Roz­ho­vor s Pav­lom Duro­vom — rus­kým Mar­kom Zuc­ker­ber­gom

Lukáš Gašparík / 26. mája 2015 / Rozhovory

Star­ti­tup sa ti sna­ží pri­ná­šať zau­jí­ma­vé prí­be­hy z celej Euró­py. Minu­lý rok som sa pre­to roz­ho­dol vyces­to­vať do Hel­sínk na skve­lý star­tu­po­vý fes­ti­val Arc­ti­c15. V rám­ci toh­to even­tu som mal mož­nosť stret­núť sa so zakla­da­te­ľom rus­kej sociál­nej sie­te VKon­tak­te (VK) a Tele­gram Mes­sen­ge­ru Pav­lom Duro­vom, kto­rý je pre mno­ho ľudí rus­kým Mar­kom Zuc­ker­ber­gom.

V rám­ci sku­pi­ny novi­ná­rov z celej Euró­py, kto­rej som čle­nom aj ja, sa nám poda­rí raz za čas dotiah­nuť na pokec neja­kú veľ­mi zau­jí­ma­vú oso­bu. V Hel­sin­kách to bol samot­ný Pavel Durov, kto­rý na prvý pohľad pôso­bí veľ­mi skrom­ne až intro­ver­tne. Na to, že je maje­tok toh­to chla­pí­ka odha­do­va­ný na 260 mili­ó­nov dolá­rov, sa sprá­val veľ­mi “nor­mál­ne”. :)

Doma v Rus­ku sa však už necí­ti vôbec ako doma, keď­že bol pred rokom nedob­ro­voľ­ne vyho­de­ný z vlast­nej sociál­nej sie­te. Po odmiet­nu­tí vyda­nia osob­ných úda­jov rus­kým inšti­tú­ciám, ho jeho vlast­ní spo­loč­ní­ci vytla­či­li z VK. Neskôr Pavel v jed­nom svo­jom poste pri­znal, že obi­dva­ja jeho spo­loč­ní­ci Alis­her Usma­nov a Igor Sechin sú len báb­ka­mi Vla­di­mi­ra Puti­na a defac­to je VK v jeho rukách. Keď­že ešte v čase, keď bol CEO tej­to sociál­nej sie­te zalo­žil Tele­gram Mes­sen­ger, kto­rý slú­ži prá­ve na ochra­nu súkro­mia a osob­ných úda­jov, roz­hod­la sa mu to rus­ká oli­gar­chia spo­čí­tať.

Dnes už nie je vlast­ní­kom VK a plne sa sústre­dí na svoj nový pro­jekt. Pre­to aj prvá otáz­ka sme­ro­va­la prá­ve na Tele­gram.

Pavel Durov (Tele­gram) a Kevin Hale (Par­tner @Y Com­bi­na­tor), foto: vk.com

Pavel, povedz nám ako sa darí tvoj­mu nové­mu pro­jek­tu?

Mys­lím, že veľ­mi dob­re. Pre­kro­či­li sme hra­ni­cu 100 mili­ó­nov aktív­nych use­rov mesač­ne, kto­rí posie­la­jú via­cej ako 2 miliar­dy správ den­ne, čo si mys­lím, že je ohrom­né čís­lo. Potom čo som bol donú­te­ný pre­dať môj podiel vo VK, mám dosť času sa veno­vať Tele­gra­mu. Mož­no si povie­te, že “iba” 60 mili­ó­nov, ale tre­ba si pred­sta­viť, že pred dvo­ma rok­mi ešte žia­den Tele­gram neexis­to­val, tak­že v mojich očiach to je veľ­ký úspech. V nie­kto­rých oblas­tiach je Tele­gram dokon­ca #1 mes­sen­ger. Napr. v takom Irá­ne a v ďal­ších arab­ských kra­ji­nách. Kaž­dý týž­deň zazna­me­ná­va­me cca. 5% nárast v počte use­rov, čo sú skve­lé náras­ty.

V porov­na­ní s takým Wat­sap­pom to však nie je neja­ké ohro­mu­jú­ce čís­lo, či?

Pre nás je naj­dô­le­ži­tej­ší počet správ, kto­ré sa den­ne odoš­lú a nie až tak samot­ný počet use­rov. Na to sa sústre­dí­me a pri­ro­dze­ne ras­tie aj počet aktív­nych uží­va­te­ľov.

Pre­čo by mal pri­va­te user pou­ží­vať Tele­gram, keď­že je viac zame­ra­ný na B2B ako na súkrom­né oso­by?

Tele­gram je tak isto vhod­ný pre fir­my ako aj pre súkrom­né oso­by. Má mini­mál­ne 15 fičur, kto­ré vie kaž­dý z vás využiť. Samoz­rej­me asi všet­ci chce­me, aby sprá­vy, kto­ré posie­la­me čítal iba ten, komu sú urče­né. Kaž­dý si potre­bu­je chrá­niť svo­je súkro­mie a my mu to vie­me ponúk­nuť. Tele­gram je ťaž­ko enkryp­to­va­ný a neviem si pred­sta­viť, že by z neho nie­kto len tak doká­zal vytiah­nuť osob­né úda­je. Tak­tiež vie­te cez Tele­gram posie­lať veľ­ké súbo­ry sko­ro bez obme­dze­nia (1,5 GB pres­ne), či už fot­ky, videá, pdf­ka ale­bo iné súbo­ry. Urči­te oce­ní­te aj “self des­truct time”, kto­rý vašu sprá­vu po vami urče­nom čase zni­čí – nedá sa z nej samoz­rej­me ani spra­viť scre­ens­hot.

V nepo­sled­nom rade je náš mes­sen­ger jeden z naj­rých­lej­ších, ak nie hneď naj­rých­lej­ší zo všet­kých. Na roz­diel od iných mes­sen­ge­rov, je Tele­gram čis­to clou­do­vá apli­ká­cia a pra­cu­je na via­ce­rých dáto­vých cen­trách simul­tán­ne. Tých výhod tam je ešte via­ce­ro, pre­to pred­po­kla­dám, že toto nebu­de prob­lém.

Mys­líš si, že ľudia si naozaj až tak potr­pia na ochra­ne súkro­mia?

Para­dox­ne v západ­nej Euró­pe ani nie, keď­že tu majú ľudia väč­šiu dôve­ru k sys­té­mu a lokál­nym vlá­dam. Ja pochá­dzam ale z oblas­ti, kde je súkro­mie ozaj­st­ným prob­lé­mom. Ja som ten prob­lém mal kaž­dý deň, pre­to som sa roz­ho­dol zalo­žiť Tele­gram. Tak­tiež majú prob­lém so súkro­mím aj celeb­ri­ty, kto­rých smsky sa veľa krát záhad­ne zobra­zia na inter­ne­te. Poznám veľa zná­mych osôb, kto­ré pou­ží­va­jú Tele­gram a sú s nim plne spo­koj­ní.

Spo­loč­nosť je sta­le sle­do­va­ná a čím sa tech­no­ló­gie zdo­ko­na­ľu­jú, tým je ťaž­šie ochrá­niť svo­je súkro­mie. Na kaž­dom kro­ku náj­de­te kame­ry, kto­ré vás moni­to­ru­jú a pred­po­kla­dám, že väč­ši­na z vás tu má iPho­ne ale­bo andro­id tele­fón. :)

Odke­dy si skon­čil vo VK, sta­lo sa ti, že si mal doči­ne­nie so štát­nou mocou?

Jeden krát bola za mnou polí­cia s tým, že Tele­gram nemô­že ukla­dať osob­né úda­je. Vte­dy chce­li po nás úda­je nie­kto­rých našich use­rov. Samoz­rej­me sme im nič nevy­da­li, to by bol pre nás začia­tok kon­ca. Nech­ce­me ísť ces­tou Face­bo­oku a Goog­lu. A pop­rav­de, aj keby sme chce­li, tak by sme s tým mali prob­lém, keď­že ukla­dá­me neja­ké úda­je ako IP adre­sy, ale to je asi už aj všet­ko.

Cel­ko­vá situ­ácia v Rus­ku je však taká, že sme sa roz­hod­li pre­miest­niť náš HQ do Ber­lí­na. Rus­ká vlá­da momen­tál­ne roz­mýš­ľa, že zablo­ku­je Tele­gram v Rus­ku. Ak sa tak roz­hod­ne, asi tomu nezab­rá­nim. (smiech)

Čo si sa naučil za čas čo pod­ni­káš?

Urči­te že nech­cem závi­sieť na jed­nej juris­dik­cii a pre­to sme sa pre­miest­ni­li do Nemec­ka. V Rus­ku sme totiž exper­ti na neča­ka­ne zme­ny. :) V Nemec­ku je sta­bil­ná poli­tic­ká situ­ácia a tak­tiež daňo­vé zaťa­že­nie. Nesta­bi­li­ta, rých­le zme­ny, ale HLAV­NE štát­ne repre­sie ma nauči­li správ­ne si vybe­rať par­tne­rov a nedá­vať im pri­veľ­ké podie­ly vo fir­me. Lebo vo VK dosta­li pri­veľ­ké slo­vo a to zača­lo ničiť celú fir­mu. Pri Tele­gra­me som si dal na to veľ­ký pozor a zafi­nan­co­val som si ho celý rad­šej sám.

Aký cieľ sle­du­ješ s Tele­gra­mom?

Kaž­dý pro­jekt by mal byť finanč­ne samos­tat­ný, aby sa sám vedel roz­ví­jať a pla­tiť zamest­nan­com dob­ré pla­ty, atď. (aj keď to nie je finanč­ný pro­jekt). Nie je našim cie­ľom zaro­biť čo naj­viac peňa­zí ako sa len dá, ale cie­ľom je zostať samos­tat­ný­mi.

Pre­čo sa darí rus­kým lokál­nym fir­mám kon­ku­ro­vať veľ­kým zahra­nič­ným spo­loč­nos­tiam ako napr. Face­bo­ok?

Má to urči­te his­to­ric­ké kore­ne a ja by som to zhr­nul do troch bodov.

  1. veľ­mi frag­men­to­va­ná popu­lá­cia
  2. mini­mum regu­lá­cie inter­ne­tu v Rus­ku, ešte 5 rokov doza­du
  3. a hlav­ne, Rus­ko bolo dlho odde­le­né od západ­né­ho sve­ta, čiže je tu aj urči­tá nedô­ve­ra

Pridať komentár (0)