Ritot: Smart nára­mok, kto­rý prie­me­ta na vašu ruku

Peter Kováč / 15. júla 2014 / Tech a inovácie

Chyt­rých hodi­niek exis­tu­je dosť, ale všet­ky sú si dosť podob­né, ak nepo­čí­ta­me design. Ostat­ne, v čom by sa mali líšiť, že? To naz­na­ču­jú chyt­ré hodin­ky Ritot. Vlast­ne skôr nára­mok. Zatiaľ čo sme zvyk­nu­tí na malý disp­lej, inži­nie­ri v tom­to prí­pa­de počí­ta­jú s pro­jek­ci­ou na ruku. Vaša pokož­ka poslú­ži ako pod­klad pre trans­po­zí­ciu aktu­ál­ne­ho času a akých­koľ­vek noti­fi­ká­cií.

Pre­mie­tať sa logic­ky nebu­de celý deň. Jed­ným klik­nu­tím si vybe­rie­te z dvad­sia­tich farieb. Jed­ným doty­kom tiež zahá­ji­te pre­mie­ta­nie, kto­ré potr­vá 10 sekúnd. Dru­hou mož­nos­ťou bude zatriasť zápäs­tím, čo znie ako fajn spô­sob akti­vá­cie. Otáz­kou ostá­va, ako čas­to sa hodin­ky akti­vu­jú nech­tiac. Výrob­ca sa dušu­je, že pro­jek­cia vám na kožu neuš­ko­dí žiad­nym spô­so­bom.

Kom­pa­ti­bi­li­ta s ľavou a pra­vou rukou?

Neboj­te sa, prí­stroj bude vhod­ný pre pra­vá­kov aj ľavá­kov. Dizaj­no­vo by mal sedieť pre obe pohla­via, navy­še bude fun­go­vať pod vodou. Zrej­me sa chys­tá­te opý­tať, ako to vyze­rá s výdr­žou. Súčas­né smart hodin­ky musí­me nabí­jať naj­dl­h­šie raz za nie­koľ­ko dní.

Ritot by mal vydr­žať mesiac v poho­to­vost­nom reži­me, zatiaľ čo v reži­me pro­jek­cie sluš­ných 150 hodín. Pred­sa len, pro­jek­cia nebu­de stá­la, tak­že vyhliad­ky na nie tak čas­té nabí­ja­nie pod­ľa môj­ho názo­ru vyze­ra­jú cel­kom dob­re. Ďalej je dob­ré spo­me­núť, že pod­po­ro­va­né budú mobi­ly s iOS, Andro­id a Win­do­ws Pho­ne.

Nára­mok Ritot zatiaľ nie je k dis­po­zí­cii v nor­mál­nom pre­da­ji. Auto­ri nápa­du zhá­ňa­jú penia­ze na Indie­go­go. Zostá­va ešte 38 dní a namies­to poža­do­va­ných 50 000 už vybra­li vyše 130 000 dolá­rov. Ak vás idea zau­ja­la, za 120 dolá­rov dosta­ne­te jeden kus. Za poš­tov­né už nič ďal­šie­ho pla­tiť nebu­de­te. Zásiel­ky budú expe­do­va­né vo feb­ru­ári 2015, ak plá­ny vyj­dú.

Zdroj: indie­go­go

Pridať komentár (0)