Rozo­zná­va­nie reči od Googlu už môžeš využí­vať aj ty!

Sebastian Mach / 24. marca 2016 / Tools a produktivita

Google na kon­fe­ren­cii GCP Next v San Fran­cistu ozná­mil novinku, ktorá poteší kaž­dého vývo­jára apli­ká­cií.

Spo­loč­nosť sa roz­hodla sprí­stup­niť svoj mecha­niz­mus na roz­poz­ná­va­nie reči, ktorý fun­guje už v 80 jazy­koch sveta. Zna­mená to, že túto tech­no­ló­giu si môžu odte­raz imple­men­to­vať do svo­jich apli­ká­cií všetci vývo­jári. Táto Google Cloud Spe­ech API tak môže v reál­nom čase pre­pi­so­vať text, vyko­ná­vať hla­sové prí­kazy a byť využí­vaná na desiatky ďal­ších zau­jí­ma­vých využití.

Cloud Spe­ech API je len ďal­šou akti­vi­tou Google v oblasti Machine Lear­ning. Tým, že Google uvoľní svoje tech­no­ló­gie verej­nosti a dovolí im imple­men­to­vať ich do svo­jich apli­ká­cií, dúfa, že dokáže pora­ziť kon­ku­renčné sys­témy — Ama­zon Web Ser­vi­ces či Mic­ro­soft Azure.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)