Robert Rosen­berg sa vrá­til pred kameru. Zahral si v kon­tro­verz­nej reklame na Sem­tex

Rišo Néveri / 14. júna 2016 / Zaujímavosti

Zapni porno, gang bang porno nech Ťa už nič neee­e­e­tla­čí­í­í­ííí“ spieva seri­ózne vyze­ra­júci zbor pod vede­ním pote­to­va­ného zbor­maj­stra na známu meló­diu a záro­veň hymnu EÚ — Óda na radosť od Beet­ho­vena. Zbor­maj­strom je sve­tovo známy český por­no­he­rec Robert Rosen­berg (41).

Pre Roberta je to nová rola, pred kame­rou ten­to­krát nesú­loží ani nebo­xuje. Ide o nový reklamný spot na limi­to­vanú edí­ciu ener­ge­tic­kého nápoja Sem­tex GRA­NÁT.

Nas­päť ku sce­náru. Vidíme mla­dého hrdinu(Erik Tlka­nec, repre­zen­tant SR), ktorý ener­gicky boxuje do boxo­va­cieho mecha. Je na ňom ale vidieť, že ho niečo rozp­ty­ľuje. Jeho pohľad opa­ko­vane sme­ruje k sto­líku, na kto­rom leží otvo­rený note­book s por­no­strán­kami. Je zrejmé, na čo boxer myslí… Do toho mu nejaký hlas našep­káva, aby sa na boxo­va­nie vykaš­ľal a namiesto toho sa rad­šej poze­ral na porno. Boxo­vať alebo poze­rať porno? Váha mladý hrdina… V tom vidíme záber, ako boxer otvára ústami ple­chovku, akoby odis­ťo­val sku­točný gra­nát. Uvoľní sa tak tla­ková vlna, ktorá „odpáli“ celý zbor na čele s Rosen­ber­gom. Zlý našep­ká­vač sa tak rozp­ly­nie a hrdina pokra­čuje v boxo­vaní s ešte väč­šou ener­giou ako na začiatku.

Roberta Rosen­berga sme sa spý­tali, prečo sa roz­ho­dol zahrať si práve v reklame na Sem­tex. „Ľudia ma stále vní­majú ako sym­bol porna. Kto iný by tam mal hrať? Záro­veň som sa zapo­ve­dal, že pornu sa už veno­vať nebu­dem. Táto reklama je o porne, ale porno ako také sa tam neodoh­ráva…“ Smeje sa Rosen­berg.

semtex

Extra­va­gantnú reklamu s Rosen­ber­gom si môžete pozrieť na Face­bo­oku či You­Tube značky Sem­tex.

Pridať komentár (0)