Roz­ho­vor s Pav­lom Duro­vom — rus­kým Mar­kom Zuc­ker­ber­gom

Lukáš Gašparík / 26. mája 2015 / Rozhovory

Star­ti­tup sa ti snaží pri­ná­šať zau­jí­mavé prí­behy z celej Európy. Minulý rok som sa preto roz­ho­dol vyces­to­vať do Hel­sínk na skvelý star­tu­pový fes­ti­val Arc­ti­c15. V rámci tohto eventu som mal mož­nosť stret­núť sa so zakla­da­te­ľom rus­kej sociál­nej siete VKon­takte (VK) a Tele­gram Mes­sen­geru Pav­lom Duro­vom, ktorý je pre mnoho ľudí rus­kým Mar­kom Zuc­ker­ber­gom.

V rámci sku­piny novi­ná­rov z celej Európy, kto­rej som čle­nom aj ja, sa nám podarí raz za čas dotiah­nuť na pokec nejakú veľmi zau­jí­mavú osobu. V Hel­sin­kách to bol samotný Pavel Durov, ktorý na prvý pohľad pôsobí veľmi skromne až intro­ver­tne. Na to, že je maje­tok tohto chla­píka odha­do­vaný na 260 mili­ó­nov dolá­rov, sa sprá­val veľmi “nor­málne”. :)

Doma v Rusku sa však už necíti vôbec ako doma, keďže bol pred rokom nedob­ro­voľne vyho­dený z vlast­nej sociál­nej siete. Po odmiet­nutí vyda­nia osob­ných úda­jov rus­kým inšti­tú­ciám, ho jeho vlastní spo­loč­níci vytla­čili z VK. Neskôr Pavel v jed­nom svo­jom poste pri­znal, že obi­dvaja jeho spo­loč­níci Alis­her Usma­nov a Igor Sechin sú len báb­kami Vla­di­mira Putina a defacto je VK v jeho rukách. Keďže ešte v čase, keď bol CEO tejto sociál­nej siete zalo­žil Tele­gram Mes­sen­ger, ktorý slúži práve na ochranu súkro­mia a osob­ných úda­jov, roz­hodla sa mu to ruská oli­gar­chia spo­čí­tať.

Dnes už nie je vlast­ní­kom VK a plne sa sústredí na svoj nový pro­jekt. Preto aj prvá otázka sme­ro­vala práve na Tele­gram.

Pavel Durov (Tele­gram) a Kevin Hale (Par­tner @Y Com­bi­na­tor), foto: vk.com

Pavel, povedz nám ako sa darí tvojmu novému pro­jektu?

Mys­lím, že veľmi dobre. Pre­kro­čili sme hra­nicu 100 mili­ó­nov aktív­nych use­rov mesačne, ktorí posie­lajú via­cej ako 2 miliardy správ denne, čo si mys­lím, že je ohromné číslo. Potom čo som bol donú­tený pre­dať môj podiel vo VK, mám dosť času sa veno­vať Tele­gramu. Možno si poviete, že “iba” 60 mili­ó­nov, ale treba si pred­sta­viť, že pred dvoma rokmi ešte žia­den Tele­gram neexis­to­val, takže v mojich očiach to je veľký úspech. V nie­kto­rých oblas­tiach je Tele­gram dokonca #1 mes­sen­ger. Napr. v takom Iráne a v ďal­ších arab­ských kra­ji­nách. Každý týž­deň zazna­me­ná­vame cca. 5% nárast v počte use­rov, čo sú skvelé nárasty.

V porov­naní s takým Wat­sap­pom to však nie je nejaké ohro­mu­júce číslo, či?

Pre nás je naj­dô­le­ži­tejší počet správ, ktoré sa denne odošlú a nie až tak samotný počet use­rov. Na to sa sústre­díme a pri­ro­dzene ras­tie aj počet aktív­nych uží­va­te­ľov.

Prečo by mal pri­vate user pou­ží­vať Tele­gram, keďže je viac zame­raný na B2B ako na súkromné osoby?

Tele­gram je tak isto vhodný pre firmy ako aj pre súkromné osoby. Má mini­málne 15 fičur, ktoré vie každý z vás využiť. Samoz­rejme asi všetci chceme, aby správy, ktoré posie­lame čítal iba ten, komu sú určené. Každý si potre­buje chrá­niť svoje súkro­mie a my mu to vieme ponúk­nuť. Tele­gram je ťažko enkryp­to­vaný a neviem si pred­sta­viť, že by z neho nie­kto len tak doká­zal vytiah­nuť osobné údaje. Tak­tiež viete cez Tele­gram posie­lať veľké súbory skoro bez obme­dze­nia (1,5 GB presne), či už fotky, videá, pdfka alebo iné súbory. Určite oce­níte aj “self des­truct time”, ktorý vašu správu po vami urče­nom čase zničí – nedá sa z nej samoz­rejme ani spra­viť scre­ens­hot.

V nepo­sled­nom rade je náš mes­sen­ger jeden z naj­rých­lej­ších, ak nie hneď naj­rých­lejší zo všet­kých. Na roz­diel od iných mes­sen­ge­rov, je Tele­gram čisto clou­dová apli­ká­cia a pra­cuje na via­ce­rých dáto­vých cen­trách simul­tánne. Tých výhod tam je ešte via­cero, preto pred­po­kla­dám, že toto nebude prob­lém.

Mys­líš si, že ľudia si naozaj až tak potr­pia na ochrane súkro­mia?

Para­doxne v západ­nej Európe ani nie, keďže tu majú ľudia väč­šiu dôveru k sys­tému a lokál­nym vlá­dam. Ja pochá­dzam ale z oblasti, kde je súkro­mie ozaj­st­ným prob­lé­mom. Ja som ten prob­lém mal každý deň, preto som sa roz­ho­dol zalo­žiť Tele­gram. Tak­tiež majú prob­lém so súkro­mím aj celeb­rity, kto­rých smsky sa veľa krát záhadne zobra­zia na inter­nete. Poznám veľa zná­mych osôb, ktoré pou­ží­vajú Tele­gram a sú s nim plne spo­kojní.

Spo­loč­nosť je stale sle­do­vaná a čím sa tech­no­ló­gie zdo­ko­na­ľujú, tým je ťaž­šie ochrá­niť svoje súkro­mie. Na kaž­dom kroku náj­dete kamery, ktoré vás moni­to­rujú a pred­po­kla­dám, že väč­šina z vás tu má iPhone alebo android tele­fón. :)

Odkedy si skon­čil vo VK, stalo sa ti, že si mal doči­ne­nie so štát­nou mocou?

Jeden krát bola za mnou polí­cia s tým, že Tele­gram nemôže ukla­dať osobné údaje. Vtedy chceli po nás údaje nie­kto­rých našich use­rov. Samoz­rejme sme im nič nevy­dali, to by bol pre nás začia­tok konca. Nech­ceme ísť ces­tou Face­bo­oku a Googlu. A pop­ravde, aj keby sme chceli, tak by sme s tým mali prob­lém, keďže ukla­dáme nejaké údaje ako IP adresy, ale to je asi už aj všetko.

Cel­ková situ­ácia v Rusku je však taká, že sme sa roz­hodli pre­miest­niť náš HQ do Ber­lína. Ruská vláda momen­tálne roz­mýšľa, že zablo­kuje Tele­gram v Rusku. Ak sa tak roz­hodne, asi tomu nezab­rá­nim. (smiech)

Čo si sa naučil za čas čo pod­ni­káš?

Určite že nech­cem závi­sieť na jed­nej juris­dik­cii a preto sme sa pre­miest­nili do Nemecka. V Rusku sme totiž experti na neča­kane zmeny. :) V Nemecku je sta­bilná poli­tická situ­ácia a tak­tiež daňové zaťa­že­nie. Nesta­bi­lita, rýchle zmeny, ale HLAVNE štátne repre­sie ma naučili správne si vybe­rať par­tne­rov a nedá­vať im pri­veľké podiely vo firme. Lebo vo VK dostali pri­veľké slovo a to začalo ničiť celú firmu. Pri Tele­grame som si dal na to veľký pozor a zafi­nan­co­val som si ho celý rad­šej sám.

Aký cieľ sle­du­ješ s Tele­gra­mom?

Každý pro­jekt by mal byť finančne samos­tatný, aby sa sám vedel roz­ví­jať a pla­tiť zamest­nan­com dobré platy, atď. (aj keď to nie je finančný pro­jekt). Nie je našim cie­ľom zaro­biť čo naj­viac peňazí ako sa len dá, ale cie­ľom je zostať samos­tat­nými.

Prečo sa darí rus­kým lokál­nym fir­mám kon­ku­ro­vať veľ­kým zahra­nič­ným spo­loč­nos­tiam ako napr. Face­book?

Má to určite his­to­rické korene a ja by som to zhr­nul do troch bodov.

  1. veľmi frag­men­to­vaná popu­lá­cia
  2. mini­mum regu­lá­cie inter­netu v Rusku, ešte 5 rokov dozadu
  3. a hlavne, Rusko bolo dlho odde­lené od západ­ného sveta, čiže je tu aj určitá nedô­vera

Pridať komentár (0)