Rozo­zná­va­nie reči od Goog­lu už môžeš využí­vať aj ty!

Sebastian Mach / 24. marca 2016 / Lifehacking

Goog­le na kon­fe­ren­cii GCP Next v San Fran­cis­tu ozná­mil novin­ku, kto­rá pote­ší kaž­dé­ho vývo­já­ra apli­ká­cií.

Spo­loč­nosť sa roz­hod­la sprí­stup­niť svoj mecha­niz­mus na roz­poz­ná­va­nie reči, kto­rý fun­gu­je už v 80 jazy­koch sve­ta. Zna­me­ná to, že túto tech­no­ló­giu si môžu odte­raz imple­men­to­vať do svo­jich apli­ká­cií všet­ci vývo­já­ri. Táto Goog­le Cloud Spe­ech API tak môže v reál­nom čase pre­pi­so­vať text, vyko­ná­vať hla­so­vé prí­ka­zy a byť využí­va­ná na desiat­ky ďal­ších zau­jí­ma­vých využi­tí.

Cloud Spe­ech API je len ďal­šou akti­vi­tou Goog­le v oblas­ti Machi­ne Lear­ning. Tým, že Goog­le uvoľ­ní svo­je tech­no­ló­gie verej­nos­ti a dovo­lí im imple­men­to­vať ich do svo­jich apli­ká­cií, dúfa, že doká­že pora­ziť kon­ku­renč­né sys­té­my — Ama­zon Web Ser­vi­ces či Mic­ro­soft Azu­re.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)