S kým fak­tu­ru­ješ?

Michal Jablonický / 22. septembra 2016 / Business

Tesne pred daňo­vým pri­zna­ním som vždy pre­mr­hal obdi­vu­hodné množ­stvo času hľa­da­ním všet­kých fak­túr, bloč­kov a iných dokla­dov pre účtovnú evi­den­ciu. Dlhú dobu som pát­ral medzi popu­lár­nymi rie­še­niami až som sa roz­ho­dol uľah­čiť prácu mno­hým ďal­ším, a spra­viť jed­no­du­chý pre­hľad naj­pou­ží­va­nej­ších fak­tu­rač­ných nástro­jov, na ktoré postupne pre­chá­dza viac a viac Slo­vá­kov aj Čechov, s tým ako sa postupne roz­bieha star­tup scéna v našich dvoch kra­ji­nách.

Fak­tu­roid

Český fak­tu­račný nástroj na prvý pohľad pôsobí pria­teľ­ským, ľud­ským doj­mom, regis­trá­cia je pria­mo­čiara a jed­no­du­chá a jed­not­livé fun­kcie fun­gujú bez zby­točne dlhej odozvy alebo hľa­da­nia tých správ­nych tla­či­diel. Ako­náhle však potre­bu­ješ vysta­viť okrem fak­túr aj iné doku­menty, ako cenové ponuky alebo objed­návky, tak si nepo­mô­žete. Fak­tu­roid tie typy doku­men­tov nepod­po­ruje. To isté platí pre mož­nosť via­ce­rých firiem pod jed­ným účtom. Fak­tu­roid má k svojmu web nástroju tak­tiež mobilné app­li­ká­cie pre iOS a Android, ktoré obsa­hujú v pod­state plnú fun­kci­ona­litu webo­vej ver­zie, avšak nepod­po­rujú žia­den „off­line režim“, čiže bez pri­po­je­nia na inter­net, sa z mobil­ného zaria­de­nia k vašim dokla­dom nedos­ta­nete.

Hod­no­te­nie App Store: 3.5/5

Hod­no­te­nie Play Store:4.5/5

Hod­no­te­nie: Fak­tu­roid je fajn nástroj pre nená­roč­ných pod­ni­ka­te­ľov, ktorí nevy­sta­vujú každý druhý deň iné doklady ako fak­túry a zálo­hové fak­túry, a ktorí nepot­re­bujú mať prí­stup k svo­jim dokla­dom 24 denne aj mimo kan­ce­lá­rie. Dávam mu hod­no­te­nie 4/5.

fakturooidfakturoid1

foto: fakturoid.cz

mini­FAK­TÚRA

Prek­va­pila ma najmä mož­nosť meniť vzhľad fak­túry a mobilné apli­ká­cie, ktoré neza­os­tá­vajú sa svo­jim veľ­kým webo­vým bra­tom. Fak­túry, cenové ponuky, objed­návky, náklady, dokonca poklad­ničné doklady – to všetko doká­žeš pomo­cou mini­FAK­TÚRY vytvo­riť, a to aj na ces­tách, keďže mobilné appky fun­gujú aj bez pri­po­je­nia na inter­net. Z pou­ží­va­nia som mal dobrý pocit, dopl­n­kové fun­kcie ako sklad, pod­pi­so­va­nie fak­túr prs­tom na disp­leji, a mož­nosť tla­čiť doku­menty priamo z apli­ká­cie boli pre mňa pohodlné a prak­tické vysta­vo­va­nie doku­men­tov veľmi nápo­mocné. Ak potre­bu­ješ vytvá­rať a spra­vo­vať evi­den­ciu pre via­ceré firmy, mini­FAK­TÚRA ti dáva mož­nosť mať nie­koľko roz­lič­ných firiem pod jed­ným kon­tom (podľa typu pred­plat­ného) a záro­veň umož­ňuje zacho­vať doko­nalý pre­hľad o všet­kých tvo­jich dokla­doch.

Hod­no­te­nie App Store: 4.5/5

Hod­no­te­nie Play Store:4/5

Hod­no­te­nie: Mni­ni­FAK­TÚRA má koľko fak­tu­rač­ných a účtov­ných a je vhodná aj pre nároč­ných pod­ni­ka­te­ľov. Moje hod­no­te­nie je 4.8/5, z dôvodu, že mi pri pris­pô­so­bo­vaní vzhľadu chý­bala mož­nosť meniť roz­lo­že­nie jed­not­li­vých prv­kov fak­túry alebo iného doku­mentu.

fktfkt1

foto: minifaktura.sk

iDo­klad

Ako prvé čo mi udrelo do očí, bolo roz­hra­nie, ktoré nie je veľmi „user friendly“, teda nie úplne najin­tu­itív­nej­šie. Kým som došiel na základné postupy a nasta­ve­nia a reálne vytvo­ril prvú fak­túru, pre­šlo značné množ­stvo času a okrem fak­túr, zálo­ho­vých fak­túr a dob­ro­pi­sov som nemal iné mož­nosti vytvá­ra­nia posie­la­ných doku­men­tov. Tak ako pri Fak­tu­ro­ide, aj tu v iDo­klade mi chý­bala mož­nosť via­ce­rých firiem pod jed­ným účtom a off­line režim pre mobilné apli­ká­cie.

Hod­no­te­nie App Store: 3/5

Hod­no­te­nie Play Store: 4/5

Hod­no­te­nie: iDo­klad má odo mňa má 3.5/5(po funkč­nej stránke som bol ochotný dať iDo­kladu to isté hod­no­te­nie ako Fak­tu­ro­idu, ale nepre­hľadné pro­stre­die apli­ká­cie mi v tom zabrá­nilo).

fkt2fkt3

foto: idoklad.sk

iKros

Kros je pre mno­hých známa firma, ktorá už od roku 1995 ponúka pre slo­ven­ský trh eko­no­mický a účtovný soft­vér ALFA plus, OLYMP a OMEGA (aj mnohé ďal­šie). Z tých istých rúk vzišla webová a mobilná apli­ká­cia iKros, zame­raná na fak­tu­rá­ciu a spo­je­nie s ďal­ším soft­vé­rom z ich dielne. Mnohí roz­hodne oce­nia mož­nosť pria­meho napo­je­nia na e-shop, či už vlast­ného alebo ich vlast­ným, prí­padne s Pre­stas­ho­pom. Je tak­tiež jediná, ktorá z môjho výberu okrem mini­FAK­TÚRY pod­po­ruje off­line režim pre svoje mobilné apli­ká­cie, ale záro­veň aj jediná, ktorá nepod­po­ruje akú­koľ­vek mož­nosť pris­pô­so­be­nia vzhľadu samot­ných doku­men­tov.

Hod­no­te­nie App Store: 3.5/5

Hod­no­te­nie Play Store: 4/5

Hod­no­te­nie: iKros dostala obdi­vu­hod­ných 4.5/5, pre­tože aj napriek chý­ba­jú­cej mož­nosti zme­niť dizajn fak­túry, ma oslo­vil svo­jim jed­no­du­chým štý­lom.

fkt7fkt6

zdroj: ikros.sk

Pre veľmi jasný pre­hľad som vypra­co­val porov­na­nie všet­kých šty­roch nástro­jov podľa toho, akú fun­kci­ona­litu, či už hlavnú alebo dopl­n­kovú obsa­hujú. Pri vyhod­no­co­vaní som vychá­dzal vždy zo „stred­ného“ pred­plat­ného danej služby, to zna­mená, že aj keď v tabuľke daná služba pri neja­kom nástroji je dostupná, nezna­mená to nevy­hnutne, že je dostupná aj v naj­zá­klad­nej­šom balíčku pred­plat­ného.

porovnanie

Výsle­dok

Bol to napí­navý a tesný závod, pre mňa osobne je veľmi vhodná mini­FAK­TÚRA v ponuke doku­men­tov, v jed­no­du­chosti pou­ží­va­nia a rých­losti. To samoz­rejme to nezna­mená, že ostatné apli­ká­cie sú nepou­ži­teľné, práve naopak, mno­hým určite budú vyho­vo­vať na určité pou­ži­tie, aj napriek nie­kto­rým chý­ba­jú­cim fun­kciám.

zdroj titul­nej foto­gra­fie:psmjmelbourneaccountants.com.au

Pridať komentár (0)