ROOMAS­SIS­TANT — celý hotel ako na dlani

Marek Lavčák / 12. november 2014 / Business

Revo­lú­cia v hote­lier­stve? Možno príde práve zo Slo­ven­ska!

Na čo sa zame­riava Vaša apli­ká­cia, res­pek­tíve čo je jej úlo­hou?

Na trhu je momen­tálne obrov­ské množ­stvo apli­ká­cií, ktoré rie­šia rezer­vá­ciu hote­lov, no málo je takých, ktoré rie­šia aspoň čias­točne to, keď už je hosť uby­to­vaný. My sme vytvo­rili uni­ver­zálny sys­tém, ktorý si dokáže jed­no­du­cho pris­pô­so­biť na mieru každý hotel a tak si spus­tiť svoju vlastnú apli­ká­ciu pre svo­jich hostí.

Ako ste na tento nápad prišli?

Bolo to úplne náho­dou pri príp­rave iného pro­jektu a RoomAs­sis­tant nás zau­jal natoľko, že sme sa mu začali veno­vať naplno. Pro­jekt z kto­rého apli­ká­cia RoomAs­sis­tant vznikla sme nedo­kon­čili, tak dúfame, že sme vybrali správne (s úsme­vom).

Kedy ste pro­jekte začali pra­co­vať?

Pra­co­vať na myš­lienke sme začali kon­com minu­lého roka a naplno sme sa do neho pus­tili v marci tohto roku.

V akom štá­diu je pro­jekt teraz?

Už máme dokon­čenú aj druhú ver­ziu apli­ká­cie a pra­cu­jeme na ďal­ších novin­kách pre hostí a hotely. V skú­šob­nom pred­pre­daji sme mali výbornú odozvu a pre­dali sme už nie­koľko hote­lov. Tento mesiac spúš­ťame pre­daj naplno.

V čom je RoomAs­sis­tant výni­močný?

Za jednu z naj­väč­ších výhod pova­žu­jeme mož­nosť modi­fi­ko­vať apli­ká­ciu podľa žela­nia hotela bez obme­dze­nia. Samotný hotel dokáže svoju apli­ká­ciu ovlá­dať jed­no­du­cho cez inter­ne­tový pre­hlia­dač. Nepot­re­buje na to žiadne inšta­lá­cie, otvorí pre­hlia­dač, naťuká login a apli­ká­cia mu leží pod rukami.

Čo by ste potre­bo­vali pre úspešné naštar­to­va­nie pro­jektu?

Momen­tálne celý pro­jekt finan­cu­jeme z vlast­ných zdro­jov a aj keď to zvlá­dame, poze­ráme sa po inves­to­roch. Dôvo­dom je, v prí­pade vstupu kapi­tálu do firmy, agre­sív­nejší vstup na trh a rých­lej­šie dokon­če­nie ďal­ších nápa­dov, ktoré pre apli­ká­ciu máme. Nefi­nančná pomoc je pre nás tak­tiež dôle­žitá. Mys­líme tým rôzne nápady od mana­žé­rov hote­lov, názory na náš mar­ke­ting, pre­dajnú stra­té­giu a podobne. Často sa stre­tá­vame s mana­žérmi, ktorí ria­dia obrov­ské spo­loč­nosti a každé a jedno stret­nu­tie nás posu­nie vpred a zlep­šuje nás a pro­jekt. Je určite veľmi dôle­žité vní­mať oko­lie, ich názory a na základe toho pra­co­vať s myš­lien­kou.

Dostali ste sa do finále súťaže Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2014, ako k tomu došlo?

Pri­hláška do Pod­ni­ka­teľ­ského nápadu roka bola taký spon­tánny nápad. Pár mesia­cov pred uzá­vier­kou sme sa s kole­gom zamýš­ľali, že by sme sa mali pri­hlá­siť do nie­kto­rej z pod­ni­ka­teľ­ských súťaží. Po krát­kej ana­lýze toho, čo nám vedia pri­niesť jed­not­livé súťaže orga­ni­zo­vané na Slo­ven­sku, sme sa roz­hodli pre Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka. Vní­mali sme to ako výzvu, keďže sa do neho hlá­sia stovky mla­dých ľudí a kon­ku­ren­cia je pomerne silná. Ale ako čas ply­nul, boli sme zahl­tení prá­cou a zrazu sme zis­tili, že do uzá­vierky zostá­vajú už len 4 dni. Tak som zavo­lal kama­rá­tovi do Prahy nech v nedeľu príde, zabez­pe­čili sme pries­tory v nád­her­nom hoteli Hviez­do­slav, kde sme natá­čali našu video vizitku. V pon­de­lok sa video zostri­halo, napí­sali sme texty potrebné pre pri­hlášku do Pod­ni­ka­teľ­ského nápadu roka a v deň uzá­vierky sme ju poslali. Nemali sme tak­mer žiadne oča­ká­va­nia, keďže na Slo­ven­sku je množ­stvo mla­dých a šikov­ných pod­ni­ka­te­ľov. O to prí­jem­nej­šie bolo prek­va­pe­nie, keď sme zis­tili, že nás vybrali do finále. Už tento malý úspech je pre nás cen­nou spät­nou väz­bou, že náš nápad pokla­dáme za zmys­lu­plný nie­len my, ale aj ľudia, ktorí sa pohy­bujú v prvej lige slo­ven­ského biz­nisu.

Aké sú Vaše ambí­cie v budúc­nosti?

Máme ich jasne určené. Spus­tiť ofi­ciálny pre­daj na Slo­ven­sku a od nového roka sa sme­ro­vať na zahra­ničné trhy. Samoz­rejme stále chceme zlep­šo­vať fun­kcie apli­ká­cie RoomAs­sis­tant, tak aby vyho­vo­vali aj tým naj­ná­roč­nej­ším kli­en­tom a aby sme sa úspešne pre­sa­dili vo sve­to­vej kon­ku­ren­cii.

Ak Vás RoomAs­sis­tent zau­jal, môžete zaň zahla­so­vať pri­da­ním like na you­tube, čím pod­po­ríte cha­la­nov v divác­kej súťaži Pod­ni­ka­teľ­ského nápadu roka 2014

Na čo sa zame­riava Vaša apli­ká­cia, res­pek­tíve čo je jej úlo­hou?

Na trhu je momen­tálne obrov­ské množ­stvo apli­ká­cií, ktoré rie­šia rezer­vá­ciu hote­lov, no málo je takých, ktoré rie­šia aspoň čias­točne to, keď už je hosť uby­to­vaný. My sme vytvo­rili uni­ver­zálny sys­tém, ktorý si dokáže jed­no­du­cho pris­pô­so­biť na mieru každý hotel a tak si spus­tiť svoju vlastnú apli­ká­ciu pre svo­jich hostí.

Pridať komentár (0)