Ritot: Smart nára­mok, ktorý prie­meta na vašu ruku

Peter Kováč / 15. júla 2014 / Tech a inovácie

Chyt­rých hodi­niek exis­tuje dosť, ale všetky sú si dosť podobné, ak nepo­čí­tame design. Ostatne, v čom by sa mali líšiť, že? To naz­na­čujú chytré hodinky Ritot. Vlastne skôr nára­mok. Zatiaľ čo sme zvyk­nutí na malý disp­lej, inži­nieri v tomto prí­pade počí­tajú s pro­jek­ciou na ruku. Vaša pokožka poslúži ako pod­klad pre trans­po­zí­ciu aktu­ál­neho času a akých­koľ­vek noti­fi­ká­cií.

Pre­mie­tať sa logicky nebude celý deň. Jed­ným klik­nu­tím si vybe­riete z dvad­sia­tich farieb. Jed­ným doty­kom tiež zahá­jite pre­mie­ta­nie, ktoré potrvá 10 sekúnd. Dru­hou mož­nos­ťou bude zatriasť zápäs­tím, čo znie ako fajn spô­sob akti­vá­cie. Otáz­kou ostáva, ako často sa hodinky akti­vujú nech­tiac. Výrobca sa dušuje, že pro­jek­cia vám na kožu neuš­kodí žiad­nym spô­so­bom.

Kom­pa­ti­bi­lita s ľavou a pra­vou rukou?

Nebojte sa, prí­stroj bude vhodný pre pra­vá­kov aj ľavá­kov. Dizaj­novo by mal sedieť pre obe pohla­via, navyše bude fun­go­vať pod vodou. Zrejme sa chys­táte opý­tať, ako to vyzerá s výdr­žou. Súčasné smart hodinky musíme nabí­jať naj­dl­h­šie raz za nie­koľko dní.

Ritot by mal vydr­žať mesiac v poho­to­vost­nom režime, zatiaľ čo v režime pro­jek­cie sluš­ných 150 hodín. Predsa len, pro­jek­cia nebude stála, takže vyhliadky na nie tak časté nabí­ja­nie podľa môjho názoru vyze­rajú cel­kom dobre. Ďalej je dobré spo­me­núť, že pod­po­ro­vané budú mobily s iOS, Android a Win­dows Phone.

Nára­mok Ritot zatiaľ nie je k dis­po­zí­cii v nor­mál­nom pre­daji. Autori nápadu zhá­ňajú peniaze na Indie­gogo. Zostáva ešte 38 dní a namiesto poža­do­va­ných 50 000 už vybrali vyše 130 000 dolá­rov. Ak vás idea zau­jala, za 120 dolá­rov dosta­nete jeden kus. Za poš­tovné už nič ďal­šieho pla­tiť nebu­dete. Zásielky budú expe­do­vané vo feb­ru­ári 2015, ak plány vyjdú.

Zdroj: indie­gogo

Pridať komentár (0)