Ryanair spustil veľký letný výpredaj na letenky z Bratislavy. Ceny začínajú na 15-tich eurách

  • Ešte stále nevieš, kam sa vybrať na dovolenku alebo len predĺžený víkend?
  • Rozhodnúť sa ti možno pomôže zoznam od Ryanairu
  • Ten je plný akciových leteniek a to najmä v augustových temínoch
  • Za super ceny sú v ponuke jednosmerné letenky z Bratislavy do Paríža, Milána, Madridu, Ríma, Nišu, Londýna, Holandska či Barcelony
makass
unsplash.com
  • Ešte stále nevieš, kam sa vybrať na dovolenku alebo len predĺžený víkend?
  • Rozhodnúť sa ti možno pomôže zoznam od Ryanairu
  • Ten je plný akciových leteniek a to najmä v augustových temínoch
  • Za super ceny sú v ponuke jednosmerné letenky z Bratislavy do Paríža, Milána, Madridu, Ríma, Nišu, Londýna, Holandska či Barcelony

Rynair oznámil veľký vý­pre­daj le­te­niek a to prevažne na augustové termíny.  Le­tenky za znížené ceny si možno re­zer­vo­vať priamo na stránke Ry­anair.com.

Mi­láno od 14,99 eur

Mesto, v kto­rom sa spája to naj­lep­šie zo sveta di­zajnu a módy a miesto, kde si každý príde na to svoje. Tak možno charakteri­zo­vať Mi­láno. Z lac­nej­ších, ale dobre hod­no­te­ných ho­te­lov, od­po­rú­čame na­prí­klad ho­tel New Ge­ne­ra­tion Ur­ban, ceny za izby sú do­stupné od 20 eur za osobu a noc a hod­no­te­nie je nad 7/10. Dobré hod­no­te­nie má aj na Tri­pad­vi­sore, kde ho ľudia po­pi­sujú ako dobrý a čistý ho­tel s veľ­kými iz­bami a po­hodl­nými po­ste­ľami a na­vyše s polohou v cen­tre mesta.

Do hos­tela sa do­sta­neš au­to­bu­som a to priamo z le­tiska asi za 70 mi­nút a cesta ťa bude stáť okolo 7 eur. Au­to­bus jazdí približne každých 15 mi­nút. Ta­xí­kom to zvlád­neš za asi 60 eur (Ak ste šty­ria tak 15 eur na osobu). Ak si budeš chcieť rezervovať ubytovanie v ktorejkoľvek destinácii, urob to cez tento link a automaticky získaš zľavu 10 %.

Rím od 17,99 eur

Čo je pre hu­dob­ní­kov v kla­sic­kej hudbe Bach, to je pre ces­to­va­te­ľov a his­to­ric­kých fa­na­ti­kov Rím. Ni­kde inde na svete nie je na jed­nom mieste toľko pa­mia­tok ako práve v hlav­nom meste Ta­lian­ska, ktoré leží na rieke Ti­ber. Na Ríme je skvelé, že na jeho náv­števu ne­pot­re­bu­ješ veľa času a ani pe­ňazí. Priamo z Bra­ti­slavy sa sem do­sta­neš len za ho­dinu a 40 mi­nút.

Cesta z letiska: Z le­tiska Ciam­pino sa do­sta­neš via­ce­rými au­to­bu­so­vými lin­kami priamo na hlavnú že­lez­ničnú sta­nicu Termini. Cesta ti ne­za­be­rie viac ako ho­dinu. Sú­kromný pre­pravca Ter­ra­vi­sion po­núka lís­tky už od 5 eur. Keď už bu­deš v cen­tre dia­nia, od­po­rú­čame vy­ba­viť si takz­vaný Roma Pass.

Tip na ubytovanie: Me­dzi ob­ľú­bené a ce­novo do­stupné ho­tely podľa Tri­pad­vi­sor patrí troj­hviez­dič­kový Mer­cure Roma Piazza Bo­logna či Con­dotti Ho­tel . Re­zer­vá­cie si po­hodlne uro­bíš cez Bo­ooking.com.

Čo sa týka hos­te­lov, naj­po­pu­lár­nej­šie sú Youth Sta­tion Hos­tel, The Yel­low, Funny Pa­lace Rome, Hos­tel Ales­san­dro Pa­lace & Bar alebo Pal­la­dini Hos­tel Rome. Ceny za noc sa po­hy­bujú od 12 eur na osobu.

Madrid od 22,98 eur

Centrum mesta je charakteristické veľkým množstvom pompéznych stavieb nielen v renesančnom štýle, ale pýši sa aj novými hypermodernými mrakodrapmi. Mestu dominuje zámok Palacio Real, ktorý je vyzdobený freskami, zlatými lustrami a mnoho z jeho sál pôsobí akoby nemali koniec. Je to dané jeho veľkosťou, keďže tento zámok je približne 10 krát väčší ako Buckinghamský palác.

Ak sa toto mesto rozhodneš navštíviť navštíviť, vyskúšať môžeš tamojší Ibis Budget Madrid Calle 30, ktorý má veľmi dobré hodnotenie a k dispozícii je za prijateľných cca 25 eur na osobu. Ide o v skutku kvalitný low cost hotel, známej siete Ibis Budget. Nachádza sa v širšom centre, 3 minúty pešo od zastávky metra. Raňajky sú tu za príplatok 5 eur na osobu/ deň.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech