Rubi­xLab otvára Garage — medzi­ná­rodný cowor­king na Slo­ven­sku

RubixLab / 13. augusta 2015 / Startupy

Cowor­kin­go­vých pries­to­rov v Bra­ti­slave v posled­nom období vzniklo nie­koľko. Spo­loč­nosť Rubi­xLab však ako prvá spus­tila inku­bá­tor pre zahra­ničné star­tupy a ponúka takisto nové cowor­kin­gové pries­tory Rubi­xLab Garage s glo­bál­nym networ­kin­gom.

Rubi­xLab naštar­to­val svoje akti­vity už vo feb­ru­ári tohto roku, keď uvie­dol nový inku­bá­tor zahra­nič­ných star­tu­pov. Ide o dlho­dobý prog­ram medzi­ná­rod­ných pro­jek­tov, ktoré pomá­hajú roz­bie­hať slo­ven­ské star­tupy. Okrem toho od júna fun­guje v Rubi­xLabe novo­ot­vo­rený cowor­kin­gový pries­tor Rubi­xLab Garage a je pri­pra­vený poskyt­núť vyni­ka­júce miesto ľuďom, ktorí hľa­dajú zau­jí­mavý pries­tor na prácu, chcú zme­niť štýl tej dote­raj­šej a zdo­ko­na­liť svoje zruč­nosti. Veľ­kým bene­fi­tom pre cowor­ke­rov je mož­nosť medzi­ná­rod­ného networ­kingu s ďal­šími členmi, výmena výni­moč­ných skú­se­ností a busi­ness ideí. Roz­ví­jať a posú­vať vpred ich budú takisto skú­sení men­tori a pra­vi­delne orga­ni­zo­vané eventy.

Spo­lu­za­kla­da­teľ Rubi­xLabu Marek Zámeč­ník o novom cowor­kingu pove­dal:

Nový pries­tor Rubi­xLab Garage je cowor­kin­go­vým mies­tom, kde majú čle­no­via navyše prí­le­ži­tosť networ­kin­go­vať na medzi­ná­rod­nej úrovni. To je náš cieľ.”

O spo­loč­nosti Rubi­xLab

Rubi­xLab je busi­ness inku­bá­tor zame­raný na tech­no­lo­gické star­tupy. Posla­ním spo­loč­nosti je vybe­rať nápady a star­tupy v tzv. sko­rej fáze (early stage) z celého sveta a pri­niesť zahra­ničné pro­jekty do Bra­ti­slavy. Rubi­xLab tvorí tím mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí majú skú­se­nosti so star­tupmi v Európe, juho­vý­chod­nej Ázii i USA a dis­po­nujú sie­ťou medzi­ná­rod­ných kon­tak­tov. Aktu­álne pri­náša nový cowor­kin­gový pries­tor Rubi­xLab Garage, ktorý je uni­kátny pre­dov­šet­kým medzi­ná­rod­ným networ­kin­gom. Spo­loč­nosť sa nachá­dza na adrese Jégého 2 v Bra­ti­slave.

Špe­ciálna pokuna pre prvých co-wor­ke­rov, zľava 20%

Rubi­xLab sa roz­ho­dol poskyt­núť zľavu 20% na dobu troch mesia­cov pre prvých 15 co-wor­ke­rov. Táto akcia je uplat­ni­telná iba do 31.8.2015 a regis­tro­vať sa môžete TU.

zdroj: www.rubixlab.com

Pridať komentár (0)