Rudolf Ch. Takáč: Kre­a­tív­ci cítia, že strá­ca­jú čas na nezá­živ­ných veciach!

Barbora Spišáková, Magdaléna Haľková / 15. februára 2016 / Rozhovory

Rudolf Chris­top­her Takáč je lek­to­rom vo vzde­lá­va­com prog­ra­me orga­ni­zá­cie Cre­a­ti­ve Indus­try Koši­ce — Ria­de­nie kre­a­tív­nych pro­jek­tov. V pro­jek­to­vom manaž­men­te má skú­se­nos­ti ako málo­kto. Pre­to, ak sa sna­ží­te skro­tiť manaž­ment aké­ho­koľ­vek pro­jek­tu, nema­li by ste si nechať ujsť ten­to roz­ho­vor.

Dnes sa pojem „pro­jek­to­vý mana­žér“ pou­ží­va tak­mer vša­de, máme obrov­ské množ­stvo pozí­cií s takým­to náz­vom. Kto je vlast­ne pod­ľa defi­ní­cie člo­vek vo fun­kcii pro­jek­to­vé­ho mana­žé­ra?

Mana­žér pro­jek­tu je oso­ba, kto­rú pove­ril zadá­va­teľ pro­jek­tu ale­bo iný zod­po­ved­ný vedú­ci trva­lej orga­ni­zá­cie usku­toč­niť prí­sluš­ný pro­jekt. Mana­žér pro­jek­tu vedie pro­jek­to­vý tím, majúc prá­vo­mo­ci a zod­po­ved­nos­ti za kaž­do­den­né ria­de­nie pro­jek­tu,” to je defi­ní­cia zo Slo­ven­ské­ho výkla­do­vé­ho slov­ní­ka pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia (pozn. náj­de­te ho aj onli­ne tu.).

Roz­li­šu­je­me pojem „Pro­jek­to­vý mana­žér“, kto­rý ozna­ču­je pro­fe­siu či zara­de­nie v rám­ci orga­ni­zá­cie ale­bo fir­my a pojem „Mana­žér pro­jek­tu“, teda rolu, do kto­rej bola urči­tá oso­ba pri­ra­de­ná pre ria­de­nie kon­krét­ne­ho pro­jek­tu (od spus­te­nia po ukon­čo­va­nie).

Pre­čo sú pro­jek­to­ví mana­žé­ri takí potreb­ní?

Jed­ným z dôle­ži­tých atri­bú­tov pro­jek­tu, okrem napr. jedi­neč­nos­ti a dočas­nos­ti, je neur­či­tosť. S pro­jek­tom sa spá­ja množ­stvo mož­ných prob­lé­mov, je teda viac rizi­ko­vý ako bež­né akti­vi­ty v orga­ni­zá­cii, fir­me či súkrom­nom živo­te. Z uve­de­né­ho vyplý­va, že ak chce­me dosiah­nuť cieľ je nevy­hnut­né uvá­že­ne pri­pra­viť plán a pro­ak­tív­ne ria­diť usku­toč­ne­nie pro­jek­tu počas jeho trva­nia (teda pro­ak­tív­ne sa sna­žiť pred­chá­dzať mož­ným prob­lé­mom). Dele­go­va­nie úloh a pro­ak­tív­ne ria­de­nie je dôle­ži­tá spô­so­bi­losť mana­žé­ra vedú­ca k dosia­hnu­tiu cie­ľa. Dôle­ži­té je tiež ria­diť čle­nov pro­jek­to­vé­ho tímu, moti­vo­vať, argu­men­to­vať, pre­sa­dzo­vať etic­ké prí­stu­py a vytvá­rať dob­rú pra­cov­nú atmo­sfé­ru orien­to­va­nú na spo­loč­ný cieľ.

berlin 3

foto: wired.co.uk

V čom robia pro­jek­to­ví mana­žé­ri naj­čas­tej­šie chy­bu?

Chy­by pro­jek­to­vých mana­žé­rov je mož­né roz­de­liť do troch kate­gó­rii. Chy­by súvi­sia­ce s tech­nic­kou spô­so­bi­los­ťou mana­žé­ra, čiže nepro­fe­si­onál­ne ria­de­nie roz­sa­hu pro­jek­tu, času, nákla­dov, kva­li­ty, rizík, obsta­rá­va­nia ale­bo čle­nov tímu. Potom sú tu chy­by súvi­sia­ce so sociál­ny­mi spô­so­bi­los­ťa­mi (sla­bé vod­cov­stvo a aser­ti­vi­ta, nezá­u­jem uva­žo­vať nad názor­mi iných čle­nov tímu, neetic­ké sprá­va­nie). A tre­ťou kate­gó­ri­ou sú chy­by súvi­sia­ce s pro­stre­dím pro­jek­tu (nezna­losť iných pro­ce­sov v orga­ni­zá­cii, nedos­ta­toč­ná ochra­na zdra­via, nevní­ma­nie pro­jek­tu ako nástro­ja pre dosa­ho­va­nie stra­te­gic­kých cie­ľov).

Ak by sme mali vybrať 3 naj­väč­šie rizi­ká, tak ide o nedos­ta­toč­né vstup­né posú­de­nie požia­da­viek zúčast­ne­ných strán (čo má poro­jekt dodať), nedos­ta­toč­né ria­de­nie rizík a nedos­ta­toč­nú prá­cu s člen­mi tímu (sociál­na spô­so­bi­losť).

Kedy si môže člo­vek pove­dať, že je dob­rým pro­jek­to­vým mana­žé­rom?

Keď doká­že vytvo­riť takú pra­cov­nú atmo­sfé­ru, že pro­jekt nie je cha­os a dri­na, ale zába­va. A keď doká­že so svo­jim tímom tak­mer na 100% dodr­žať čas a nákla­dy pro­jek­tu, spo­lu s odo­vzda­ním kva­lit­ných výstu­pov zadá­va­te­ľo­vi.


Aké sú naj­nov­šie tren­dy v pro­jek­to­vom manaž­men­te?

Naj­nov­šie tren­dy v pro­jek­to­vom manaž­men­te pod­čiar­ku­jú závaž­nosť a dôle­ži­tosť prá­ce s ľuď­mi. Pro­jekt je pre ľudí a vyko­ná­va­ný s ľuď­mi. Teda hovo­rí­me o sociál­nej spô­so­bi­los­ti, emoč­nej inte­li­gen­cii, pes­to­va­ní (nie budo­va­ní) pro­jek­to­vé­ho tímu.

Aký je roz­diel medzi pro­jek­to­vý­mi mana­žér­mi na Slo­ven­sku a v zahra­ni­čí?

Pod­ľa môj­ho názo­ru (pozna­júc ria­de­nie pro­jek­tov tak­mer na kaž­dom kon­ti­nen­te okrem Aus­trá­lie) nie sú medzi pro­jek­to­vý­mi mana­žér­mi veľ­ké roz­die­ly.

Vďa­ka sna­he a akti­vi­te nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie Spo­loč­nos­ti pre pro­jek­to­vé ria­de­nie (zalo­že­ná v roku 1998) Slo­ven­sko pod­ľa môj­ho názo­ru pat­rí do hor­nej tre­ti­ny kra­jín v reb­ríč­ku vyspe­los­ti v ria­de­ní pro­jek­tov, čo sa týka tech­nic­kých zna­los­tí.

abafc6s7cdnc1tgamlju

foto: thefader.com

V čom sú sil­né a v čom sla­bé strán­ky pro­jek­to­vých mana­žé­rov na Slo­ven­sku v porov­na­ní so zahra­nič­ný­mi?

Medzi sil­né strán­ky urči­te pat­rí dosa­ho­va­nie „zázra­kov na počka­nie“ to zna­me­ná, za veľ­mi krát­ky čas doká­že­me v porov­na­ní s rov­na­kým zahra­nič­ným pro­jek­tom dodať kva­lit­né výstu­py (v zahra­ni­čí by podob­ný pro­jekt trval mož­no o polo­vi­cu dlh­šie a množ­stvo vyko­na­nej prá­ce by bolo vyš­šie). Smut­né je, že množ­stvo firiem si toto nasa­de­nie a nad­ča­sy nech­ce vší­mať. Na kon­ci pro­jek­tu sa zbie­ra­jú pou­če­nia z pár prob­lé­mov a nikto si nebe­rie pou­če­nia, pre­čo sa to die­lo aj napriek všet­ké­mu poda­ri­lo zvlád­nuť.

Čo sa týka sla­bých strá­nok urči­tý roz­diel vní­mam v súvis­los­ti s neprev­za­tím plnej zod­po­ved­nos­ti za úspech ria­de­nia pro­jek­tu samot­ným mana­žé­rom (nák­lon­nos­ťou vyho­vá­rať sa počas prie­be­hu na iné oso­by ale­bo okol­nos­ti). Prob­le­ma­tic­ká je aj tole­ran­cia neetic­ké­ho pro­stre­dia (inter­ne aj exter­ne). V nepo­sled­nom rade sla­bou strán­kou býva aj neod­de­le­nie prob­lé­mu (veci) od oso­by.

Nie všet­ci Slo­va­nia doká­žu hovo­riť o vznik­nu­tom prob­lé­me súvi­sia­com s neja­kým výstu­pom, doku­men­tom ale­bo obráz­kom bez toho, aby nie­kto dis­ku­siu nevzťa­ho­val na svo­ju oso­bu a neurá­žal sa (prob­lém = vec/predmet je jed­no­du­cho potreb­né vyrie­šiť a pokra­čo­vať bez zby­toč­né­ho obvi­ňo­va­nia a niče­nia ega inej oso­by). Pra­vid­lom pri­tom je „byť tvr­dý pri nedo­dr­ža­ní dohod­nu­té­ho postu­pu, ale mäk­ký na ľud­ské chy­by“.

48bc6597-8129-4789-96dc-abe55f7aa31e

foto: Cre­a­ti­ve Indus­try Koši­ce

Aké sú naj­dô­le­ži­tej­šie kom­pe­ten­cie pro­jek­to­vé­ho mana­žé­ra?

Naj­dô­le­ži­tej­šia kom­pe­ten­cia je dele­go­vať úlo­hy a kon­tro­lo­vať spl­ne­nie dele­go­va­ných úloh, viesť pro­jek­to­vý tím k cie­ľu, pro­ak­tív­ne ria­diť. Ide o tzv. „pohľad z heli­kop­té­ry“, teda skú­ma­nie čo nás v najb­liž­šom obdo­bí môže postret­núť a spô­so­biť prob­lém a pri­pra­viť sa na to.

Ako fun­gu­je na Slo­ven­sku eti­ka v pod­ni­ka­ní? Je to nie­čo, čo majú ľudia na mys­li, keď vyko­ná­va­jú svo­ju prá­cu?

Je to téma, kto­rá je v pro­jek­to­vom manaž­men­te jas­ne defi­no­va­ná. Žia­den pro­jek­to­vý mana­žér nemô­že dlho­do­bo dosa­ho­vať výsled­ky a byť rešpek­to­va­ný člen­mi tímu, ak sa nesprá­va etic­ky. Žiad­na orga­ni­zá­cia nemô­že dlho­do­bo pod­ni­kať ak okrem Busi­ness Excel­len­ce (odbor­nosť vo svo­jej oblas­ti) nebu­du­je aj dru­hý pilier Busi­ness Iden­ti­ty (etic­ké pod­ni­ka­nie a rešpekt k zákaz­ní­kom, zamest­nan­com, a svo­jim sub­do­dá­va­te­ľom).

Pre­čo by sa mali kre­a­tív­ni a ume­lec­ky orien­to­va­ní ľudia učiť ako správ­ne ria­diť pro­jekt?

Mys­lím, že pre kre­a­tív­nych umel­cov je príz­nač­ná urči­tá voľ­nosť a roz­let. Na dru­hej stra­ne títo ľudia cítia, že zby­toč­ne strá­ca­jú množ­stvo ich ume­lec­ké­ho času na nezá­živ­né, povin­né orga­ni­zač­né čin­nos­ti aby moh­li svo­je ume­nie uká­zať, odo­vzdať a tešiť sa z výsled­ku.

Aby pre­dov­šet­kým ušet­ri­li čas a pre­d­iš­li kon­flik­tom, zby­toč­ným stre­som a cha­osu, môžu si pomôcť pár rada­mi, postup­mi z prak­tic­ké­ho ria­de­nia pro­jek­tov.

startup entrepreneur

foto: businessinsider.com

Ako vní­ma­te pro­stre­die na výcho­de Slo­ven­ska pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a ľudí, kto­rí chcú rea­li­zo­vať svo­je nápa­dy? Máme tu takých?

Nie som expert na začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov. Moja skú­se­nosť je z oblas­ti ria­de­nia pro­jek­tov.

Na pred­náš­kach, works­ho­poch, ško­le­niach v rám­ci Slo­ven­ska som si uve­do­mil, že nie je roz­diel medzi ľuď­mi z rôz­nych regi­ó­nov Slo­ven­ska. Buď je to mla­dý člo­vek na svo­jom mies­te so svo­ji­mi názor­mi, nápad­mi, záuj­mom, kre­a­ti­vi­tou a chrb­to­vou kos­ťou, ale­bo nie je. A nezá­le­ží na tom odkiaľ je. Slo­ven­sko je veľ­mi malý dvor (jed­na pln­šia kavia­reň v met­ro­po­lách sve­ta) a dele­nie na regi­ó­ny, kto odkiaľ je, mi pri­pa­dá ako nečis­tá hra nie­kto­rých ľudí pre odstrá­ne­nie kon­ku­ren­cie.

Majú títo ľudia vhod­né pod­mien­ky na to, aby svo­je nápa­dy rea­li­zo­va­li a usku­toč­ňo­va­li?

Neviem to posú­diť. Naša spo­loč­ná sna­ha však má byť, aby také­to pod­mien­ky, pokiaľ nie sú, boli vytvá­ra­né a dlho­do­bo udr­ža­né.

Ďal­šia séria works­ho­pov Zákla­dy ria­de­nia kre­a­tív­nych pro­jek­tov začí­na už 24.2. Pre viac infor­má­cií klik­ni­te tu. V máji na ňu nad­via­že­me cyk­lom Ria­de­nie kre­a­tív­nych pro­jek­tov pre pokro­či­lých. Orga­ni­zá­cia Cre­a­ti­ve Indus­try Koši­ce pra­vi­del­ne pri­ná­ša vzde­lá­va­cie prog­ra­my zame­ra­né na pro­jek­to­vé ria­de­nie, mar­ke­ting, tvor­bu biz­nis plá­nov či iné. Viac infor­má­cií o pri­pra­vo­va­ných akti­vi­tách náj­de­te na www.cike.sk.

12469479_1032700946793431_7369180673673564223_o

foto: Cre­a­ti­ve Indus­try Koši­ce

Zdroj: cike.sk, titul­ná foto: Pal­ko Matia

Pridať komentár (0)