Rov­no­váha pra­cov­ného a osob­ného života nie je tak dôle­žitá, ako si si možno mys­lel

Linda Cebrová / 10. júla 2016 / Tools a produktivita

Je tu leto, doba, kedy sa extrémne rýchlo šíri nená­visť k práci. Skús sa však na svoje povin­nosti pozrieť z iného uhla pohľadu a rov­no­váhu už možno nebu­deš potre­bo­vať hľa­dať.

Ľudia sa často zaobe­rajú otáz­kou, ako čo naj­lep­šie skĺbiť súkromný a pra­covný život a dosiah­nuť tak rov­no­váhu medzi týmito dvoma pro­ti­pólmi. Avšak už len samotné chá­pa­nie práce ako nut­ného zla a súkrom­ného života ako tej pozi­tív­nej stránky veci, môže byť na škodu. Takto vidíme veci len čierne a biele. Práca a život sa sta­vajú do pozí­cie, v kto­rej súťa­žia o tvoju pozor­nosť a vnú­tornú spo­koj­nosť.

Ale prácu a život nemu­síme ihneď úplne sepa­ro­vať. Práca by mala byť súčas­ťou nášho života, nemusí za kaž­dých okol­ností proti nemu bojo­vať. Rodina a pria­te­lia sú dôle­žití. Ale nemali by sme zabú­dať, že aj samotná práca do veľ­kej miery for­muje našu osob­nosť.

abc

Pre nie­kto­rých je práve zamest­na­nie tým naj­lep­ším dôvo­dom, prečo ráno vstať z postele. Pre iných je to len nutné zlo. Avšak každý člo­vek by mal byť schopný si na živo­by­tie zará­bať nie­čím, čo má rád. Nemu­síš byť práve správca tro­pic­kého ostrova, aby si si vedel svoje zamest­na­nie vychut­nať a mať z neho radosť. Veľa­krát ide skôr o náš pohľad na vec. Práca samotná nás teda neubíja. Ničí nás nega­tívny postoj, ktorý si k nej vytvá­rame.

abcd3

Jeden muž sa na ulici opý­tal miest­neho sme­tiara, čo sa mu stalo, že musí robiť takúto pod­radnú prácu (všimni si, že už len samotná otázka mala nega­tívny náboj). Chla­pík v mon­tér­kach však s úsme­vom odpo­ve­dal:

Túto prácu robím už vyše 20 rokov. Mám ju rád a nevy­me­nil by som ju za žiadnu inú.” Muž zasko­čený jeho odpo­ve­ďou ďalej vyzve­dal, ako je možné, že mu nevadí takýto druh práce. „Viete, každý deň môžem byť vonku a mám tu česť čis­tiť naše mesto. Beriem to ako počí­ta­čovú hru, pre­chá­dzam ulicu za uli­cou a súťa­žím s ostat­ným kole­gami, kto­rému sa to podarí za lepší čas.“

Odpo­veď ako táto vie dať člo­veku úplne iný pohľad na to, čo môže práca pre člo­veka zna­me­nať. A pri­tom tu vôbec nejde o typ práce, ktorú člo­vek robí. Ak sa naučíme poze­rať na to, čo robíme z iného uhla a náj­deme aspoň nejaké pozi­tíva, vyhrali sme. Stále však budeme potre­bo­vať istý druh život­nej rov­no­váhy. Presne tak ako v kaž­dom aspekte života. Z rov­na­kého dôvodu nemô­žeš jesť každý deň len Nutellu.

abc2

Čo však až tak nutne nepot­re­bu­ješ je rov­no­váha medzi prá­cou a živo­tom. Ak áno, budeš musieť uro­biť nejaké dras­tické zmeny aspoň v jed­nej z oblastí. To môže zna­me­nať buď zmenu tvojho zamestnania,alebo jed­no­du­cho zmenu samot­ného postoja k nemu.

Možno svoju prácu nemáš rád len kvôli tomu, že spo­loč­nosť ti všte­puje, že je „cool“ nená­vi­dieť to, čo robíš od pon­delka do piatka. Stačí sa pozrieť na to, ako veľmi je vyz­dvi­ho­vaný pia­tok a zatra­co­vaný pon­de­lok. Nemohlo by to byť opačne? Pred­stav si, že by sme si všetci uží­vali to, čo robíme.

Až tak, že by sme boli v pia­tok poobede smutní, pre­tože by to zna­me­nalo koniec čin­nosti, ktorú máme radi. Netvr­dím, že je niečo zlé na tom uro­biť si pauzu od nie­kto­rých kaž­do­den­ných akti­vít. Udi­vu­júca je skôr nená­visť, ktorú ľudia pre­cho­vá­vajú k pon­del­kom. V tento deň by sme mohli skôr osla­vo­vať fakt, že máme znova prí­le­ži­tosť sa rea­li­zo­vať, niečo vytvo­riť a robiť to, čo nás baví a záro­veň živí.

zdroj:medium.com zdroj obrázkov:pixel.nymag.com

Pridať komentár (0)