Slo­ven­ské ruka­vice Pick’n’Tap, vďaka kto­rým môžeš tvo­riť hudbu bez nástro­jov, vlast­nými rukami

Michal Sorkovský / 14. februára 2016 / Zo Slovenska

Určite sa už aj tebe stalo, že si pri počú­vaní obľú­be­nej pes­ničky začal do rytmu ťukať prs­tami po nohe či po stole. Pred­stav si však, že by sa takýmto jed­no­du­chým a pri­tom úplne pri­ro­dze­ným spô­so­bom dala hudba nie len vychut­ná­vať, ale aj tvo­riť. Pýtaš sa ako? Pomo­cou špe­ciál­nych ruka­víc Pick’n’Tap, ktoré tvoju ruku nechrá­nia pred zimou, ale prak­ticky z nej robia nahrá­va­cie štú­dio.

Na Indie­gogo sa obja­vil ďalší zau­jí­mavý pro­jekt zo Slo­ven­ska. Sú ním ruka­vice Pick’n’Tap, ktoré ponú­kajú nový spô­sob tvo­re­nia hudby. Tú je člo­vek schopný po nasa­dení ruka­vice tvo­riť tla­kom prs­tov, ich posú­va­ním a ohý­ba­ním na akom­koľ­vek povr­chu. Dohro­mady ponú­kajú ruka­vice Pick’n’Tap až pri­bližne 1400 rôz­nych kom­bi­ná­cií prs­to­kla­dov, čo je jas­ným zna­kom toho, že nejde o žiadnu hračku. Tvor­co­via preto vidia ich využi­tie najmä pri práci mla­dých hudob­ných pro­du­cen­tov a zanie­ten­cov, ktorí sa tak nebudú musieť učiť hrať na rôzne nástroje, pre­tože im cel­kom vystačí naučiť sa pou­ží­vať ruka­vice.

12647330_601372470025895_6885246433881302035_n

foto: pick’n’tap

Ruka­vice Pick’n’Tap pre­mie­ňajú dotyky prs­tov na MIDI sek­ven­ciu, ktorá môže byť ulo­žená v bez­drô­to­vej sta­nici, alebo rovno v počí­tači. K roz­ro­be­nej nahrávke sa potom môže člo­vek samoz­rejme vrá­tiť a upra­vo­vať ju ďalej, alebo ju jed­no­du­cho ulo­žiť, ako hotovú vec. Za nápa­dom na tieto šikovné ruka­vice stojí tro­j­ica Ukra­jin­cov, Andrii Zhu­rav­lov, Andrii Koval­chuk a Igor Dol­gop­ja­tov, z ban­sko­bys­tric­kej spo­loč­nosť ZP Engi­ne­e­ring. „Exis­tuje už aj funkčný pro­to­typ Pick’n’Tap, nevy­zerá však prí­liš atrak­tívne, pre­tože nikto z nás nevie pekne šiť,“ hovo­ria so smie­chom.

Našim pri­már­nym cie­ľom je zis­tiť, či by bo bol o takéto zaria­de­nie záu­jem, pred­tým než sa pus­tíme do výroby. Preto sme sa roz­hodli aj pre kam­paň na Indie­gogo,“ dodá­vajú tvor­co­via. Nápad na hudobné ruka­vice pri­tom vraj vzni­kol pri práci na inom pro­jekte, pro­tézy na kon­trolu zápäs­tia. Mož­nosť „naťu­kať si“ meló­diu, či rovno celý song sa však tvor­com zapá­čila natoľko, že sa roz­hodli z Pick’n’Tap spra­viť samos­tatnú kapi­tolu.

Kam­paň môžeš pod­po­riť na nasle­du­jú­com odkaze: indiegogo.com

projekt

Zdroj: pick’n’tap, zdroj titul­nej foto­gra­fie: indiegogo.com

Pridať komentár (0)