Roz­lúč­te sa so sta­rým Sky­pom! Je tu nový, no veľ­ké zme­ny neča­kaj­te

Marek Schwarz / 14. januára 2015 / Business

Ak máte iPho­ne ale­bo iPod Tou­ch (nie iPad), môže­te od vče­ra sťa­ho­vať nový Sky­pe 5.9. Neča­kaj­te žiad­ne dra­ma­tic­ké zme­ny. Prvá novin­ka je auto­ma­tic­ké vyhľa­dá­va­nie kon­tak­tov, ak na cifer­ní­ku bude­te vyťu­ká­vať tele­fón­ne čís­lo. Dru­hou zme­nou je nový “chat pic­ker”. Klik­ne­te na ikon­ku a z kon­tak­tov vybe­rie tie, kto­rým chce­te zavo­lať (zvuk aj obra­zom, jed­not­liv­com aj sku­pi­nám).

Zaujímavejší je fakt, že Microsoft otvára testovaciu skupinu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tejto stránke. Tvorcovia potom z prihlásených vyberú nových betatesterov, ktorí budú novinky v aplikácii skúšať ešte predtým, než sa dostanú k širokej verejnosti. Testerov podľa pravidiel Apple môže byť len 1000, takže na waiting liste bude docela tesno. :)

zdroj: thenextweb

Pridať komentár (0)