S touto doskou na elek­trický pohon doká­žete sur­fo­vať po pokoj­nej hla­dine riek a jazier

Lukáš Timko / 28. augusta 2015 / Tech a inovácie

Aby ste mohli sur­fo­vať po pokoj­nej hla­dine vody, musí vás ťahať loď, či wake­bo­ar­dový vlek alebo musíte mať mať vo svo­jej doske vsta­vaný elek­trický motor. Done­dávna bola posledná mož­nosť nepred­sta­vi­teľná. Teraz sú však baté­rie a elek­trické motory oveľa men­šie a tak stále viac a viac star­tu­pov vytvára samo­hybné dosky na elek­trický pohon, s kto­rými môžete jaz­diť kde­koľ­vek – nie len v oce­áne.

Naj­nov­ším prís­pe­vok do tejto kate­gó­rie pochá­dza od firmy Onean Elect­ric Jet Surf­bo­ards. Spo­loč­nosť, ktorá nedávno pred­sta­vila dve dosky vyba­vené elek­tric­kým moto­rom, vďaka kto­rému už nebu­dete potre­bo­vať vlny na sur­fo­va­nie.

Car­ver a Manta, ako sa tieto dosky nazý­vajú, majú vsta­vaný 4400 Wat­tový elek­trický motor. Dosky sú v štýle send­viča s CNC a EPS vytva­ro­va­ným jad­rom. Hoci sa ich maxi­málna rých­losť stále tes­tuje, vyze­rajú byť dosť rýchle — veď posúďte sami na videu niž­šie. Osová vodná pumpa je pohá­ňaná moto­rom ovlá­da­ným bez­drô­to­vým ovlá­da­čom. Motor je tichý a vzhľa­dom na to, že je elek­trický, obe dosky sú vhodné aj do chrá­ne­ných oblastí.

Vďaka svojmu pre­tia­hnu­tému ovál­nemu tvaru a zúže­nému nosu, je Car­ver stvo­rený na sla­lom alebo na svižné pre­há­ňa­nie sa po vod­nej hĺa­dine. Jeho maxi­málna rých­losť sa stále tes­tuje, no baté­ria uživí plný plyn zhruba 20 minút. Dva pop­ruhy na cho­didlá vám zabez­pe­čia sta­bi­litu na doske.

Manta je o čosi ťaž­šia a má štvor­cový tvar, ktorý ju robí sta­bil­nej­šou. Je navr­hnutá na ply­nulé bráz­de­nie vod­nej hla­diny pomal­šou rých­los­ťoul(cca 8 km/h). Takto sa doká­žete vyvá­žať pri­bližne 2 hodiny. Toto ju robí vhod­nou na obja­vo­va­nie rôz­nych zákutí jazier a riek. V oboch prí­pa­doch nabí­ja­nie trvá pri­bližne 2 hodiny, ale za 1,300 dolá­rov vám spo­loč­nosť Onean predá extra baté­riu.

Okrem týchto dvoch, už pred­sta­ve­ných, dosiek Onean chystá ešte jednu – Blade. Bude men­šia a o čosi viac sviž­nej­šia ako Carve. Onean viac infor­má­cií neprez­ra­dil a tak šta­tis­tiky a ceny ostá­vajú tajom­stvom.

Pohon robí dosky od spo­loč­nosti Onean vhodné na sur­fo­va­nie po rieke alebo jazere. Len za 3 870 dolá­rov si kúpite Car­ver a Manta vás víde na 4 090 dolá­rov. V balení náj­dete samotnú dosku, bez­drô­tový ovlá­dač, baté­riu, nabí­jačku, remie­nok a pop­ruhy na nohy. Okrem toho s Man­tou dosta­nete aj pádlo. Prvé objed­návky budú vyba­vené až v posled­nom štvrť­roku tohto roku.

Zdroj: onean.com

Pridať komentár (0)