Robert Rosen­berg sa vrá­til pred kame­ru. Zahral si v kon­tro­verz­nej rekla­me na Sem­tex

Rišo Néveri / 14. júna 2016 / Zaujímavosti

Zapni por­no, gang bang por­no nech Ťa už nič neee­e­e­tla­čí­í­í­í­íí“ spie­va seri­óz­ne vyze­ra­jú­ci zbor pod vede­ním pote­to­va­né­ho zbor­maj­stra na zná­mu meló­diu a záro­veň hym­nu EÚ — Óda na radosť od Beet­ho­ve­na. Zbor­maj­strom je sve­to­vo zná­my čes­ký por­no­he­rec Robert Rosen­berg (41).

Pre Rober­ta je to nová rola, pred kame­rou ten­to­krát nesú­lo­ží ani nebo­xu­je. Ide o nový reklam­ný spot na limi­to­va­nú edí­ciu ener­ge­tic­ké­ho nápo­ja Sem­tex GRA­NÁT.

Nas­päť ku sce­ná­ru. Vidí­me mla­dé­ho hrdinu(Erik Tlka­nec, repre­zen­tant SR), kto­rý ener­gic­ky boxu­je do boxo­va­cie­ho mecha. Je na ňom ale vidieť, že ho nie­čo rozp­ty­ľu­je. Jeho pohľad opa­ko­va­ne sme­ru­je k sto­lí­ku, na kto­rom leží otvo­re­ný note­bo­ok s por­no­strán­ka­mi. Je zrej­mé, na čo boxer mys­lí… Do toho mu neja­ký hlas našep­ká­va, aby sa na boxo­va­nie vykaš­ľal a namies­to toho sa rad­šej poze­ral na por­no. Boxo­vať ale­bo poze­rať por­no? Váha mla­dý hrdi­na… V tom vidí­me záber, ako boxer otvá­ra ústa­mi ple­chov­ku, ako­by odis­ťo­val sku­toč­ný gra­nát. Uvoľ­ní sa tak tla­ko­vá vlna, kto­rá „odpá­li“ celý zbor na čele s Rosen­ber­gom. Zlý našep­ká­vač sa tak rozp­ly­nie a hrdi­na pokra­ču­je v boxo­va­ní s ešte väč­šou ener­gi­ou ako na začiat­ku.

Rober­ta Rosen­ber­ga sme sa spý­ta­li, pre­čo sa roz­ho­dol zahrať si prá­ve v rekla­me na Sem­tex. „Ľudia ma stá­le vní­ma­jú ako sym­bol por­na. Kto iný by tam mal hrať? Záro­veň som sa zapo­ve­dal, že por­nu sa už veno­vať nebu­dem. Táto rekla­ma je o por­ne, ale por­no ako také sa tam neodoh­rá­va…“ Sme­je sa Rosen­berg.

semtex

Extra­va­gant­nú rekla­mu s Rosen­ber­gom si môže­te pozrieť na Face­bo­oku či You­Tu­be znač­ky Sem­tex.

Pridať komentár (0)