sport, ako hovorí už aj jej názov, bude zame­raná viac na aktív­nych ľudí. Nára­mok bude vyro­bený z gumy pre pohodlné nose­nie a pre zvý­šené namá­ha­nie. V súčas­nej dobe sa pre­ve­de­nie Sport vyrába v šies­tich fareb­ných kom­bi­ná­ciách a to čierna, biela, čer­vená, zelená, modrá a žltá.

Hodinky zožali na Indie­gogo obrov­ský úspech, pre­tože ich cieľ bol vyzbie­rať $50,000, ale nako­niec sa im cel­kovo poda­rilo vyzbie­rať až $1,414,555. Cena týchto hodi­niek by podľa infor­má­cií z Indie­gogo mala byt na úrovni $199.

zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)