Ryanair ustúpil. Cestujúcim odpúšťa poplatky za príručnú batožinu

  • Ryanair prináša cestujúcim predčasný vianočný darček
  • Aspoň tak na svojej stránke zdôvodnil fakt, prečo odpušťa cestujúcim poplatky za príručnú batožinu
  • Avšak len tým, ktorý si rezervovali letenku pred 31. augustom a letia po 1. novembri
bim (3)
Pixabay
  • Ryanair prináša cestujúcim predčasný vianočný darček
  • Aspoň tak na svojej stránke zdôvodnil fakt, prečo odpušťa cestujúcim poplatky za príručnú batožinu
  • Avšak len tým, ktorý si rezervovali letenku pred 31. augustom a letia po 1. novembri

Írska letecká spoločnosť Ryanair vydala správu, v ktorej oznamuje, že odpustí poplatok za 10 kg príručnú batožinu pasažierom, ktorí letia po 1. novembri a rezervovali si letenky pred 31. augustom.

Pôvodne malo pravidlo spoplatnenej 10 kg príručnej batožiny platiť pre všetkých pasažierov, ktorí letia po 1.novembri. Ak to ľuďom nevyhovovalo, mali možnosť požiadať o zrušenie letenky a vrátenie peňazí. Možno teda predpokladať, že o vrátenie peňazí požiadalo mnoho ľudí a tak sa aerolinky rozhodli radšej ustúpiť.

Vo svojej správe však uvádzajú, že tento krok je ich skorším vianočným darčekom pre cestujúcich. Tým, ktorí si kúpili po 1. septembri priority ako zvlášť službu, kvôli novým podmienkam, ale rezerváciu letenky urobili pred 31. augustom, Ryanair vráti peniaze za priority. 

Ak ste si zakúpili letenky 1. septembra a neskôr, platia už nové pravidlá – teda doplácate za veľkú príručnú batožinu bez ohľadu na to, kedy odlietate. Za batožinu strednej veľkosti do desiatich kilogramov cestujúci po novom zaplatí šesť až osem eur, ak ich budú chcieť uzamknúť do priestoru nad hlavou alebo osem až desať eur, keď bude v batožinovom priestore. Ak si priplatíte za priority miesta, máte samozrejme príplatok za batožinu už v cene.

U konkurencie bez príplatkov

Wizz Air síce na­sle­duje Ry­anair, no s poplatkami je to o čosi miernejšie. V prí­pade, že si ne­za­kú­piš Wizz Pri­ority a tvoja ba­to­žina sa ne­zmestí pod sedadlo pred te­bou, ku­for či ruk­sak ti spo­loč­nosť pre­praví za­darmo v ná­klad­nom pries­tore lie­tadla.

Ak si roz­hod­nutý mať svoju prí­ručnú ba­to­žinu na pa­lube, bu­deš si mu­sieť pri­kú­piť službu Wizz Pri­ority, ktorá vy­chá­dza okolo 5 až 12 eur pri on­line check-ine, za­kú­pe­nie tejto služby na le­tisku bude sa­moz­rejme ešte o niečo drah­šie.

„Z dô­vodu ob­me­dze­ného pries­toru si na pa­lubu svoju prí­ručnú ba­to­žinu budú môcť zo­brať len ces­tu­júci so služ­bou WIZZ Pri­ority. Ces­tu­júci môžu ces­to­vať s jed­ným ku­som prí­ruč­nej ba­to­žiny (ma­xi­málne roz­mery 55 × 40 × 23 cm). Ak si za­kú­pite službu WIZZ Pri­ority, na pa­lubu lie­tadla si bu­dete môcť zo­brať svoju prí­ručnú ba­to­žinu (55 × 40 × 23 cm) a jednu ďal­šiu malú tašku (40 × 30 × 18 cm),“ ozna­muje spo­loč­nosť na svo­jej stránke .

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK