Rudolf Ch. Takáč: Kre­a­tívci cítia, že strá­cajú čas na nezá­živ­ných veciach!

Barbora Spišáková, Magdaléna Haľková / 15. februára 2016 / Rozhovory

Rudolf Chris­top­her Takáč je lek­to­rom vo vzde­lá­va­com prog­rame orga­ni­zá­cie Cre­a­tive Indus­try Košice — Ria­de­nie kre­a­tív­nych pro­jek­tov. V pro­jek­to­vom manaž­mente má skú­se­nosti ako málo­kto. Preto, ak sa sna­žíte skro­tiť manaž­ment aké­ho­koľ­vek pro­jektu, nemali by ste si nechať ujsť tento roz­ho­vor.

Dnes sa pojem „pro­jek­tový mana­žér“ pou­žíva tak­mer všade, máme obrov­ské množ­stvo pozí­cií s takýmto náz­vom. Kto je vlastne podľa defi­ní­cie člo­vek vo fun­kcii pro­jek­to­vého mana­žéra?

Mana­žér pro­jektu je osoba, ktorú pove­ril zadá­va­teľ pro­jektu alebo iný zod­po­vedný vedúci trva­lej orga­ni­zá­cie usku­toč­niť prí­slušný pro­jekt. Mana­žér pro­jektu vedie pro­jek­tový tím, majúc prá­vo­moci a zod­po­ved­nosti za kaž­do­denné ria­de­nie pro­jektu,” to je defi­ní­cia zo Slo­ven­ského výkla­do­vého slov­níka pro­jek­to­vého ria­de­nia (pozn. náj­dete ho aj online tu.).

Roz­li­šu­jeme pojem „Pro­jek­tový mana­žér“, ktorý ozna­čuje pro­fe­siu či zara­de­nie v rámci orga­ni­zá­cie alebo firmy a pojem „Mana­žér pro­jektu“, teda rolu, do kto­rej bola určitá osoba pri­ra­dená pre ria­de­nie kon­krét­neho pro­jektu (od spus­te­nia po ukon­čo­va­nie).

Prečo sú pro­jek­toví mana­žéri takí potrební?

Jed­ným z dôle­ži­tých atri­bú­tov pro­jektu, okrem napr. jedi­neč­nosti a dočas­nosti, je neur­či­tosť. S pro­jek­tom sa spája množ­stvo mož­ných prob­lé­mov, je teda viac rizi­kový ako bežné akti­vity v orga­ni­zá­cii, firme či súkrom­nom živote. Z uve­de­ného vyplýva, že ak chceme dosiah­nuť cieľ je nevy­hnutné uvá­žene pri­pra­viť plán a pro­ak­tívne ria­diť usku­toč­ne­nie pro­jektu počas jeho trva­nia (teda pro­ak­tívne sa sna­žiť pred­chá­dzať mož­ným prob­lé­mom). Dele­go­va­nie úloh a pro­ak­tívne ria­de­nie je dôle­žitá spô­so­bi­losť mana­žéra vedúca k dosia­hnu­tiu cieľa. Dôle­žité je tiež ria­diť čle­nov pro­jek­to­vého tímu, moti­vo­vať, argu­men­to­vať, pre­sa­dzo­vať etické prí­stupy a vytvá­rať dobrú pra­covnú atmo­sféru orien­to­vanú na spo­ločný cieľ.

berlin 3

foto: wired.co.uk

V čom robia pro­jek­toví mana­žéri naj­čas­tej­šie chybu?

Chyby pro­jek­to­vých mana­žé­rov je možné roz­de­liť do troch kate­gó­rii. Chyby súvi­siace s tech­nic­kou spô­so­bi­los­ťou mana­žéra, čiže nepro­fe­si­onálne ria­de­nie roz­sahu pro­jektu, času, nákla­dov, kva­lity, rizík, obsta­rá­va­nia alebo čle­nov tímu. Potom sú tu chyby súvi­siace so sociál­nymi spô­so­bi­los­ťami (slabé vod­cov­stvo a aser­ti­vita, nezá­u­jem uva­žo­vať nad názormi iných čle­nov tímu, neetické sprá­va­nie). A tre­ťou kate­gó­riou sú chyby súvi­siace s pro­stre­dím pro­jektu (nezna­losť iných pro­ce­sov v orga­ni­zá­cii, nedos­ta­točná ochrana zdra­via, nevní­ma­nie pro­jektu ako nástroja pre dosa­ho­va­nie stra­te­gic­kých cie­ľov).

Ak by sme mali vybrať 3 naj­väč­šie riziká, tak ide o nedos­ta­točné vstupné posú­de­nie požia­da­viek zúčast­ne­ných strán (čo má poro­jekt dodať), nedos­ta­točné ria­de­nie rizík a nedos­ta­točnú prácu s členmi tímu (sociálna spô­so­bi­losť).

Kedy si môže člo­vek pove­dať, že je dob­rým pro­jek­to­vým mana­žé­rom?

Keď dokáže vytvo­riť takú pra­covnú atmo­sféru, že pro­jekt nie je chaos a drina, ale zábava. A keď dokáže so svo­jim tímom tak­mer na 100% dodr­žať čas a náklady pro­jektu, spolu s odo­vzda­ním kva­lit­ných výstu­pov zadá­va­te­ľovi.


Aké sú naj­nov­šie trendy v pro­jek­to­vom manaž­mente?

Naj­nov­šie trendy v pro­jek­to­vom manaž­mente pod­čiar­kujú závaž­nosť a dôle­ži­tosť práce s ľuďmi. Pro­jekt je pre ľudí a vyko­ná­vaný s ľuďmi. Teda hovo­ríme o sociál­nej spô­so­bi­losti, emoč­nej inte­li­gen­cii, pes­to­vaní (nie budo­vaní) pro­jek­to­vého tímu.

Aký je roz­diel medzi pro­jek­to­vými mana­žérmi na Slo­ven­sku a v zahra­ničí?

Podľa môjho názoru (pozna­júc ria­de­nie pro­jek­tov tak­mer na kaž­dom kon­ti­nente okrem Aus­trá­lie) nie sú medzi pro­jek­to­vými mana­žérmi veľké roz­diely.

Vďaka snahe a akti­vite nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie Spo­loč­nosti pre pro­jek­tové ria­de­nie (zalo­žená v roku 1998) Slo­ven­sko podľa môjho názoru patrí do hor­nej tre­tiny kra­jín v reb­ríčku vyspe­losti v ria­dení pro­jek­tov, čo sa týka tech­nic­kých zna­lostí.

abafc6s7cdnc1tgamlju

foto: thefader.com

V čom sú silné a v čom slabé stránky pro­jek­to­vých mana­žé­rov na Slo­ven­sku v porov­naní so zahra­nič­nými?

Medzi silné stránky určite patrí dosa­ho­va­nie „zázra­kov na počka­nie“ to zna­mená, za veľmi krátky čas doká­žeme v porov­naní s rov­na­kým zahra­nič­ným pro­jek­tom dodať kva­litné výstupy (v zahra­ničí by podobný pro­jekt trval možno o polo­vicu dlh­šie a množ­stvo vyko­na­nej práce by bolo vyš­šie). Smutné je, že množ­stvo firiem si toto nasa­de­nie a nad­časy nechce vší­mať. Na konci pro­jektu sa zbie­rajú pou­če­nia z pár prob­lé­mov a nikto si nebe­rie pou­če­nia, prečo sa to dielo aj napriek všet­kému poda­rilo zvlád­nuť.

Čo sa týka sla­bých strá­nok určitý roz­diel vní­mam v súvis­losti s neprev­za­tím plnej zod­po­ved­nosti za úspech ria­de­nia pro­jektu samot­ným mana­žé­rom (nák­lon­nos­ťou vyho­vá­rať sa počas prie­behu na iné osoby alebo okol­nosti). Prob­le­ma­tická je aj tole­ran­cia neetic­kého pro­stre­dia (interne aj externe). V nepo­sled­nom rade sla­bou strán­kou býva aj neod­de­le­nie prob­lému (veci) od osoby.

Nie všetci Slo­va­nia dokážu hovo­riť o vznik­nu­tom prob­léme súvi­sia­com s neja­kým výstu­pom, doku­men­tom alebo obráz­kom bez toho, aby nie­kto dis­ku­siu nevzťa­ho­val na svoju osobu a neurá­žal sa (prob­lém = vec/predmet je jed­no­du­cho potrebné vyrie­šiť a pokra­čo­vať bez zby­toč­ného obvi­ňo­va­nia a niče­nia ega inej osoby). Pra­vid­lom pri­tom je „byť tvrdý pri nedo­dr­žaní dohod­nu­tého postupu, ale mäkký na ľud­ské chyby“.

48bc6597-8129-4789-96dc-abe55f7aa31e

foto: Cre­a­tive Indus­try Košice

Aké sú naj­dô­le­ži­tej­šie kom­pe­ten­cie pro­jek­to­vého mana­žéra?

Naj­dô­le­ži­tej­šia kom­pe­ten­cia je dele­go­vať úlohy a kon­tro­lo­vať spl­ne­nie dele­go­va­ných úloh, viesť pro­jek­tový tím k cieľu, pro­ak­tívne ria­diť. Ide o tzv. „pohľad z heli­kop­téry“, teda skú­ma­nie čo nás v najb­liž­šom období môže postret­núť a spô­so­biť prob­lém a pri­pra­viť sa na to.

Ako fun­guje na Slo­ven­sku etika v pod­ni­kaní? Je to niečo, čo majú ľudia na mysli, keď vyko­ná­vajú svoju prácu?

Je to téma, ktorá je v pro­jek­to­vom manaž­mente jasne defi­no­vaná. Žia­den pro­jek­tový mana­žér nemôže dlho­dobo dosa­ho­vať výsledky a byť rešpek­to­vaný členmi tímu, ak sa nespráva eticky. Žiadna orga­ni­zá­cia nemôže dlho­dobo pod­ni­kať ak okrem Busi­ness Excel­lence (odbor­nosť vo svo­jej oblasti) nebu­duje aj druhý pilier Busi­ness Iden­tity (etické pod­ni­ka­nie a rešpekt k zákaz­ní­kom, zamest­nan­com, a svo­jim sub­do­dá­va­te­ľom).

Prečo by sa mali kre­a­tívni a ume­lecky orien­to­vaní ľudia učiť ako správne ria­diť pro­jekt?

Mys­lím, že pre kre­a­tív­nych umel­cov je príz­načná určitá voľ­nosť a roz­let. Na dru­hej strane títo ľudia cítia, že zby­točne strá­cajú množ­stvo ich ume­lec­kého času na nezá­živné, povinné orga­ni­začné čin­nosti aby mohli svoje ume­nie uká­zať, odo­vzdať a tešiť sa z výsledku.

Aby pre­dov­šet­kým ušet­rili čas a pre­d­išli kon­flik­tom, zby­toč­ným stre­som a cha­osu, môžu si pomôcť pár radami, postupmi z prak­tic­kého ria­de­nia pro­jek­tov.

startup entrepreneur

foto: businessinsider.com

Ako vní­mate pro­stre­die na východe Slo­ven­ska pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a ľudí, ktorí chcú rea­li­zo­vať svoje nápady? Máme tu takých?

Nie som expert na začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov. Moja skú­se­nosť je z oblasti ria­de­nia pro­jek­tov.

Na pred­náš­kach, works­ho­poch, ško­le­niach v rámci Slo­ven­ska som si uve­do­mil, že nie je roz­diel medzi ľuďmi z rôz­nych regi­ó­nov Slo­ven­ska. Buď je to mladý člo­vek na svo­jom mieste so svo­jimi názormi, nápadmi, záuj­mom, kre­a­ti­vi­tou a chrb­to­vou kos­ťou, alebo nie je. A nezá­leží na tom odkiaľ je. Slo­ven­sko je veľmi malý dvor (jedna pln­šia kavia­reň v met­ro­po­lách sveta) a dele­nie na regi­óny, kto odkiaľ je, mi pri­padá ako nečistá hra nie­kto­rých ľudí pre odstrá­ne­nie kon­ku­ren­cie.

Majú títo ľudia vhodné pod­mienky na to, aby svoje nápady rea­li­zo­vali a usku­toč­ňo­vali?

Neviem to posú­diť. Naša spo­ločná snaha však má byť, aby takéto pod­mienky, pokiaľ nie sú, boli vytvá­rané a dlho­dobo udr­žané.

Ďal­šia séria works­ho­pov Základy ria­de­nia kre­a­tív­nych pro­jek­tov začína už 24.2. Pre viac infor­má­cií klik­nite tu. V máji na ňu nad­via­žeme cyk­lom Ria­de­nie kre­a­tív­nych pro­jek­tov pre pokro­či­lých. Orga­ni­zá­cia Cre­a­tive Indus­try Košice pra­vi­delne pri­náša vzde­lá­va­cie prog­ramy zame­rané na pro­jek­tové ria­de­nie, mar­ke­ting, tvorbu biz­nis plá­nov či iné. Viac infor­má­cií o pri­pra­vo­va­ných akti­vi­tách náj­dete na www.cike.sk.

12469479_1032700946793431_7369180673673564223_o

foto: Cre­a­tive Indus­try Košice

Zdroj: cike.sk, titulná foto: Palko Matia

Pridať komentár (0)