Roz­lúčte sa so sta­rým Sky­pom! Je tu nový, no veľké zmeny neča­kajte

Marek Schwarz / 14. január 2015 / Business

Ak máte iPhone alebo iPod Touch (nie iPad), môžete od včera sťa­ho­vať nový Skype 5.9. Neča­kajte žiadne dra­ma­tické zmeny. Prvá novinka je auto­ma­tické vyhľa­dá­va­nie kon­tak­tov, ak na cifer­níku budete vyťu­ká­vať tele­fónne číslo. Dru­hou zme­nou je nový “chat pic­ker”. Klik­nete na ikonku a z kon­tak­tov vybe­rie tie, kto­rým chcete zavo­lať (zvuk aj obra­zom, jed­not­liv­com aj sku­pi­nám).

Zau­jí­ma­vejší je fakt, že Mic­ro­soft otvára tes­to­va­ciu sku­pinu. Záu­jem­co­via sa môžu pri­hlá­siť na tejto stránke. Tvor­co­via potom z pri­hlá­se­ných vyberú nových beta­tes­te­rov, ktorí budú novinky v apli­ká­cii skú­šať ešte pred­tým, než sa dostanú k širo­kej verej­nosti. Tes­te­rov podľa pra­vi­diel Apple môže byť len 1000, takže na wai­ting liste bude docela tesno. :)

zdroj: the­next­web

Pridať komentár (0)