S kým fak­tu­ru­ješ?

Michal Jablonický / 22. septembra 2016 / Business

Tes­ne pred daňo­vým pri­zna­ním som vždy pre­mr­hal obdi­vu­hod­né množ­stvo času hľa­da­ním všet­kých fak­túr, bloč­kov a iných dokla­dov pre účtov­nú evi­den­ciu. Dlhú dobu som pát­ral medzi popu­lár­ny­mi rie­še­nia­mi až som sa roz­ho­dol uľah­čiť prá­cu mno­hým ďal­ším, a spra­viť jed­no­du­chý pre­hľad naj­pou­ží­va­nej­ších fak­tu­rač­ných nástro­jov, na kto­ré postup­ne pre­chá­dza viac a viac Slo­vá­kov aj Čechov, s tým ako sa postup­ne roz­bie­ha star­tup scé­na v našich dvoch kra­ji­nách.

Fak­tu­ro­id

Čes­ký fak­tu­rač­ný nástroj na prvý pohľad pôso­bí pria­teľ­ským, ľud­ským doj­mom, regis­trá­cia je pria­mo­čia­ra a jed­no­du­chá a jed­not­li­vé fun­kcie fun­gu­jú bez zby­toč­ne dlhej odoz­vy ale­bo hľa­da­nia tých správ­nych tla­či­diel. Ako­náh­le však potre­bu­ješ vysta­viť okrem fak­túr aj iné doku­men­ty, ako ceno­vé ponu­ky ale­bo objed­náv­ky, tak si nepo­mô­že­te. Fak­tu­ro­id tie typy doku­men­tov nepod­po­ru­je. To isté pla­tí pre mož­nosť via­ce­rých firiem pod jed­ným účtom. Fak­tu­ro­id má k svoj­mu web nástro­ju tak­tiež mobil­né app­li­ká­cie pre iOS a Andro­id, kto­ré obsa­hu­jú v pod­sta­te plnú fun­kci­ona­li­tu webo­vej ver­zie, avšak nepod­po­ru­jú žia­den „off­li­ne režim“, čiže bez pri­po­je­nia na inter­net, sa z mobil­né­ho zaria­de­nia k vašim dokla­dom nedos­ta­ne­te.

Hod­no­te­nie App Sto­re: 3.5/5

Hod­no­te­nie Play Store:4.5/5

Hod­no­te­nie: Fak­tu­ro­id je fajn nástroj pre nená­roč­ných pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí nevy­sta­vu­jú kaž­dý dru­hý deň iné dokla­dy ako fak­tú­ry a zálo­ho­vé fak­tú­ry, a kto­rí nepot­re­bu­jú mať prí­stup k svo­jim dokla­dom 24 den­ne aj mimo kan­ce­lá­rie. Dávam mu hod­no­te­nie 4/5.

fakturooidfakturoid1

foto: fakturoid.cz

mini­FAK­TÚ­RA

Prek­va­pi­la ma naj­mä mož­nosť meniť vzhľad fak­tú­ry a mobil­né apli­ká­cie, kto­ré neza­os­tá­va­jú sa svo­jim veľ­kým webo­vým bra­tom. Fak­tú­ry, ceno­vé ponu­ky, objed­náv­ky, nákla­dy, dokon­ca poklad­nič­né dokla­dy – to všet­ko doká­žeš pomo­cou mini­FAK­TÚ­RY vytvo­riť, a to aj na ces­tách, keď­že mobil­né app­ky fun­gu­jú aj bez pri­po­je­nia na inter­net. Z pou­ží­va­nia som mal dob­rý pocit, dopl­n­ko­vé fun­kcie ako sklad, pod­pi­so­va­nie fak­túr prs­tom na disp­le­ji, a mož­nosť tla­čiť doku­men­ty pria­mo z apli­ká­cie boli pre mňa pohodl­né a prak­tic­ké vysta­vo­va­nie doku­men­tov veľ­mi nápo­moc­né. Ak potre­bu­ješ vytvá­rať a spra­vo­vať evi­den­ciu pre via­ce­ré fir­my, mini­FAK­TÚ­RA ti dáva mož­nosť mať nie­koľ­ko roz­lič­ných firiem pod jed­ným kon­tom (pod­ľa typu pred­plat­né­ho) a záro­veň umož­ňu­je zacho­vať doko­na­lý pre­hľad o všet­kých tvo­jich dokla­doch.

Hod­no­te­nie App Sto­re: 4.5/5

Hod­no­te­nie Play Store:4/5

Hod­no­te­nie: Mni­ni­FAK­TÚ­RA má koľ­ko fak­tu­rač­ných a účtov­ných a je vhod­ná aj pre nároč­ných pod­ni­ka­te­ľov. Moje hod­no­te­nie je 4.8/5, z dôvo­du, že mi pri pris­pô­so­bo­va­ní vzhľa­du chý­ba­la mož­nosť meniť roz­lo­že­nie jed­not­li­vých prv­kov fak­tú­ry ale­bo iné­ho doku­men­tu.

fktfkt1

foto: minifaktura.sk

iDo­klad

Ako prvé čo mi udre­lo do očí, bolo roz­hra­nie, kto­ré nie je veľ­mi „user friend­ly“, teda nie úpl­ne najin­tu­itív­nej­šie. Kým som došiel na základ­né postu­py a nasta­ve­nia a reál­ne vytvo­ril prvú fak­tú­ru, pre­šlo znač­né množ­stvo času a okrem fak­túr, zálo­ho­vých fak­túr a dob­ro­pi­sov som nemal iné mož­nos­ti vytvá­ra­nia posie­la­ných doku­men­tov. Tak ako pri Fak­tu­ro­ide, aj tu v iDo­kla­de mi chý­ba­la mož­nosť via­ce­rých firiem pod jed­ným účtom a off­li­ne režim pre mobil­né apli­ká­cie.

Hod­no­te­nie App Sto­re: 3/5

Hod­no­te­nie Play Sto­re: 4/5

Hod­no­te­nie: iDo­klad má odo mňa má 3.5/5(po funkč­nej strán­ke som bol ochot­ný dať iDo­kla­du to isté hod­no­te­nie ako Fak­tu­ro­idu, ale nepre­hľad­né pro­stre­die apli­ká­cie mi v tom zabrá­ni­lo).

fkt2fkt3

foto: idoklad.sk

iKros

Kros je pre mno­hých zná­ma fir­ma, kto­rá už od roku 1995 ponú­ka pre slo­ven­ský trh eko­no­mic­ký a účtov­ný soft­vér ALFA plus, OLYMP a OME­GA (aj mno­hé ďal­šie). Z tých istých rúk vziš­la webo­vá a mobil­ná apli­ká­cia iKros, zame­ra­ná na fak­tu­rá­ciu a spo­je­nie s ďal­ším soft­vé­rom z ich diel­ne. Mno­hí roz­hod­ne oce­nia mož­nosť pria­me­ho napo­je­nia na e-shop, či už vlast­né­ho ale­bo ich vlast­ným, prí­pad­ne s Pre­stas­ho­pom. Je tak­tiež jedi­ná, kto­rá z môj­ho výbe­ru okrem mini­FAK­TÚ­RY pod­po­ru­je off­li­ne režim pre svo­je mobil­né apli­ká­cie, ale záro­veň aj jedi­ná, kto­rá nepod­po­ru­je akú­koľ­vek mož­nosť pris­pô­so­be­nia vzhľa­du samot­ných doku­men­tov.

Hod­no­te­nie App Sto­re: 3.5/5

Hod­no­te­nie Play Sto­re: 4/5

Hod­no­te­nie: iKros dosta­la obdi­vu­hod­ných 4.5/5, pre­to­že aj napriek chý­ba­jú­cej mož­nos­ti zme­niť dizajn fak­tú­ry, ma oslo­vil svo­jim jed­no­du­chým štý­lom.

fkt7fkt6

zdroj: ikros.sk

Pre veľ­mi jas­ný pre­hľad som vypra­co­val porov­na­nie všet­kých šty­roch nástro­jov pod­ľa toho, akú fun­kci­ona­li­tu, či už hlav­nú ale­bo dopl­n­ko­vú obsa­hu­jú. Pri vyhod­no­co­va­ní som vychá­dzal vždy zo „stred­né­ho“ pred­plat­né­ho danej služ­by, to zna­me­ná, že aj keď v tabuľ­ke daná služ­ba pri neja­kom nástro­ji je dostup­ná, nezna­me­ná to nevy­hnut­ne, že je dostup­ná aj v naj­zá­klad­nej­šom balíč­ku pred­plat­né­ho.

porovnanie

Výsle­dok

Bol to napí­na­vý a tes­ný závod, pre mňa osob­ne je veľ­mi vhod­ná mini­FAK­TÚ­RA v ponu­ke doku­men­tov, v jed­no­du­chos­ti pou­ží­va­nia a rých­los­ti. To samoz­rej­me to nezna­me­ná, že ostat­né apli­ká­cie sú nepou­ži­teľ­né, prá­ve naopak, mno­hým urči­te budú vyho­vo­vať na urči­té pou­ži­tie, aj napriek nie­kto­rým chý­ba­jú­cim fun­kciám.

zdroj titul­nej foto­gra­fie:psmjmelbourneaccountants.com.au

Pridať komentár (0)