Room zva­žuje žalo­vať Rooms od Face­bo­oku

Marek Schwarz / 27. október 2014 / Business

Face­book pred pár dňami spus­til cha­to­va­cie miest­nosti, ktoré nám silne pri­po­me­nuli deväť­de­siate roky. Ako sa zdá, tak v App Store exis­tuje iná apli­ká­cia a je veľmi podobná Rooms od Face­bo­oku. Jej vývo­jár teraz tvrdí, že Zuc­ker­berg im ukra­dol nápad. Za star­šou apli­ká­ciou Room stojí vývo­jár­ska sku­pina nazvaná Room. 

Obi dve appky slú­žia k cha­to­va­niu v miest­nos­tiach, ako si to nie­ktorí pamä­tajú z deväť­de­sia­tych rokov. Spo­loč­nosť Room tvrdí, že nevie, či ku kopí­ro­va­niu došlo náho­dou alebo zámerne, ale čuduje sa nad tým, ako si Face­book mohol dovo­liť vypus­tiť skoro iden­tický pro­dukt. Či to, možno, nebude níz­kou popu­la­ri­tou Room.

Súčasne si nemys­lím, že by Room bolo niečo revo­lučné. Možno by sa s ňou mohli súdiť celé deväť­de­siate roky? Naproti tomu sme si všimli, že Rooms od Face­bo­oku silne pri­po­mína Google+ pre Android. Tu by sa už o neja­kom kopí­ro­vaní hovo­riť dalo, pre­tože vzhľad apli­ká­cií je de facto iden­tický.

Room sa však prav­de­po­dobne brá­niť bude. Na mňa osobne to pôsobí ako pokus zvi­di­teľ­niť sa, teraz keď majú vývo­jári šancu. Uvi­díme, ako sa pro­ces bude vyví­jať a či to cha­lani dotiahnú na súd. Veď Ame­rika je aj o tom, kto má lep­ších práv­ni­kov.

Autoři Room se možná budou soudit s Facebookem kvůli RoomsAutoři Room se možná budou soudit s Facebookem kvůli Rooms

Zdroj: tc

Pridať komentár (0)