Róbert Vokál — muž, ktorý má byť dru­hým slo­ven­ským astro­nau­tom, chce poslať do ves­míru aj teba

Martin Bohunický / 1. marca 2016 / Rozhovory

Róbert Vokál bol vybraný spo­me­dzi stá­ti­sí­cov ľudí z celého sveta, aby práve on a nie­koľko ďal­ších pole­teli do ves­míru. Ako sa tento mana­žér k také­muto úspe­chu dostal, prečo dopo­siaľ nepo­le­tel a ako sa môžeš dostať do ves­míru aj ty, nám pre­zra­dil Robo v zau­jí­ma­vom roz­ho­vore.

Ahoj Róbert, si prav­de­po­dobne najb­liž­šie z nás všet­kých k tomu, aby si mohol byť čoskoro ozna­čo­vaný za dru­hého slo­ven­ského astro­nauta. Aké to je, byť pri­rov­ná­vaný k osob­nosti for­mátu Ivana Bellu?

Zdra­vím Star­ti­tup, aj čita­te­ľov. Byť pri­rov­ná­vaný k Iva­novi Bel­lovi je v prvom rade veľký závä­zok. On bol tré­no­vaný na dlhší orbi­tálny pobyt na ves­mír­nej sta­nici, ja sa ledva dosta­nem za “hra­nicu” ves­míru. Určite by som rád aj ja ostal týž­deň na orbite, budem mať však iba pár minú­tový let. Na dru­hej strane, nie­kde začať musím a veľmi sa teším na tento záži­tok. Mys­lím, že mla­dej gene­rá­cii sa inšpi­rá­cia zíde, preto cítim zod­po­ved­nosť využiť túto prí­le­ži­tosť v pros­pech dob­rej veci.Róbert Vokál

foto: archív Róbert Vokál

Obaja máte za sebou ale úplne iný prí­beh — kým on bol vojen­ský pilot, ty si mana­žér. Je to dôkaz toho, kam sme sa v prie­behu 20 rokov posu­nuli?

Ťažká otázka na posú­de­nie, pre­tože s mier­nymi úpra­vami sa ešte dnes lieta aj na stro­joch na kto­rých išiel on na svoju misiu. His­tó­ria uka­zuje, že aj agen­túra ako NASA potre­buje pre­su­núť časť svo­jej agendy na súkromný sek­tor — rake­to­plán skon­čil, lebo bol neren­ta­bilný. Predsa len v pro­stredí trho­vej kon­ku­ren­cie ľah­šie využi­jete poten­ciál na zni­žo­va­nie nákla­dov a efek­tívny výskum. Pilot, mana­žér, to je jedno, ide o to, či je člo­vek odhod­laný uspieť a pre­ko­nať sa. Verím, že pri oboch pro­fe­siách exis­tuje veľa spo­loč­ných prv­kov.

K lís­tku si sa dostal cez súťaž od AXE, ktorá obná­šala obrov­ské množ­stvo tes­tov a súťaží so stov­kami tisíc ľudí. Pre­zraď, ako sa popri práci stí­haš udr­žia­vať v dosta­toč­nej forme?:)

Musím sa pri­znať, že aktu­álne je to náročné. Pri subor­bi­tál­nych letoch nie je potrebná taká fyzická zdat­nosť, ale samoz­rejme sa sna­žím udr­žať fit. Chce to silnú vôľu, dobrý time-mana­ge­ment a pri­ori­ti­zá­ciu. Člo­vek dokáže byť efek­tívny iba ak si nastaví jasný cieľ, ktorý ho moti­vuje a donúti sa pre­ko­nať. Nie­ktoré akti­vity už nestí­ham a nerie­šim, iné som na chvíľu zapar­ko­val, aby som to lep­šie zvlá­dal, keďže k tomu všet­kému sa sna­žím byť dob­rým man­že­lom a otcom.

IMG_0187

foto: archív Róbert Vokál

V kaž­dom prí­pade máš v ruke lís­tok, no let zatiaľ v nedo­hľadne. O pro­jekte sa zrazu pre­stalo roz­prá­vať a skoro to z nedos­tatku infor­má­cií vyzerá, ako keby médiá mali nejaké embargo. Čo sa stalo?

Nepo­ve­dal by som, že sa o pro­jekte pre­stalo roz­prá­vať, chá­pem to skôr tak, že média potre­bujú väč­šie sen­zá­cie ako infor­má­ciu o tom, že nejaká spo­loč­nosť už dokon­čila integ­rá­ciu pod­vozku svojho stroja a podobne. Tak­tiež spo­loč­nosti rad­šej nesľu­bujú nové ter­míny a plány, kým si nie sú isté, že ich napl­nia. Ako drži­teľ lís­tku dostá­vam pra­vi­delné infor­má­cie o prie­behu pro­jektu a teším sa kaž­dej novinke. Bohu­žiaľ ich nemô­žeme komu­ni­ko­vať, kým nie sú aj verejne pub­li­ko­vané.

Máš teda nejakú víziu, kedy by si mohol pri­bližne pole­tieť?

Víziu mám, ale nerie­šim či sa naplní presne podľa oča­ká­vaní. Pou­ži­jem slovo “dead­line”, pre­tože práve v tomto odvetví nech­cete tla­čiť na ter­mín na úkor kva­lity. Dúfam a verím, že tento rok uvi­dím prvý pro­to­typ XCOR Lynx letieť, ale keďže ešte potom ostáva veľa tes­to­va­cích letov a pár sto zákaz­ní­kov predo mnou, počí­tam skôr s rokom 2017. Vôbec mi táto pred­stava nevadí, a vážim si prácu, ktorú XCOR/SXC odvá­dza a s rados­ťou si na svoj let počkám.

10648225_10204907899478508_1461543172495748880_o (2)

foto: Socia­lUP / Karo­lína Kol­lá­rová

Obavy v uply­nu­lom období vyvo­lá­vajú najmä nehody rakiet. Ty si sa mi napriek tomu zdô­ve­ril s myš­lien­kou, že napr. neús­pešné pri­stá­tia Spa­ceX sú vlastne úspe­chom. Prečo? 

Buďme rea­listi — keď sa hráte s ohňom, občas sa popá­lite. Vývoj nových tech­no­ló­gií, a pre­dov­šet­kým v oblasti ves­mír­neho sek­tora nesie so sebou riziká. Nie­ktoré sa dajú eli­mi­no­vať, či mini­ma­li­zo­vať, ale nie­ktoré musíte akcep­to­vať. Spa­ceX a ich posledné pokusy pri­stáť s prvým stup­ňom rakety Fal­con9 dopadli až na jeden pokus neús­pešne, ale skúsme zme­niť uhol pohľadu. Dodnes sa rakety rad­šej zaho­dili do oce­ánu a teraz pri­chá­dza doba, kedy sa vrá­tia, natan­kujú a opäť pole­tia.

Ak 1. stu­peň rakety úspešne vyne­sie náklad, následne sa otočí, nasme­ruje sa na lodičku s roz­me­rom pár met­rov, ktorá pláva na roz­bú­re­nom mori, doletí k nej na meter presne, pomaly dosadne a jediné čo sa nepo­darí, je zablo­ko­vať nohu pod­vozku — za mňa úspešný test pri­stá­tia plus ponau­če­nie pre ďalší pokus.

Ako to teda momen­tálne vyzerá v seg­mente komerč­ných letov do ves­míru? Ako vidíš vývoj v najb­liž­ších rokoch a kedy sa môžu stať podobné lety “bež­nými”?

Štátne a nad­ná­rodné agen­túry dele­gujú časť svo­jich pro­jek­tov do súkrom­ného sek­tora. Via­cero veľ­kých aj malých firiem pri­pra­vuje svoje tech­no­ló­gie a pro­jekty na spus­te­nie. Vývoj napre­duje aj vo vedec­kej rovine, nové tech­no­ló­gie sa postupne imple­men­tujú a ceny by mali kle­sať. Najb­liž­šie roky podľa mňa budú teda hlavne o zni­žo­vaní nákla­dov cez pre­pou­ži­teľ­nosť, legis­la­tív­nych úpra­vách a komer­cia­li­zá­cii.

V tej naj­vyš­šej lige ves­mír­nych agen­túr zase o návrate na Mesiac, ľud­skej posádke na Marse, aste­ro­idoch a cube­sat-och. Aj keď lety do ves­míru ešte dlho nebudú bežné, mys­lím si, že v oblasti subor­bi­tá­lych letov to bude o pár rokov niečo, ako dnes plavba na luxus­nej výlet­nej lodi — časť popu­lá­cie si ich proste kúpi a pôjde. Zhr­nul by som to tak, že sa máme na čo tešiť.

10550023_10204474061792837_8253914977942886296_o

foto: archív Róbert Vokál

Momen­tálne pri­pra­vu­ješ vlastný pro­jekt, cez ktorý chceš jed­ného šikov­ného šťast­livca poslať do ves­míru sám. Prečo si sa roz­ho­dol pre tento krok?

Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip som sa roz­ho­dol spus­tiť, lebo súťaž, kto­rou som pre­šiel zme­nila môj život k lep­šiemu. Začal som via­cej špor­to­vať, vzde­lá­vať sa a veriť svo­jim snom. Z toho vychá­dza aj základná myš­lienka nášho eventu — tré­nuj, buď lepší a pop­ri­tom zaži astro­naut­ský výcvik. Na to, aby sme to dosiahli sme vymys­leli uni­kátnu kom­bi­ná­ciu men­tál­nych a fyzic­kých dis­cip­lín s krá­ľov­skou cenou pre víťaza — leten­kou do ves­míru. Verím, že pro­stred­níc­tvom Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip pošleme nejed­ného člo­veka do ves­míru. Prvotná spätná väzba potvr­dzuje, že sme sa vydali správ­nou ces­tou.

Nebo­jíš sa tro­chu reak­cie ľudí? Predsa len, sám si ešte nele­tel a vlastne sa ani nevie na 100%, či vôbec pole­tíš..

Nebo­jím sa. Reak­cie ľudí budú vždy rôz­no­rodé. Fak­tom je, že neexis­tuje podobná nezá­vislá súťaž, ani čo sa dis­cip­lín týka a ani s mož­nos­ťou výhry subor­bi­tál­neho letu. To, že sa ešte nelieta, beriem ako nevy­hnutné riziko, ktoré som ochotný v tejto fáze pod­stú­piť. Môj tím má pred sebou jasnú cestu, a verím, že sa všetko v správny čas stretne — firmy budú lie­tať a my budeme posie­lať astro­nau­tov do ves­míru.

324486_2375894918049_6313250_o

foto: archív Robert Vokál

Tak či onak, v máji sa otvorí regis­trá­cia a moti­vá­cia pre účast­ní­kov snáď nemôže byť väč­šia. Čo je tvoj osobný cieľ, ktorý chceš cez tento pro­jekt dosiah­nuť?

Rád by som sa jed­ného dňa pozrel za seba a videl sve­tovo úspešnú firmu, ktorá mení ľuďom život k lep­šiemu, plní im sny, inšpi­ruje ich k špor­to­va­niu, vzde­lá­va­niu a cel­ko­vému seba roz­voju. Tiež chcem aby Spa­ce­man pred­sta­vo­val firmu, ktorá určuje štan­dard a je prie­kop­ní­kom tohto typu súťaží, ktoré skôr či neskôr začnú vzni­kať. Vždy budeme korektne a trans­pa­ren­tne vybe­rať víťa­zov, pri­ná­šať zážitky a ceny súťa­žia­cim. Vízia je absurdne veľ­ko­lepá, možno jed­ného dňa budú vo finále lie­tať subor­bi­tálne lety a víťaz poletí na Mesiac alebo na Mars, kto­vie kam to môže dospieť.

Pre­zraď, ak sa chce člo­vek dôkladne pri­pra­viť a dať do toho naozaj všetko, ako by mal zame­rať príp­ravu na tvoju súťaž?

Táto súťaž má byť pre bež­ných ľudí, každý sa môže zúčast­niť a vyhrať. V príp­rave sa nemusí zame­rať na nič kon­krétne, mal by byť cel­kovo fyzicky zdatný, mal by roz­umieť aspoň zákla­dom fyziky, či pilo­to­va­niu lie­tadla. Nech­cem pre­zra­diť všetko, nie­ktoré dis­cip­líny si úmy­selne nechá­vame ako prek­va­pe­nie, a teda časť budeme komu­ni­ko­vať 5.5.2016 pri spus­tení regis­trá­cie, časť sa dozve­dia súťa­žiaci až na mieste pred štar­tom. Predsa ani vo ves­míre neviete pred­po­ve­dať všetko, čo vás stretne.

Screen Shot 2016-02-29 at 12.54.17

foto: spcmn.org

Nedá mi nespý­tať sa..ak by si náho­dou defi­ni­tívne nepo­le­tel, čo by si robil potom? Pred­po­kla­dám, že by si sa svojho sna nevzdal :)

Nuž, asi by som musel zvo­liť inú cestu. Zaro­biť si na letenku, či posta­viť si vlastnú raketu. Keď už nič iné, aspoň by som vypus­til do ves­míru neja­kého drona s 3D kame­rou. Vše­obecná odpo­veď sa skrýva už v tvo­jej otázke — nevzdal by som sa svojho sna a hľa­dal by som cestu k jeho napl­ne­niu.

Čo by si odká­zal mla­dým ľuďom, ktorí majú tiež svoje sny, no možno nemajú ten drive na to, aby ich usku­toč­nili, príp. sa za ne aspoň pobili?

V prvom rade, sní­vajte a následne tie sny pre­meňte na plán — až vtedy pocho­píte čo je pred vami. Nebojte sa — strach je zby­točná brzda a naj­hor­šie čo sa môže stať, je že sa vám to nepo­darí a vy zaži­jete niečo neoby­čajné, pou­číte sa, osta­nete sil­nejší. Poraďte sa, počú­vajte, ale nikdy sa nene­chajte odra­diť od svojho cieľa. Nako­niec musíte zabrať. Nejde to bez ener­gie, odhod­la­nia pre­ska­ko­vať pre­kážky. Ale pre mňa úplne naj­dô­le­ži­tej­šie — nerobte to pre peniaze — ale preto, že vás to baví a že to chcete robiť. “Non est ad astra mol­lis e ter­ris via” — ako pove­dal Seneca — zo Zeme ku hviez­dam neve­die ľahká cesta.

Zau­jí­majú ťa detaily a pra­vidlá dis­cip­lín na Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip? Buď medzi prvými, ktorý si vyskú­šajú dis­cip­líny a simu­lá­cie. Buď Spa­ce­man! #spcmn

titulná foto: Socia­lUP / Karo­lína Kol­lá­rová

Pridať komentár (0)