Rok 2014 z pohľadu Google

Martin Kráľ / 16. december 2014 / Tools a produktivita

Neup­ly­nie rok bez tra­gé­die. Google potvr­dil, že z naj­hľa­da­nej­ších výra­zov prvú priečku obsa­dil smutný odchod herca Robina Wil­liamsa. V tomto roku sa tiež odo­hrala olym­piáda, ktorá prek­va­pivo skon­čila “až” na desia­tom mieste.

Tak ako každý rok Google uro­bil prie­rez vyhľa­dá­va­ním v skorouply­nu­lom roku 2014 a oba­lil ho do pek­ného videa. Podobne ako v prí­pade You­Tube Rewind musím pove­dať, že minulé roč­níky mi pri­pa­dali atrak­tív­nej­šie - hovo­rím teraz čisto o forme, nie o obsahu. Ten­to­raz prie­re­zové video ani nie je spá­jané s tra­dič­nými slo­vami duch doby, firma rad­šej pou­žíva ozna­če­nie rok vo vyhľa­dá­vaní.

V roku 2014 sme vyko­nali nie­koľko bili­ó­nov vyhľa­dá­vaní! Čo o nás tieto vyhľa­dá­va­nia vypo­ve­dajú? Google rovno odpo­vedá na otázku, ktorú sám polo­žil.

Zdroj: tech­world

Pridať komentár (0)