Slo­ven­ské ruka­vi­ce Pick’n’Tap, vďa­ka kto­rým môžeš tvo­riť hud­bu bez nástro­jov, vlast­ný­mi ruka­mi

Michal Sorkovský / 14. februára 2016 / Zo Slovenska

Urči­te sa už aj tebe sta­lo, že si pri počú­va­ní obľú­be­nej pes­nič­ky začal do ryt­mu ťukať prs­ta­mi po nohe či po sto­le. Pred­stav si však, že by sa takým­to jed­no­du­chým a pri­tom úpl­ne pri­ro­dze­ným spô­so­bom dala hud­ba nie len vychut­ná­vať, ale aj tvo­riť. Pýtaš sa ako? Pomo­cou špe­ciál­nych ruka­víc Pick’n’Tap, kto­ré tvo­ju ruku nechrá­nia pred zimou, ale prak­tic­ky z nej robia nahrá­va­cie štú­dio.

Na Indie­go­go sa obja­vil ďal­ší zau­jí­ma­vý pro­jekt zo Slo­ven­ska. Sú ním ruka­vi­ce Pick’n’Tap, kto­ré ponú­ka­jú nový spô­sob tvo­re­nia hud­by. Tú je člo­vek schop­ný po nasa­de­ní ruka­vi­ce tvo­riť tla­kom prs­tov, ich posú­va­ním a ohý­ba­ním na akom­koľ­vek povr­chu. Dohro­ma­dy ponú­ka­jú ruka­vi­ce Pick’n’Tap až pri­bliž­ne 1400 rôz­nych kom­bi­ná­cií prs­to­kla­dov, čo je jas­ným zna­kom toho, že nej­de o žiad­nu hrač­ku. Tvor­co­via pre­to vidia ich využi­tie naj­mä pri prá­ci mla­dých hudob­ných pro­du­cen­tov a zanie­ten­cov, kto­rí sa tak nebu­dú musieť učiť hrať na rôz­ne nástro­je, pre­to­že im cel­kom vysta­čí naučiť sa pou­ží­vať ruka­vi­ce.

12647330_601372470025895_6885246433881302035_n

foto: pick’n’tap

Ruka­vi­ce Pick’n’Tap pre­mie­ňa­jú doty­ky prs­tov na MIDI sek­ven­ciu, kto­rá môže byť ulo­že­ná v bez­drô­to­vej sta­ni­ci, ale­bo rov­no v počí­ta­či. K roz­ro­be­nej nahráv­ke sa potom môže člo­vek samoz­rej­me vrá­tiť a upra­vo­vať ju ďalej, ale­bo ju jed­no­du­cho ulo­žiť, ako hoto­vú vec. Za nápa­dom na tie­to šikov­né ruka­vi­ce sto­jí tro­j­i­ca Ukra­jin­cov, Andrii Zhu­rav­lov, Andrii Koval­chuk a Igor Dol­gop­ja­tov, z ban­sko­bys­tric­kej spo­loč­nosť ZP Engi­ne­e­ring. „Exis­tu­je už aj funkč­ný pro­to­typ Pick’n’Tap, nevy­ze­rá však prí­liš atrak­tív­ne, pre­to­že nikto z nás nevie pek­ne šiť,“ hovo­ria so smie­chom.

Našim pri­már­nym cie­ľom je zis­tiť, či by bo bol o také­to zaria­de­nie záu­jem, pred­tým než sa pus­tí­me do výro­by. Pre­to sme sa roz­hod­li aj pre kam­paň na Indie­go­go,“ dodá­va­jú tvor­co­via. Nápad na hudob­né ruka­vi­ce pri­tom vraj vzni­kol pri prá­ci na inom pro­jek­te, pro­té­zy na kon­tro­lu zápäs­tia. Mož­nosť „naťu­kať si“ meló­diu, či rov­no celý song sa však tvor­com zapá­či­la natoľ­ko, že sa roz­hod­li z Pick’n’Tap spra­viť samos­tat­nú kapi­to­lu.

Kam­paň môžeš pod­po­riť na nasle­du­jú­com odka­ze: indiegogo.com

projekt

Zdroj: pick’n’tap, zdroj titul­nej foto­gra­fie: indiegogo.com

Pridať komentár (0)