S tou­to doskou na elek­tric­ký pohon doká­že­te sur­fo­vať po pokoj­nej hla­di­ne riek a jazier

Lukáš Timko / 28. augusta 2015 / Tech a inovácie

Aby ste moh­li sur­fo­vať po pokoj­nej hla­di­ne vody, musí vás ťahať loď, či wake­bo­ar­do­vý vlek ale­bo musí­te mať mať vo svo­jej doske vsta­va­ný elek­tric­ký motor. Done­dáv­na bola posled­ná mož­nosť nepred­sta­vi­teľ­ná. Teraz sú však baté­rie a elek­tric­ké moto­ry ove­ľa men­šie a tak stá­le viac a viac star­tu­pov vytvá­ra samo­hyb­né dosky na elek­tric­ký pohon, s kto­rý­mi môže­te jaz­diť kde­koľ­vek – nie len v oce­áne.

Naj­nov­ším prís­pe­vok do tej­to kate­gó­rie pochá­dza od fir­my One­an Elect­ric Jet Surf­bo­ards. Spo­loč­nosť, kto­rá nedáv­no pred­sta­vi­la dve dosky vyba­ve­né elek­tric­kým moto­rom, vďa­ka kto­ré­mu už nebu­de­te potre­bo­vať vlny na sur­fo­va­nie.

Car­ver a Man­ta, ako sa tie­to dosky nazý­va­jú, majú vsta­va­ný 4400 Wat­to­vý elek­tric­ký motor. Dosky sú v štý­le send­vi­ča s CNC a EPS vytva­ro­va­ným jad­rom. Hoci sa ich maxi­mál­na rých­losť stá­le tes­tu­je, vyze­ra­jú byť dosť rých­le — veď posúď­te sami na videu niž­šie. Oso­vá vod­ná pum­pa je pohá­ňa­ná moto­rom ovlá­da­ným bez­drô­to­vým ovlá­da­čom. Motor je tichý a vzhľa­dom na to, že je elek­tric­ký, obe dosky sú vhod­né aj do chrá­ne­ných oblas­tí.

Vďa­ka svoj­mu pre­tia­hnu­té­mu ovál­ne­mu tva­ru a zúže­né­mu nosu, je Car­ver stvo­re­ný na sla­lom ale­bo na sviž­né pre­há­ňa­nie sa po vod­nej hĺa­di­ne. Jeho maxi­mál­na rých­losť sa stá­le tes­tu­je, no baté­ria uži­ví plný plyn zhru­ba 20 minút. Dva pop­ru­hy na cho­did­lá vám zabez­pe­čia sta­bi­li­tu na doske.

Man­ta je o čosi ťaž­šia a má štvor­co­vý tvar, kto­rý ju robí sta­bil­nej­šou. Je navr­hnu­tá na ply­nu­lé bráz­de­nie vod­nej hla­di­ny pomal­šou rých­los­ťoul(cca 8 km/h). Tak­to sa doká­že­te vyvá­žať pri­bliž­ne 2 hodi­ny. Toto ju robí vhod­nou na obja­vo­va­nie rôz­nych záku­tí jazier a riek. V oboch prí­pa­doch nabí­ja­nie trvá pri­bliž­ne 2 hodi­ny, ale za 1,300 dolá­rov vám spo­loč­nosť One­an pre­dá extra baté­riu.

Okrem tých­to dvoch, už pred­sta­ve­ných, dosiek One­an chys­tá ešte jed­nu – Bla­de. Bude men­šia a o čosi viac sviž­nej­šia ako Car­ve. One­an viac infor­má­cií neprez­ra­dil a tak šta­tis­ti­ky a ceny ostá­va­jú tajom­stvom.

Pohon robí dosky od spo­loč­nos­ti One­an vhod­né na sur­fo­va­nie po rie­ke ale­bo jaze­re. Len za 3 870 dolá­rov si kúpi­te Car­ver a Man­ta vás víde na 4 090 dolá­rov. V bale­ní náj­de­te samot­nú dosku, bez­drô­to­vý ovlá­dač, baté­riu, nabí­jač­ku, remie­nok a pop­ru­hy na nohy. Okrem toho s Man­tou dosta­ne­te aj pád­lo. Prvé objed­náv­ky budú vyba­ve­né až v posled­nom štvrť­ro­ku toh­to roku.

Zdroj: onean.com

Pridať komentár (0)